Karys 1962m. 3-4 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1380)  KOVAS MARCH 1962 

Paminklas Širvintuose žuvusiems dėl Lietuvos Laisvės ... Viršelis

Nr. 4(1381)    BALANDIS - APRIL    1962 

Dail. A. Beleška — veikalo, skirto paminėti Ramovės sukaktį, viršelis—v. 1 p.

TURINYS

V. Jonikas — Vardu žymėsime savu

Širvintų kautynės

P. Mačiulis — Pirmaisiais 2 p.p. metais

A. Žygmantas — Pirmoji jūrų galybė Kreta

V. Kareiva — Kareiviai

V. Mantvydas — Kova už Tautos dvasią

P. Alšėnas — Ir vėl Velykos!

K. Virškuvienė — Margučiai (nuotr.)

A. Rėklaitis — Lietuvių Veteranų Sąjunga Ramovė

J. Mikuckis — Vadas ir vaidila

Petras Būtėnas — Baltų žemės falsifikatas

A. Rėklaitis — L.V.S. Ramovės dešimtmetis

Pagarba Savanoriui

Kronika

A d m i n i s t r a t o r i u s —Leonas Bileris

Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

R e d a k t o r i u s —Zigmas Raulinaitis

Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas

Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

Justinas Liaukus Karinės žinios

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V, Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:

Mike Maksvytis,Chicago, Ill.;
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
VI. Rušas, Toronto, Canada;
V.Šalkūnas, Australija;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
K. Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTIN-ĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — "Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. —J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. —"Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. —P.Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. —V. Aušrotas, August. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” 49 Thomton Avenue, London W, 4


AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas 9 Cowper Street, St. Hilda, Vic.
A. Kubilius 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB,Seminario. Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.