PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IV SEIMAS

Viltys prieš seimą ir nuotaikos jam praėjus

Detalė iš PLB seimo: kalba seimo atstovas iš Kalifornijos Vladas Pažiūra.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimai nėra jau taip dažni įvykiai: 1973 metų rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 dienomis turėjome ketvirtąjį laisvojo pasaulio lietuvių suvažiavimą paskutiniųjų dvidešimties metų laikotarpyje, pradedant PLB vis pilniau ir giliau įleisti šaknis į senąją ir naująją lietuvių išeiviją. Didysis kitų ir šio seimo rūpestis buvo ir yra rūpintis lietuvybės išlaikymu laisvojo pasaulio lietuvių tarpe ir kaip galima pilniau įjungti visus geros valios lietuvius į Lietuvos laisvinimo darbą. Šiam seimui suvažiavimo vieta buvo parinkta JAV-bių sostinė — Washington, D.C. Seimo dalyvių didžiausią dalį sudarė JAV-bių ir Kanados lietuviai; tam tikras skaičius atstovų buvo dar iš šių laisvojo pasaulio kraštų: Argentinos, Australijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Kolumbijos, Prancūzijos, Vakarų Vokietijos, Venecue-los ir Naujosios Zelandijos. Seimo dalyvių ir svečių didesniuose suvažiavimo parengimuose (pamaldose, koncerte, pokylyje) buvo virš 500 asmenų.

Sudėtos į seimą viltys

Reikia manyti, kad JAV-bių sostinės parinkimas šiam įvykiui nebuvo atsitiktinis dalykas. Kaip ten bebūtų, pavergtųjų didžiausi užtarėjai sutinkami JAV-bių Kongreso ir krašto administracijos narių tarpe. Taigi, visi geros valios lietuviai, kurie dar sielojasi šviesesne Lietuvos ateitimi, manė, galvojo ir tikėjosi, kad šis seimas bus didžiulė Lietuvos laisvės demonstracija. Į šį seimą buvo galima vienu ar kitu būdu “atsivilioti” eilę krašto įtakingųjų legislatorių ir administracijos pareigūnų ir išgauti iš jų svarbių, reikšmingų bei prasmingų pareiškimų Lietuvos bylos reikalu. Apie panašaus pobūdžio įvykius rašo krašto dienraščiai ir kalba radijo ir televizijos komentatoriai, jei juose pasirodo žymių ir įtakingų krašto pareigūnų. PLB seimas vyko, galima sakyti, prie pat Baltųjų rūmų (The Statler Hilton viešbutis, kuriame vyko seimo posėdžiai ir kiti didesni parengimai, yra apie 1 mylia nuo Baltųjų rūmų). Be didesnių pastangų buvo galima išgauti iš JAV-bių prezidento pareiškimą Lietuvos bylos klausimu. Seimo pamaldos (rugsėjo 2) įvyko šv. Mato katedroje (iš jos buvo laidojamas a. a. prezidentas J. F. Kennedy; joje ruošiamos svarbesnės krašto sostinės katalikų pamaldos). Seimo šv. Mišias galėjo laikyti vienas iš JAV-bių kardinolų, pamokslą sakyti — kitas iš kardinolų. Tuo atveju būtų apie PLB seimą rašę visi JAV-bių katalikų laikraščiai bei žurnalai. Panašaus pobūdžio amerikiečių suvažiavimai priima specialias rezoliucijas savo organizacijos reikalais, skirtas spaudai ir televizijos bei radijo žinių programoms. Ar tai PLB seimo rengėjai pramatė ir ar tai padarė?

Getinio pobūdžio suvažiavimas

PLB seime nepasirodė nė vienas net menkiausio rango amerikiečių pareigūnas; seimą laiškais ar telegramomis tesveikino tik vienas ar pora krašto legislatorių; apie seimą nė žodžio nebuvo krašto sostinės radijo bei televizijos programose; apie patį seimą beveik nė žodžio nebuvo didžiuosiuose sostinės dienraščiuose (neskaitant apie Čiurlionio ansamblio koncertą, apie kurį informacinio pobodžio gabaliuką parašė vienas iš Washingtono dienraščių). Sekmadienio pamaldose šv. Mišias laikė lietuviai dvasiškiai, pamokslus irgi sakė lietuviai dvasiškiai. Seimo vadovybė neparuošė net menkiausio pareiškimo ar specialios rezoliucijos krašto spaudai, radijui ir televizijai; seimo vadovybė nesikreipė net kelių žodžių laiškais Lietuvos bylos reikalu į krašto vadovybę ar JAV-bių Kongreso narius.

Pamoka ateičiai

Po kelerių metų vėl turėsime PLB seimą. Reikia manyti, kad jis bus ruošiamas viename iš JAV-bių ar Kanados didmiesčių. Už neseniai turėto seimo visus išvardintus ir kitus negalavimus atsakinga PLB buvusi valdyba ir seimui ruošti komitetas Wa-shingtone. Turime jau naują PLB vadovybę, gi minėtas komitetas jau išsiskirstė. Nei PLB vadovybė nei kitos grupės neturėtų panašių klaidų daryti. Jei PLB vadovybė ar kitų grupių vadovybės nepajėgia tinkamai suorganizuoti savo didesnių suvažiavimų bei įvykių, tam darbui turi kviesti specialistus. Reikia manyti, kad lietuviai savo tarpe turi nemaža asmenų su pakankama patirtimi panašius įvykius tinkamai suorganizuoti, juos pravesti ir iš jų gauti naudos lietuviškam reikalui bei Lietuvos bylos kėlimui bei gynimui laisvajame pasaulyje.