Į Laisvę 1989 106(143)

     T U R I N Y S

Vedamieji ............................................................. 2

      Šviesesnės Lietuvos viltys

      Puikybė prieš toleranciją

Kęstutis Girnius — Drama tebesitęsia (politinis komentaras) ........... 5

Skaitytojų žodis ...................................................... 7

Vytautas Skuodis — Lietuvos pogrindis ir Molotovo-Ribbentropo

      slaptieji dokumentai ........................................... 11

Ričardas Mikutavičius — Sąjūdžio išpažinimas ......................... 21

Algimantas Gureckas — Nepriklausoma Lietuva ir Karaliaučiaus sritis .. 29

Vytautas Volertas — Lietuva ir išeivija: konkretūs darbai ir projektai 40

Adolfas Ramanauskas-Vanagas — Partizanų gretose (ištrauka iš

prisiminimų knygos) .................................................. 43

Juozas Kojelis — Sugrįžimas .......................................... 47

Zenonas Prūsas — Kodėl ukrainiečiai tyli? ............................ 50

Einame teisingu keliu (pokalbis su Arvydu Juozaičiu) ................. 58

Baltijos kelias ...................................................... 63

Juozas Ardys — Išeivijos susitikimas su Lietuva (Europos lietuvių

      studijų savaitė) ............................................... 65

Juozas Baužys — Darbinga ir pozityvi LFB savaitė Dainavoje ........... 72

JAV vyriausybė pagerbia dr. V. Dambravą .............................. 78

Knygos ir leidiniai .................................................. 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

•    Užprenumeruokite Į Laisvę savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje, prisiųsdami administracijai adresus ir auką persiuntimo išlaidoms.

•    Važiuodami Lietuvon paimkite su savim bent po vieną žurnalo egzempliorių.

•    Apdovanokite Į Laisvę žurnalu savo svečius iš Lietuvos. Jei reikėtų papildomų numerių, kreipkitės į administratorių, redaktorių, ar net į Draugo spaustuvę Čikagoje.

•    Nepamirškite, kad ir čia Į Laisvę žurnalui reikia daugiau skaitytojų, tad užprenumeruokite jį savo vaikams, draugams, pažįstamiems, ypač artėjančių Kalėdų švenčių proga.

Dėkojame už jūsų rūpestį ir aukas.

Administratorius ir redaktorius

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkas: Česlovas Grin-cevičius.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) -a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr.. Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje —10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 106 (143) 1989 SPALIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Foninė viršelio iliustracija paimta iš Antano Miškinio knygos „Sulaužyti kryžiai”, kurią 1989 metais išleido Vagos leidykla Vilniuje. Dailininkas Romas Orentas.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.