AKTAS

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ IR KANADOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ II-SlOS STUDIJŲ SAVAITĖS, ĮVYKUSIOS 1958 METŲ RUGPJŪČIO 10-16 DIENOMIS DAINAVOS STOVYKLOJE

AKTAS

LIETUVIŲ Fronto Bičiulių Il-sios Studijų Savaitės dalyviai, —

KONSTATUODAMI, kad didžios tiesos nesikeičia, tik laikai ir žmonės keičiasi; kad didžios tiesos suspindi žvaigždėm, kai laikai ir žmonės aptemsta; kad suspindi tos, kur labiausiai reikalingos žmogaus ir žmonijos kelionei per pasaulį;

MATYDAMI, kad dabarties žmonijos ilgesys labiausiai nukreiptas į tris žvaigždes — į laisvės, teisingumo, žmoniškumo žvaigždes;

TIKĖDAMI, kad laisvė, teisingumas, žmoniškumas ateis ir ims žmonių ir žmonijos gyvenimą keisti tada, kai juos prisiimsime kiekvienas individualiai, nes didžiosios tiesos prigyja ir duoda vaisius tik žmoguje įaugusios;

JAUSDAMI, kad šis didžiųjų tiesų kelias į gyvenimą iškyla akivaizdžiau ir jautriau šios dienos kolektyviniame mūsų žvilgyje į pavergtosios Lietuvos laisvės kovotojus; kad jų pagarba verta daugiau negu žodžio, lakaus ir jautraus; kad jų pagarba privalo mūsų noro ir pastangų perkelti laisvės, teisingumo, žmoniškumo žvaigždes į save pačius ir į savo artimiausią aplinką.

MELSDAMI DIEVĄ visi kolektyviai ir kiekvienas savo mintimis ir širdimi iš naujo ir iš naujo gaivinti mūsų dvasią ir stiprinti mūsų ryžtą tarnauti laisvei, teisingumui, žmoniškumui, —

NORIME išlaikyti savyje gyvą meilę savo Protėvių Žemei ir jos kankiniams bei didvyriams, kurių kančios ir kraujas nepaliaujamai šaukia laisvės, teisingumo, žmoniškumo Lietuvai.

NORIME savo šeimose palaikyti gyvą atminimą Lietuvos ir lietuvių, nors ir kaip jie būtų tolimi erdvėje ir laike;

NORIME, kad mūsų žodžiams ir darbams vadovautų ne tik laisvė, bet ir teisingumas bei žmoniškumas;

NORIME, kad mūsų tarpusavio ryšius žymėtų broliškumas;

NORIME, pagaliau, kad kasdienių savo žingsnių nuovargyje ir užplūstančioje rezignacijoje niekad o niekad nepristigtume ištvermės laisvės, teisingumo, žmoniškumo kelyje.

SAVO brolišku solidarumu esame jėga ir šią jėgą skiriame kovai dėl didžiųjų tiesų — laisvės, teisingumo, žmoniškumo.