PREMIJUOTIEJI 1972

 

DR. JUOZAS GIRNIUS, “AIDŲ” ŽURNALO REDAKTORIUS, kuriam Ohio Lietuvių Gydytojų d-ja paskyrė 1972 metų 1000 dol. kultūrinę premijų.

Dr. J. Girnius tremtyje parašė monumentalius tautinei filosofijai ir tautinei pedagogikai pagrindus tiesiančius veikalus: “Tauta ir tautinė ištikimybė” (išversta į latvių k.), “Žmogus be Dievo”, “Idealas ir laikas” ir visą eilę studijų. Šiuo metu baigia rašyti prof. Pr. Dovydaičio monografiją. Jis buvo vienas iš Lietuvių Enciklopedijos redaktorių.

PROF. JUOZAS ERETAS, kuriam paskirta 1972 metų Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos žurnalistikos premija — 500 dolerių. Šios kasmet teikiamos premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Prof. Juozo Ereto darbams Lietuvai įvertinti neseniai išėjo kelių autorių parašyta ir prof. Juozo Brazaičio suredaguota knyga “Didysis jo nuotykis”.

RAŠYTOJAS JUOZAS KRALIKAUSKAS gavęs 500 dol. Vinco Krėvės vardo 1972 m. literatūrinę premiją, skirtą Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje (Kanadoje). Kiti Kralikausko kūriniai: “Septyni kalavijai” — novelės, ir romanai: “Urviniai žmonės”, “Šviesa lange”, “Titnago ugnis” (premijuota), “Mindaugo nužudymas” (premijuota).