Lietuvių Fronto Bičiulių svarbesni planai, darbai ir žygiai

LEONARDO VALIUKO PASIŪLYMAI LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖJE DAINAVOJE

Lietuvių Fronto Bičiulių 1968 metų studijų ir poilsio savaitė įvyko liepos 28 - rugpiūčio 4 dienomis Dainavos stovykloje (Manchester, Michigan, JAV). Studijų savaitės tema buvo: Mūsų idėjinis turinys laiko tėkmėje. Studijų savaitės viena diena (rugpiūčio 2, penktadienis) buvo skirta organizaciniams reikalams ir ateities darbų planų apsvarstymui bei priėmimui. Leonardas Valiukas, “Į Laisvę” redaktorius, buvo pakviestas pateikti eilę pasiūlymų, kaip bazę diskusijoms. Tai jis padarė priešpietinėje sesijoje. Visas popietis buvo planuojama skirti diskusijoms ir nutarimų priėmimui. Popietinėje sesijoje atsirado kitas kalbėtojas, ir pritrūko laiko Leonardo Valiuko pasiūlymų išdiskutavimui ir atitinkamų nutarimų priėmimui. Buvo nutarta visus jo ir kitų pasiūlymus perduoti Vyr. Tarybai ir Centro valdybai su pageidavimu, kad tos institucijos juos apsvarstytų ir padarytų atitinkamus nutarimus. Žemiau duodami Leonardo Valiuko pasiūlymai, pateikti Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitei.

1. Lietuviu Fronto Bičiulių pagrindinis tikslas

1.1 — Lietuvių Fronto Bičiuliai yra rezistencinis sąjūdis.

1.2 — Pagrindinis LFB tikslas buvo, yra ir bus kova dėl Lietuvos laisvės. Bičiuliai tam tikslui lieka ištikimi.

2. Organizacinis sąjūdžio stiprinimas

2.1. — LFB JAV-bių ir Kanados Centro valdyba palaiko glaudų ryšį su veikiančiais sambūriais, talkindama jiems jų veikloje.

2.2.    — LFB Centro valdyba suformuoja sambūrius tose didesnėse lietuvių bendruomenėse, kur jų nėra.

2.3.    — LFB Vyr. Taryba ir Centro valdyba sudaro šias stiprias, pajėgias ir veiklias komisijas: (a) politinę; (b) finansų; ir (c) veiklos planavimo.

3. “Į Laisvę” žurnalo reikalai

3.1    — LFB leidžia ir išlaiko “Į Laisvę” žurnalą.

3.2    — LFB JAV-bių ir Kanados Centro valdyba rūpinasi žurnalo finansiniais reikalais.

3.3    — Kiekvienas Bičiulis įpareigojamas žurnalą prenumeruoti, paremti jo leidimą finansiškai ir surasti bent vieną naują prenumeratorių.

4. Lietuvių Fronto Bičiulių vieta veiksnių, Lietuvių Bendruomenes ir kitų sambūrių tarpe

4.1    — LFB yra viena iš VLIK-o sudedamųjų dalių ir privalo sąžiningai dirbti visų bendrai sutartus darbus. LFB atstovai VLIK-e turi rodyti aktyvumo, siūlyti planus ir tyrinėti VLIK-o stiprinimo galimybes.

4.2    — Amerikos Lietuvių Taryba atstovauja labai mažai lietuvių daliai JAV-se ir savo uždavinius atlieka nepatenkinamai. LFB reikalauja radikalių reformų ALT-je. Jos veikloje turi rasti vietos ir būti reprezentuojamos visos gyvos ir aktyvios JAV-bių lietuvių grupės. Siūloma ALT-bą sudaryti rinkimų keliu, kaip kad JAV-bių Lietuvių Bendruomenės Tarybą.

4.3   — Lietuvių Bendruomenė gimė visiems gyvosios lietuvybės klausimams spręsti. Lietuvos laisvinimas — tai pirmoji iš tų problemų. LFB kviečia ir ragina LB eiti veikliau ir aktyviau į laisvinimo sritį.

4.4 — Lietuvos bylos iškėlimas Jungtinėse Tautose šiuo metu yra pati konkrečiausia kovos dėl Lietuvos laisvės forma. Tam žygiui vadovauja Rezoliucijoms Remti Komitetas. Darbas dar nebaigtas. Visi Bičiuliai įpareigojami prisidėti prie šio žygio ir darbu ir pinigne auka.

5. Lietuvių Fronto Bičiulių pagrindiniai žygiai ir darbai

5.1    — LFB vysto akciją prieš kultūros ir religijos paminklų naikinimą komunistų pavergtoje Lietuvoje. (Žiūr. LF Bičiulių Vyr. Tarybos pareiškimą ir atsišaukimą — “Į Laisvę”, 1967 — Lapkritis — Nr. 41/77, psl. 14-16).

5.2    — Lietuvos laisvinimo darbas reikalauja naujų būdų ir kelių ieškojimo. LFB Centro valdyba ragina visus sambūrius suorganizuoti ir pravesti didesnėse lietuvių bendruomenėse politinių studijų savaitgalius.

5.3    — Svetimųjų informavimas Lietuvos bylos klausimais yra vienas iš svarbiųjų laisvojo pasaulio lietuvių uždavinių. LFB išleidžia kasmet rimtą leidinį svetima kalba Lietuvos klausimais.

5.4    — Vienas iš laisvųjų lietuvių siekių yra įjungti aukštojo mokslo siekiantį jaunimą į Lietuvos laisvinimo darbą. LFB skiria kasmet 1000 dolerių premiją už geriausią ir aktualiausią darbą, parašytą lietuvišku klausimu magistro ar daktaro laipsniams įgyti ir pasirūpina, kad kolegija ar universitetas tą darbą išleistų atskiru leidiniu.

5.5. — Lietuvos laisvinimo darbui reikia kiek galima daugiau pačių įtakingųjų ir žymiųjų kitataučių. Juos reikia prie šio darbo pritraukti ir jame išlaikyti. Tam tikslui LFB įsteigia Lithuanian Freedom Medai (Lietuvos Laisvės Medalį) ir jį kasmet įteikia iškilmingai tais metais daugiausiai Lietuvos reikalui užsitarnavusiam kitataučiui. To Lietuvos Laisvės Medalio įteikimas įvykdomas metinių politinių konferencijų užbaigimo pokylyje, kurias suorganizuoja ir praveda LFB Vyr. Taryba ir Centro valdyba.

6. Finansinių resursų organizavimas

6.1    — LFB politiniams planams realizuoti reikės kasmet didelių finansinių resursų.

6.2    — Finansų komisija kreipiasi į visus Bičiulius ir kviečia juos skirti kasmet pagal savo išgales piniginę auką (bent vienos dienos uždarbį) tų planų ir darbų įgyvendinimui.