Karys 1956 m. 6-7 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Fotografinė kopija: Nr. 6 (1322)    BIRŽELIS - JUNE    1956
Fotografinė kopija:  1956 M. LIEPA-RUGPJŪTIS Nr. 7 (1323) 

V. Augustinas — Ankstų rytą Gaižiūnų poligone  Viršelis
V. Augustinas — Lietuvos karo lakūnai ruošiasi skridimui poligone. Viršelis

TURINYS

A. Musteikis — Tautinės vienybės kelias *

Dr. V. Sruogienė — Lietuvos sukilimas prieš maskolius 1794 m. *

Lietuvos karių atsiminimai

     B. Vrublevičius — Kartą Italijoj *

     A. Bernotas — Belaisvio pasakojimas *

     Leonas B. — Jūrininkai kasa bulves *

P. Alšėnas — Jie kovon eitų *

P. Būtėnas — Prūsai už Vyslos *

V. Jonikas — Mėlynos gėlės *

K. T. Dubysa — Penkiolika kančios metų *

P. Bliumas — Ten tyli slepiasi Lietuvos senovė *

K. Stalšans — Apie Aisčių tautą Galindus *

A. žygmantas — Karo pėdsakai Proistorėje  *

A. Kasakaitis — Lietuva Indoeuropiečių tėvynė *

Marių žuvėdra — Staugė vilkas kaip tūkstantis vilkų *

Ksenofonas — 10.000 žygis *

Istorinės nuoraukos *

Tremties Trimitas  *

Kariai ir Jaunimas *

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje *

Kuprinės Pabiros *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas,B. Balčiūnas, P. Bliumas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J.. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšans, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.
*

Administratorius Leonas Bileris

Leidžia Kario leidykla

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas, Justinas Liaukus — Karinės žinios, L. š. S. T. — Tremties Trimitas.

ATSTOVAI: Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija. Balys Brazdžionis, Chicago, Ill. Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y. Vytautas Sederavičius, Omaha, Nebr. Vytautas Kamantas, Cleveland, Ohio. V. Šalkūnas, Carlton, Australija. Morkus Šimkus, Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas, Boston, Mass.—“Baltic Florists”, Brooklyn, N. Y.—“Laima”,

Chicago, III.—J. Karvelis, P. Švelnis, “Terra” — A. Urbonas. Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, Detroit, Mich.—“Neringa”,

Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,

Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas, Omaha, Nebr. — Elz. Ribokienė, Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, Rochester, N. Y.—P. Saladžius, Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

Prenumerata JAV ir užsienyje: Metams — $5.00, pusm. — $3.00

atsk. nr. — 55c. Skelbimai pagal susitarimą. Pinigus siųsti šiuo adresu: L. BILERIS. c/o KARYS,

916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,

London, Ont. — Vyt. Repšys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,

Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, J. Smolskis,

Verdun, Montreal, Que. — “Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London, N. W. 6, Gt. Britain.

K. Rožanskas, 4 Bailey St., Old Basford, Nottingham.

Santarvė,46 Aberdare, Gdns, London, N. W. 6, Gt. Britain.

Keisdami adresą nedelsdami praneškite KARIUI, pažymėdami naująjį ir senąjį adresą.

*

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, Vic.

V. Šalkūnas, 240 Lygon St., Carlton. N. 3, Vic.

E. Stašys, 17 Beimore Ave., Beimore, Sydney, NSW.

Pr. Zenkevičius,15 Victoria St., N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias,Apartado 369, Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas,2040 Labor Service Co., Kaiserslautem, Postfach 556

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

THE WARRIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $5.00 per year. Single copy 55 cents. Entered as second-c'ass matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.