LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

LFB konferencijoje, įvykusioje 1966 metų liepos mėnesio 2-4 dienomis Chicagoje, nepavyko pilnai išdiskutuoti numatytų ten svarstyti klausimų. LFB studijų (ir poilsio) savaitė buvo lyg tęsinys Chicagos konferencijos. Studijų savaitė įvyko 1966 metų rugpiūčio mėnesio 15-21 dienomis Dainavoje (Manchester, Michigan). Į šią dešimtąją studijų savaitę suvažiavo apie 80 LFB sąjūdžio narių; baigiamuosiuose parengimuose dalyvavo apie 210 dalyvių, atvykusių paskutinei studijų dienai iš Detroito, Chicagos, Clevelando ir kitų aplinkinių vietovių. Studijų savaitę suorganizavo LFB JAV-bių ir Kanados centro valdyba, vadovaujama pirm. Vytauto Galvydžio (Cicero, III.); studijų dienų moderatorius buvo dr. Antanas Klimas (Rochester, N. Y.); stovyklos komendantas — Juozas Mikonis (Cleveland, Ohio); stovyklos kapelionas — kun. Petras Patlaba.

Diskutuotos temos. “Minties ir idealų vienybės” temai buvo skirta viena diena. Ta tema dr. Juozas Girnius skaitė paskaitą, ir tuo klausimu pasisakė eilė studijų savaitės dalyvių. Nepaprastai gyvas ir įdomias diskusijas sukėlė Vytauto Vaitiekūno paskaityta — “Kultūrinis bendravimas su Lietuva”. Šiai temai išgvildenti buvo skirta dvi dienos. Viena diena buvo skirta dr. A. Klimo paskaitai — “Mokslas ir politika” ir St. Barzduko pastaboms dėl LB svarbesnių problemų ir jų sprendimo. Studijų savaitės metu buvo paminėta 1941 metų sukilimo sukaktis. Tuo klausimu kalbėjo prof. Juozas Brazaitis, buv. Laikinosios Vyriausybės ministeris pirmininkas ir švietimo ministeris. Apie sukilimo vyksmą ir pergyvenimus iš pirmųjų lūpų išgirdo studijų savaitės dalyviai simpoziumo metu; čia pasisakė trys sukilimo dalyviai — prof. J. Brazaitis, dr. A. Damušis ir dr. K. Ambrozaitis. Paskutinė studijų diena buvo skirta pranešimams, LFB organizaciniams reikalams ir — literatūros vakarui. Iš pranešimų paminėtinas Leonardo Valiuko, Rezoliucijoms Re ti Komiteto pirmininko, kuris, grįždamas iš Washingtono į Los Angeles, dienai buvo užsukęs į Dainavą. Literatūros vakaro dalyviai: rašytojas A. Baronas, rašytojas Alb. Valentinas ir aktorius K. Veselka.

Svarbesnės ir įdomesnės mintys.

Kovoje dėl Lietuvos laisvės, pagal dr. J. Girnių, separizmui neturėtų būti vietos. Jis pabrėžė, kad LFB sąjūdžio nariai ir kiti lietuviai turėtų rasti visiems bendrą kelią. Kelių bei takų ir takelių ieškojimas kairėje ar dešinėje esąs geros valios lietuviams nepriimtinas. Organizacijos vadovybė neturėtų bijoti panaudoti sankcijas tiems, kurie nuklysta į takus ar takelius vienoje ar kitoje pusėje ar pereina net į šunkelius. Maždaug panašias mintis akcentavo ir Vytautas Vaitiekūnas. Vyt Vaitiekūnas kalbėjo, kad sovietai norį žūt-būt Lietuvos okupaciją įpilietinti mūsų tarpe ir tarptautinėje plotmėje. Viena iš priemonių tai pasiekti esąs “kultūrinio” bendravimo siūlymas mums. Pagal Vyt. Vaitiekūną mūsų vienoks ar kitoks nusistatymas ar elgesio normos turėtų būti saistomos ištikimybės savo tautai ir valstybinio sąmoningumo įsipareigojimo. Demokratinė vienybė, pagal prof. J. Brazaitį, kilusi iš laisvo įsitikinimo ir laisvo - atviro išsikalbėjimo — tai susipratimo vienybė. Jis pabrėžė, kad pageidaujama vienybė galinti būti pasiekta tik nuoširdžiai išsikalbėjus ir išsiaiškinus. Bendras nusistatymas svarbesniais klausimais (prof. J. Brazaitis pažymėjo) esąs dabar reikalingesnis negu bet kada praeityje. Jis siūlė dėl skirtumų savo tarpe nebėgti tuoj į spaudą, o pirma išsiaiškinti tarpusavyje.

Išvados. Minties ir darbo vienybės ir bendravimo su tauta klausimai yra svarbūs ir aktualūs. Bet dažnai mes gal per daug skiriame laiko ir dėmesio tiems klausimams, visai pamiršdami konkrečius darbus bei žygius dėl Lietuvos laisvės. Konferencijose, suvažiavimuose bei studijų savaitėse, be klausimų teorinio nagrinėjimo, neturėtumėm pamiršti pažvelgti į konkrečius darbus bei žygius ir visas galimybes didesnėms mūsų masėms įsijungti į juos. Konferencijų, suvažiavimų ir studijų savaičių programos turėtų būti geriau išbalansuotos, leidžiant dalyviams nusileisti iš teorinės plotmės į praktinę ir padaryti sprendimų ateities konkretiems darbams.    (tp.)