VARDAN LIETUVOS

Nemažiau negu kantrybės mums šiuo kritišku momentu reikia dar ir broliškos meilės, vienybės, artimesnio ryšio tarp tos pačios tautos brolių ir seserų. Tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.

Neseniai Lietuvą aplankiusi viena ponia pasakojo, kad jos viešnagės metu jai tekęs atlikti nepaprastai sunkus uždavinys: suvesti draugėn ir įkalbėti paduoti rankas per 30 metų nesusitikusius ir nesikalbėjusius gimines, nors ir gyvenančius gretimuose kaimuose. Visa tai dėl to, kad vieni buvę ,,komunistai", o kiti — šventakupriai”.

Arba — kiek pykčio ir vienų kitiems pagiežos žodžių skaitome iš Lietuvos ateinančioje spaudoje. Jais persunkti laikraščių straipsniai, redaktorių pasisakymai, skaitytojų laiškai. Atrodo, kad Lietuvoje taip ir nebėra nieko gero ar teigiamo, apie ką būtų galima rašyti.

Ne ką geriau ir iš Lietuvos į Vakarus pasukus. Net ir iš Šveicarijos idiliškose Alpėse praeitą vasarą susirinkusių Lietuvos ir išeivijos įtakingų asmenų ne visiškai taikingu ir melodingu aidu atskambėjo pikti žodžiai. Gal jie ir teisingi, bet ar teisūs? Ne teisybės reikia ieškoti, kaip šiame numery rašo ten pat Šveicarijoje dalyvavęs rašytojas Martinaitis, bet Tiesos.

O ir išeivijos gyvenime, kad ir po daugelio bereikalingos savitarpio trinties ir kovos metų, tos dvasinės vienybės taip pat dar neatsiranda. Tuščios ambicijos ir įsivaizduotos valdžios” troškimas visada iššaukia kitų panašių asmenų reakciją. Užsiimant labiau vaidais, vienų kitiems kaltinimais, nebelieka laiko pozityviam darbui. Tai atbaido plačiąją visuomenę nuo paramos veiksniams ar institucijoms. Spontaniškai kyla privačios iniciatyvos grupės, kartais taip pat tarpusavy nesutariančios. Daina be galo.

Nebūtinai gi turime būti vieningi savo nuomonėse, bet turime būti vieningi savo dvasioje ir kalbėtis vieni su kitais, kaip vienos tautos vaikai. Argi po tiek fizinės ir dvasinės priespaudos metų prašvitusi laisvės, tad ir Tiesos, įgyvendinimo viltis neturėtų kuo greičiausiai atnaujinti net ir labiausiai užkietėjusias mūsų širdis? Juk esame vienos tautos broliai ir seserys vardan Lietuvos!

j. b.