LIETUVIŲ KATALIKU RELIGINĖ ŠALPA

351 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207-1922

Mieli tautiečiai,

Dėkodami Dievui už Marijos metuose Lietuvai suteiktas gausias malones, žinome, kad kova dar galutinai nelaimėta. Durims truputį prasivėrus, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa turės daugiau prašymų negu anksčiau. Valdžia jau leido Lietuvos episkopatui leisti žurnalą „Katalikų pasaulis". Dalį spausdinimo technologijos ir popieriaus teks parūpinti iš čia. Trūksta gydymo priemonių, vaistų, Lietuva ištroškusi spaudos, religinės ir kitos literatūros.

Tais ir panašiais reikalais jau 28-ri metai rūpinasi LKRŠ. Šiuo metu Romoje studijuoja trys lietuviai klierikai iš Suvalkų trikampio. Jų išlaikymas metams kainuoja $25,000. Ilgametė subsidija Vatikano lietuviškom radijo laidoms pernai kainavo virš $10,000. Jau daugelį metų LKR Šalpos teikiama konkreti parama Lietuvai siekdavo vidutiniškai $100,000 kasmet. Ateinančiais metais ji greičiausiai padvigubės.

Lietuvių Informacijos Centras efektingai informuoja nelietuvišką spaudą ir radiją apie vėliausius įvykius Lietuvoje.

Ši svarbi institucija šiemet LKR Šalpai kainavo $400,000. Darbo išsiplėtimas reikalavo praplėsti ir šalpos bei LIC senas ir ankštas patalpas, kas kainavo $175,000.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa yra atsidūrusi deficite. RELIGINEI ŠALPAI IR JOS LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRUI SKUBIAI REIKIA STIPRIOS PARAMOS. Nors Religinė Šalpa sugeba telkti lėšų ir iš kitataučių parapijose pravedamų rinkliavų, tačiau Šalpos užnugariu lieka kiekvienas susipratęs lietuvis. Dabar, labiau negu bet kada, Religinė Šalpa prašo iš kiekvieno dirbančio asmens bent $100 aukos, ar per specialias rinkliavas parapijose, o kur tokių nėra, — prisiunčiant tiesiog paštu Religinei Šalpai. Čekius rašyti Lithuanian Catholic Religious Aid vardu. Aukos gali būti nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Visiems už bet kokią auką dėkoja atgimstanti Lietuva. Už geradarius kasdien aukojamos šv. mišios.

Telaimina jus Dievas!

Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M.

L. K. R. Šalpos pirmininkas

Politinių studijų savaitgalio metu Los Angeles dr. Zigmo Brinkio sode apelsinais vaišinasi: sambūrio pirm. Algis Raulinaitis, svečias iš Lietuvos Arūnas Degutis ir LB Tarybos pirm. Angelė Nelsienė. Nuotr. A. Kulnio.