KAI KURIE SKAIČIAI IŠ BALFO VEIKIMO

Per 1956-58 metus Balfas turėjo pajamų pinigais 198,293.20 dol., gėrybėmis 523,148.50, viso 829,087.33. Išlaidų viso 717,968.02.

Piniginės pajamos yra daugiausia aukos, viso 130,637.00. Chicaga daugiausia — 27,109.20, New Yorkas -Brooklynas 9,580.70, Detroitas 10,533.80, Clevelandas 5,179.00.

Aukotojai iš šalies: kardinolas Spellmanas 15,000.00, Amerikos katalikų vyskupai 20,000.00.

Išleista pinigais daugiausia Vokietijai 19,214,73, be to, pinigais dar Vasario 16 gimnazijai 48,840.07, piniginei šalpai kituose kraštuose 8,738.10, drauge su maistu ir kitomis gėrybėmis Vokietijai 66,731,07.

Lietuvai siuntinėliams 28,863.27, Sibirui 12,401.78.

Balfo administracijai, personalui ir kt. centre, Miunchene, Chicagoje 45,844.92.

Balfas kreipėsi į Lenkijos valdžią, kad leistų atidaryti Varšuvoje Balfo agentūrą. Kreipėsi prieš dvejus metus taip pat į Sovietų Sąjungos atstovybę. Atsakymo jokio.

Ateičiai Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus numatė, kad Balfo biudžetas porai metų turėtų būti 190,000 pinigais ir 600,000 gėrybėm. Biudžetui įvykdyti siūlė sustiprinti skyrių veikimą, tam reikalui turi parodyti direktoriai iniciatyvos, birželio mėn. organizuoti Balfo vajus, vesti šelpiamųjų kartotekas šalpai koordinuoti, kad vienas negautų dusyk, o kitas visai nieko.