LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ statutas

I.    Lietuvių Fronto Bičiulių tikslai

1.    LFB sąjūdis, kilęs ir brendęs Lietuvos laisvės kovų metais, siekia ir svetur išlaikyti rezistencinę šių kovų dvasią ir pagrindiniais savo tikslais laiko Lietuvos laisvę ir gyvąją lietuvybę.

2.    Šiems tikslams įgyvendinti LFB:

a. Savo darbu, mokslu ir turtu siekia Lietuvos laisvės ir valstybinės nepriklausomybės;

b.    Savo narių ir plačiosios lietuvių visuomenės tarpe palaiko gyvą Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės idėją;

c.    Laikosi krikščioniškos moralės, teisingumo, teisės ir tautinio idealizmo principų, paremtų pilnutinės demokratijos dėsniais.

II.   Lietuvių Fronto Bičiuliai

1.    LF bičiuliu gali būti kiekvienas lietuvis ir lietuvė, pritarią LFB tikslams ir įsipareigoją jų siekti visomis galimomis priemonėmis.

2. LFB narius priima sambūrio susirinkimas, sambūrio valdybai pristačius.

3.    Tapdamas LF bičiuliu, asmuo įsipareigoja:

a)    aktyviai dalyvauti išeivijos tautinėje bendruomenėje ir rūpintis jos stiprinimu bei ugdymu,

b)    vadovautis krikščioniškosios moralės ir pilnutinės demokratijos principais,

c)    per LFB tarpusavio solidarumą ugdyti tautinį solidarumą,

d)    vykdyti LFB organizacines prievoles.

III.   Lietuvių Fronto Bičiulių sambūriai

1.    LFB sambūris steigiamas kiekvienoje vietoje, kur yra bent penki LB bičiuliai.

2.    Sambūriui vadovauja 3-5 asmenų rinkta valdyba arba, jei sambūriui priklauso ne daugiau kaip 7 nariai, sambūrio seniūnas.

3.    Sambūrio valdybą ar seniūną renka visuotinis sambūrio susirinkimas.

4.    Sambūrio valdyba ar seniūnas renkami ne trumpiau kaip vieneriems ir ne ilgiau kaip trejiems metams.

5.    Sambūrio valdyba:

a)    pareigomis pasiskirsto pati,

b)    turi sambūrio narių sąrašus ir veda sambūrio apyskaitą,

c)    pati ar per sambūrio narius dalyvauja vietos tarporganizacinėje bendrinėje veikloje,

ū) organizuoja politinės, ūkinės ir kultūrinės demokratijos savitarpio studijas, viešas paskaitas ir vykdo kitus sambūrio sutartus uždavinius,

e)    renka ir tvarko nario ir solidarumo mokesčius,

f)    vykdo LFB sąjūdžio tikslus ir aukštesniųjų LFB organų nutarimus.

IV. Lietuvių Fronto Bičiulių organizacinė struktūra

A.    Kraštų valdybos

1.    LFB sambūrių veiklai planuoti ir vykdyti visuotinių suvažiavimų arba korespondenciniu būdu renkamos kraštų (Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados, Europos ir Australijos) valdybos.

2.    Valdybos pareigomis pasiskirsto pačios.

3.    Valdybų kadencija — dveji metai.

4.    Valdybos turi savo darbo taisykles, kurias tvirtina LFB taryba.

5.    Valdybų lėšas sudaro:

a.    50% sambūrių narių mokesčių,

b.    aukos ir kitos pajamos.

B.    LFB taryba

1.    LFB tarybą sudaro: viso pasaulio LF bičiulių rinkti 9 nariai, kraštų valdybų pirmininkai ir “Į Laisvę” žurnalo redaktorius.

2.    LFB taryba renkama trejiem metam korespondenciniu būdu. Rinkimus praveda baigiančios savo kadenciją tarybos sudaryta komisija.

3.    LFB taryba iš savo narių išsirenka 3-5 asmenų prezidiumą, kuris tvarko tarybos einamuosius reikalus ir rūpinasi nutarimų vykdymu.

4.    Taryba nustato LFB veiklos principines gaires.

5.    Tarybos nariui mirus ar pasitraukus, jo kadencijos likusiam laikui į tarybą įeina iš eilės daugiausia balsų gavęs kandidatas.

6.    LFB tarybos posėdžiai įvyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Vietą, laiką ir siūlomus svarstyti klausimus prezidiumo pirmininkas praneša nariams iš anksto.

7.    LFB tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja pirmininkas arba vicepirmininkas ir ne mažiau kaip pusė tarybos narių.

8.    Reikalui esant, LFB taryba skiria atstovus į bendrines lietuvių organizacijas.

9.    LFB tarybos lėšas sudaro pirmininko pravedami lėšų vajai.

C.    Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimai

LFB atskirų kraštų suvažiavimai yra vyriausieji tų kraštų LFB organai, kurie šaukiami pagal reikalą.

D.    Lietuvių Fronto Bičiuoių kontrolės komisija

LFB tarybos kadencijai taip pat renkama LFB trijų narių kontrolės komisija. Ji tikrina visų centrinių institucijų finansinę atskaitomybę. Kontrolės komisija gali skirti kontrolierius kraštų valdybų ir atskirų sambūrių finansinei atskaitomybei tikrinti.

V. Bendrieji nuostatai

1. LFB statutas priimamas atskirų kraštų LFB suvažiavimų arba korespondenciniu būdu LFB kraštų valdybų bendrai sutarta tvarka.

2.    LFB statutas įsigalioja LFB tarybos patvirtinimu.

3.    Statuto pakeitimus siūlo LFB atskirų kraštų suvažiavimai. Pakeitimus tvirtina LFB taryba.

4.    LF bičiulių organizacinės drausmės ir tarpusavio nesusipratimams aiškinti bei spręsti LFB taryba gali sudaryti trijų narių garbės teismą, kurio sprendimas yra galutinas.

Šis LFB statutas priimtas ir patvirtintas 1977 metais.