Aktyvieji frontininkai: — Jurgis Gliauda ir dr. Vytautas Majauskas

JURGIS GLIAUDA

JURGIS GLIAUDA, Los Angeles, California (JAV), visuomenininkas ir vienas iš žymiųjų lietuvių rašytojų laisvajame pasaulyje.

Tremtyje iškilo visa eilė žvaigždžių įvairiose srityse. Viena iš tremties įžymybių yra iškilusis mūsų romanistas Jurgis Gliauda.

Jurgis Gliauda (g. 1906.VII. 4 Tobolske, Rusijoje) po Pirmojo pasaulinio karo grįžo su tėvais į Lietuvą, kur baigė Aušros gimnaziją ir VDU teisių fakultetą. Dirbo Pašto valdyboje ir advokatavo Kaune. 1944 pasitraukė į Vakarus ir 1947 atvyko į JAV.

Literatūriniame pasaulyje Gliaudos vardas iškilo dviem iš eilės “Draugo” premijuotais romanais: Namai ant smėlio (1951) ir Ora pro nobis (1952). Vėliau “Draugas” premijavo dar porą jo romanų: Šikšnosparnių sostas (1960) ir Delfino ženkle (1964). Kiti išleisti J. Gliaudos romanai: Raidžių pasėliai (1955), Ikaro sonata (1962) ir Agonija (1963). Pora jo romanų yra išleista angliškai: The House upon the Sand (1962) ir The Sonata of Icarus (1968). Pirmasis romanas yra sulaukęs labai puikių amerikiečių spaudos atsiliepimų. J. Gliaudą yra parašęs poezijos ir dramos kūrinių.

Detroite ir Los Angeles mieste (nuo 1954) aktyviai reiškiasi ateitininkuose, LB, dramos sambūriuose, frontininkuose ir Rezoliucijoms Remti Komiteto veikloje (vadovybės narys).

DR. V. E. MAJAUSKAS

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS, Detroit, Michigan (JAV), visuomenininkas ir pozityviųjų darbų ir žygių rėmėjas darbu ir pinigais.

Daugelis lietuvių, įgiję geresnes specialybes ar profesijas, pasitraukia iš lietuviškos veiklos, surasdami tam šimtus priežasčių: profesija “suėdanti” visą laiką, šeimos reikalai ir t.t, ir t.t. Panašiai galėtų atsikalbinėti ir dr. Vytautas Majauskas, nes jis turi plačią privačią gydytojo praktiką, žinomas kaip geras medicinos gydytojas — pripažintas psichiatrijos specialistas; augina skaitlingą šeimą. Bet to jis nė nepagalvoja daryti. Priešingai, jis pats dalyvauja nuoširdžiai lietuviškoje veikloje ir nuolat ragina kitus lietuvius nepasitraukti iš lietuvių gyvenimo.

Dr. Vytautas Majauskas (g. 11918.X.13 Kupiškyje, Panevėžio aps.) medicinos studijas pradėjo VDU ir jas tęsė Tuebingeno universitete (Vokietijoje), kur 1948 įgijo medicinos daktaro laipsnį. 1949 atvyko į JAV, nuo 1953 verčiasi privačia gydytojo praktika Detroite.

Aktyviai reiškėsi ir reiškiasi ateitininkuose, LB, Lietuvių Fonde, Rezoliucijoms Remti Komiteto veikloje ir frontininkuose. Dr. V. Majauskas buvo Moksleivių ateitininkų s-gos c. v. pirmininkas (1941) ir Studentų ateitininkų s-gos c. v. pirmininkas (1946). Šiuo metu jis yra JAV-bių LB Tarybos narys ir JAV-bių ir Kanados LFB Vyr. Tarybos narys.