Vardai įvykiuose

Tenka sužymėti eilę pasitraukusių iš gyvųjų ir tuo pačiu iš darbo barų, kuriuose jie buvo aktyvūs.

Kun. Pijus Karaliusmirė š. m. liepos 31 Chicagoje, III., išgyvenęs 68 metus. Dinamiškos organizuojamos prigimties jis buvo davęs nepriklausomai Lietuvai eilę organizacijų, švietimo įstaigų; labiausiai minėtinas kaip Žiburio gimnazijos Kybartuose statytojas ir direktorius.

Miškininkas Mečislovas Jameikis mirė š. m. rugpiūčio 10 Rockforde, Ill. Buvo per visą gyvenimą pažangus lietuvis, kuris nesitenkino pažanga tik savo specialybėje, domėdamasis ir visuomeninio politinio gyvenimo problemomis, gyvai sekdamas naujausias idėjas. Į Laisvę neteko ir vieno skaitytojo.

Dailininkas Petras Kiaulėnas, išgyvenęs 46 metus, mirė š. m. rugpiūčio 15 New Yorke. Paliko atminimą šviesaus žmogaus, iki paskutinių valandų nenustojančio dirbti, ir talentingo spalvų meisterio, pažįstamo ne tiktai lietuviui meno mylėtojui.

Lietuviškosios bendruomenės kurti atėjo nauji žmonės su Amerikos lietuvių bendruomenės rinkimais gegužės 1. Demokratiniai rinkimai pastatė priekyje ne politinius žmones, bet visus žinomus savo pozityviais darbais lietuviškai kultūrai.

Tarybos pirmininku išrinktas Jonas Šlepetys, New Yorkas, vicepirmininku dr. Jonas Puzinas, Philadelphia, sekretorium dr. Marija Alseikaitė Gimbutienė, Bostonas. Valdybos, kuri darbą pradėjo nuo rugsėjo 1, pirmininku — Stasys Barzdukas, vicepirmininku — dr. Algirdas Nasvytis, sekr. — Kazys Augulis, ižd.— Julius Staniškis, narys švietimo reikalams — Ignas Malėnas (Malinauskas), kultūros reikalams — Alfonsas Mikulskis, kultūrinės informacijos reikalams — Juozas Stempužis. Visi iš Clevelando. Jie pasiėmė pareigas, kurioms savanorių skaičius šiandien mažta. Už tat šie savanoriai bendruomenės tarnyboje itin verti pagarbos ir paramos.

Spaudos srityje pajudėjo žmonės “Lietuvių Dienose”. Sėkmingai jas redagavęs Juozas Vytėnas išsikėlė į Washingtoną ir dirba Amerikos Balse. Jo vietoj iš Bostono nusikėlė ir jau energingai ėmėsi naujo darbo Bernardas Brazdžionis.

Dr. Antanas Musteikis nuo šio rudens išsikelia iš New Yorko į Buffalo, kur dirbs akademinį darbą — dėstys sociologiją.

Aldona Krikščiūnaitėiš Chicagos išvyko į Urbana, Ill., mokytojauti.

Stasys Rudysiš Chicagos išvyko lietuvių kalbos dėstyti Amerikos armijos daliniuose.

Gen. St. Raštikistaip pat jau dėsto kariuomenėje.