LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

MIRĖ JONAS BUITKUS

JONAS BUITKUS, aktyvios rezistencijos dalyvis, ilgametis LFB Detroito - Windsoro sambūrio pirmininkas, Dainavos stovyklos komendantas, sužeistas automobilio nelaimėje, mirė 1973 rugpiūčio 11. Palaidotas Detroito kapinėse. Plačiau skaityk dr. Vyt. Majausko “Joną Buitkų išlydint”.


Veikliam Lietuvių Fronto bičiuliui

a. a. JONUI BUITKUI

auto nelaimėje žuvus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI


Bičiuliui

Dr. JUOZUI SKRINSKAI su šeima,

mylimai motinai a. a. Petronėlei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI