Atstovybės, atsiųsta paminėti

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Victoria. A. Grigaitis, 21 Brunswick St, Fitzroy, Vic.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Intemo 18, Roma

Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Ave., Chicago 29, Illinois. Telef. RE 7.6621; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St, Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef. HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn.; A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester, N. Y.; V. Ročiūnas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: A. Bumbulis, 200 Indien Grove, Toronto, Ont.; J. Pleinys, 10 Tisdale Ave., So. Hamilton, Ont.; J. Urbonas, 34 Brimorton Dr„ Scarborough, Ont. Telef. AX 3-8518; V. Barisas, 336 Clinton, Windsor, Ont.

Švedijoje: P. Dūda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern Vokietijoje: A. Grinienė, Kristallstr. 8/1 (13b) Muenchen; V. Krištolaitis, (22b) Kaiserslautern 2, Schliessfach 323.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Leonardas Andriekus — Saulė kryžiuose, eilėraščiai. Išleido 1960 m. Tėvai Pranciškonai, 910 Willoubhgy, Brooklyn, N. Y.

Stepas Zobarskas (red.) — Selected Lithuanian Short Stories. Įvadas Charles Angoff, įžanga Clark Mills. Antroji pataisyta ir papildyta laida, 1960 m. Išleido Voyages Press, 35 West 75 Street, New York 23, N. Y. Šiame leidiny spausdinami ir trys nauji dalykėliai — Žemaitės, Vaižganto ir Grušo — be jau spausdintų pirmame knygos leidime 1959 m. 18 novelių ir legendų.

Mykolas Vaitkus — Keturi ganytojai, atsiminimai apie keturius Lietuvos vyskupus, 180 psl. Išleido Lietuviškosios Knygos Klubas Čikagoje.

Algis Trakys ir taksiukas Šleivys.

Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su gaidžiu. — Tekstas Algirdo Gustaičio, iliustracijos Vytauto Stasiūnaičio. Pieštas garsinis spalvotas lietuviškas filmas — kartūnas. Išleido Lietuvių Dienų leidykla.

Sportas — Dvimėnesinis Šiaurės Amerikos lietuvių sporto laikraštis nr. 4(7) 1960 m. Redaktorius K. Čerkeliūnas. Administracijos adresas: V. Šval-bonas, 19 Kiely Place, Brooklyn 8, N. Y. Prenumeratos kaina metams 3 dol., atskiras nr. 50 centų.

Vytautas Alantas — Tarp dviejų gyvenimų, romanas, 462 psl. Išleido Lietuviškosios Knygos Klubas Čikagoje.

Gaudeamus— Studentų Ateitininkų Sąjungos informacinis leidinys. Redaktorius G. Naujokaitis, administratorius R. Gedeika. Nr. 5, 1960 m. liepos mėn.