Šeima ir draugai pagerbia dr. Juozą Kazicką

AMERIKOS LIETUVIO GIMTADIENIS

VIRŠUJE — Dr. Juozas Kazickas, New York, New York, kalba savo 50-ties metų amžiaus sukakties pagerbime, kurį jam surengė žmona A. Kazickienė.

DEŠINĖJE — Dr. Juozo Kazicko 50-ties metų amžiaus sukakties proga suruošto pagerbimo dalis dalyvių. Pagerbimas įvyko 1968 metų balandžio mėnesio 20 dieną St. Regis Sheraton viešbutyje New Yorke.

Visos nuotraukos šiame ir kitame puslapyje yra Vyt. Maželio.

Retas iš lietuvių turi tiek pažinčių žymiųjų ir įtakingųjų amerikiečių tarpe, kaip kad dr. Juozas Kazickas. Jo 50-ties metų amžiaus sukakties paminėjime, kurį jam surengė žmona A. Kazickienė 1968 metų balandžio mėnesio 20 dieną St. Regis Sheraton viešbutyje New Yorke, dalyvavo virš 200 svečių. Tarp amerikiečių svečių buvo tokie įžymūs kaip — J. J. McCloy, buvęs JAV-bių aukštasis komisaras Vokietijoje ir eilės prezidentų patarėjas; W. F. Rockwell North American Rockwell korporacijos prezidentas; H. Boyd, EI Paso National Gas korporacijos prezidentas; R. Bryan, Whitney Communications Systems prezidentas; E. Collaway, Burlington Industries prezidentas; K. Jonnieson, Esso prezidentas; E. Bacon, L. H. Henry ir F. Kernan — Wall Street’o bankininkai; Ch. Campbell, IBM viceprezidentas; ir eilė kitų.

Turbūt daug metų praeis, kol kitas lietuvis pajėgs sutelkti tokio lygio auditoriją.

Ta proga Lietuvių Fronto Bičiuliai linki dr. J. Kazickui, buv. Vyr. Tarybos pirmininkui, puikios sėkmės ir geros sveikatos.

(rd.)

VIDURINĖ NUOTRAUKA — Jūratė Kazickaitė skaito laišką savo tėvui pagerbimo metu.

APATINĖ NUOTRAUKA — Dr. J. Kazickas ir A. Kazickienė su J. J. McCloy (dešinėje), buvusiu JAV-bių aukštuoju komisaru Vokietijoje ir eilės prezidentų patarėju.

KAZICKŲ STALAS — J. ir A. Kazickai su svečiais amerikiečiais, kurių tarpe atpažįstami — šalia A. Kazickienės (dešinėje) J. J. McCloy, šalia dr. J. Kazicko — Mrs. Olin, toliau Kernan, Mrs. Boyd, Mrs. Rockvvell ir kit.