DISIDENTŲ - REZISTENTŲ PASISAKYMAI

Šių metų lietuviškųjų studijų savaitėje, Anglijoje, disidentas Aleksandras Štromas kalbėjo apie okupuotos Lietuvos politinę sąmonę ir ateities vizijas ir disidentas Tomas Venclova — apie disidentų sąjūdžio kilmę, raidą ir perspektyvas. Savo ruožtu JAV ir Kanados LFB studijų savaitėje Dainavoje rezistentas Kęstutis Jokubynas papasakojo savo išgyvenimus sovietiniame kalėjime (konclageryje) ir savo patirtį okupuotoje Lietuvoje.

Šie okupuotoje Lietuvoje brendusių intelektualų pasisakymai ir patyrimai yra ne tik jų pačių liudijimai, bet ir okupuotos Lietuvos atitinkamų sluoksnių autentiškas balsas, į kurį mūsų išeivijai labai pravartu įsiklausyti.

Čia skelbiami jų pasisakymai yra truputį sutrumpinti.

Redakcija labai dėkinga bičiulei Alinai Grinienei už parūpinimą dr. A. Štromo ir prof. T. Venclovos pasisakymų tekstų iš įrašų juostoje ir bičiuliui J. Ardžiui už parūpinimą K. Jokubyno pasisakymo.