Į Laisvę 1976 66(103)

     T u r i n y s
Adolfas Damušis: Vertikaliniu žvilgiu ..................................  1
Prel. Jonas Balkūnas: Bendruomenės klausimais ..........................  5
Stasys Barzdukas: Bendruomenės ateities rūpesčiais ..................... 12
Dokumentų šviesoje: M. Krupavičiaus aplinkraštis LB klausimais ......... 25
Jonas Jurašas: Sovietinės biurokratijos mįslė .......................... 32
LFB Vyr. Tarybos pasisakymas ........................................... 36
IDĖJOS IR DARBAI:
Tėvynėje: Kaip sovietų okupacija veikia į lietuvių tautą arba
      sovietinio lietuvio paveikslas (prof. dr. V. Vardys) ............. 38

Išeivijoje: Pasaulio Lietuvių Jaunimo III-sis kongresas (Linas Kojelis)  42
Pasaulyje: Jungtinės Tautos (A. S.);
           JAV pagalba sovietų žydam Izraelyje ......................... 51
Gyvoji mintis: Užmirštoji kultūrinė autonomija (V. Natkevičius);
   Įtampa, misija, pilnas įsijungimas, strategija (Pokalbis su J. Kojeliu);
   Išbalansuota sambūrio veikla (Z. Brinkis) ........................... 55
Idėjos spaudoje ........................................................ 63
   I-jo pusmečio sukaktuviniai vardai .................................. 68
Redakcijai rašo ........................................................ 71
Mūsų mirusieji ......................................................... 72


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai tris kartus per metus.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

ADRESAI:

Redakcijos: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 Administracijos: 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal. 90724

Šį NUMERĮ redagavo Vytautas Vaitiekūnas.

Į LAISVĘ straipsnių ir apžvalgų pažiūros ir vertinimai, tiek pasirašyti, tiek ir nepasirašyti, priklauso tik patiem jų autoriam ir nebūtinai atitinka į LAISVĘ redakcijos pažiūras ir vertinimus. Redakcija yra atsakinga tik už suteikimą vietos Į LAISVĘ skiltyse pasisakyti.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207