SPRAGŲ UŽTAISYMAS

Vytautas Alseika, pabėgęs iš VLIK-o tarnybos ir iškilmingai sutiktas okupanto stovykloje, iš tikro naujos spragos laisvės kovos bare nepadarė. Tai, ją jis pasakė spaudos konferencijoje Vilniuje, galėjo išsakyti Amerikos komunistų spaudoje ir po to ramiai išvykti. Niekas jo čia nebūtų stabdęs. Net iš VLIK-o išvogtų dokumentų okupanto spaudoje paskelbimas Lietuvos laisvės kovai daugiau pasitarnavo negu pakenkė: tauta sužinojo, kad išeivija ne tik kultūriškai kūrybinga, bet ir politiškai tebėra gyva ir kovinga ir kad pavergto krašto nėra pamiršusi.

Oficialus laisvės kovos išdavimas tapo daugiau dienos sensacija ir trumpalaikis okupanto pasididžiavimas, kad, va, mes pajėgiame infiltruoti jūsų vyriausią vadovybę, kaip prieš dekadų kad padarėme su Amerikos Lietuvių Taryba. Priešo laimėjimas buvo labiau psichologiškas negu realus.

Tikrasis pralaimėtojastai pats pabėgėlis, laisvo žmogaus garbę iškeitęs į niekingą kurmio dalią. Jis dabar turės rausti tą dirvožemį, kurį jam nurodys okupantas. Tokie pat pralaimėtojai bus visi ateities alseikos, nesvarbu, ar angažavimąsi priešo tarnybai patvirtins fizišku į jų linijas perėjimu, ar tik savo pasitarnavimais jam, atliekamais šioje fronto pusėje.

Iš antros pusės, visi laisvinimo veiksniai, o pirmiausia Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, turėtų rūpestingiau užtaisinėti spragas, kad pro jas perlengvai nepralįstų nakties tamsoje priešo agentai. Rezistencinės dvasios išblėsimas, nepaisymas rezistenciniams uždaviniams vykdyti nepalankios struktūros, pripuolamai sutiktų žmonių VLIK-o tarnybon įjungimastai vis spragos, kuriomis pasinaudos priešas. Todėl šiame “Į Laisvę” numeryje talpinamo Vlado Venckaus iš Venezuelos laiško mintys didžia dalimi turėtų būti artimos patriotinės visuomenės nusistatymui. Jų VLIK-o vadovybė neturėtų praleisti negirdom.


Šiais metais Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė bus jau dvidešimta. Jai organizuoti 1972 spalio 14 d., Vasario 16-sios gimnazijoje, Romuvojer buvo susirinkę ikišioliniai jos rengėjai ir nutarė:

1.    Jubiliejinę studijų savaitę ruošti lietuvybės židinyVasario 16-sios gimnazijoje, 1973 m. rugpiūčio 19 - 26 d. d.;

2.    Jai rengti išrinkti:

moderatoriusvisų 19-kos savaičių paskaitininkas ir 5-kių savaičių moderatorius dr. Kajetonas J. Čeginskas iš Uppsalos;

mokinių parengimų organizatoriaisV. Banaitis ir dail. A. Krivickas;

techniško organizavimo komi-sijon: J. Barasas, A. Grinienė, stud. M. Landas;

finansams telktikun. V. Damijonaitis, dr. J. Grinius, teisin. J. Lukošius.

3. Išleisti 20-ties studijų savaičių leidinį. Leidimui organizuoti išrinkti: dr. K. J. Čeginskas, dr. J. Grinius, dir.V. Natkevičius, M. A. ir kun. B r. Liubinas.

XX-jai Europos Lietuv. studijų savaitei rengti techniškoji komisija


Malonus skaitytojau, savo pastabas apie šį “Į LAISVĘ” numerį siųsk šiuo adresu: Į Laisvę, Post Office Box 34461, Los Angeles, Calif. 90034