Karinės žinios, kultūrinės naujienos

Avio žybčiojimai

Naujausi JAV karo laivyno puolamieji lėktuvai turi įrengimus atominėms bomboms nešti. Iš Naujoj Meksikoje stropiai saugojamos avio bazės jie vykdo atitinkamus pratimus.

Karo Aviacija jau turį 4-rių sparausminių variklių jėga varomų transporto lėktuvą, Chase XC-123A, kuriam pakilti reikia vos 700 pėdų bėgimo tako.

Vienoje vietoje “kabą” helikopteriai yra laivyno didžioji viltis, kaip sėkmingai kovoti su priešo povandeniniais laivais. Helikopteriai galį nuleisti į vandenį savo pasiklausymo ir krypties bei greičio nustatymo įtaisus ir tuo būdu visai tiksliai surasti pasislėpusius laivus.

Tankai-robotai

Armija išvystė radijo valdomą tanką-robotą, skiriamą vadovauti puolimams stipriai ginamų priešo pozicijų, išvalyti minų laukus ir žvalgybos uždaviniams. Jis turi televizijos siųstuvą ir radarą, kas įgalins jį perduoti “pranešimus” į užnugarį.

Tankų karo žinovai pripažįsta, kad 3,5 col. superbazuka, kuri lengvai pramuša rusiškąjį tanką T-34, negali sustabdyti tanko milžino J. Stalinas III, kuris ligi dabar nesivėlė į kautynes. Šiuo metu yra dirbama prie tobulesnio ginklo, kuris perskros Staliną III net iš 2,000 jardų atstumo.

Nauji JAV karininkai

Birželio pradžioje garsioji Amerikos Karo Mokykla — West Point vėl išleido naują 475 karininkų laidą. Tačiau ši laida, kaip jos pirmatakai 1948-49-50 metų laidos, nebus mesta į Korėjos frontą, kur Armija gavo žiauriai kruviną pamoką. Taip pvz., iš 1950 m. klasės 17 buvo užmušta, 30 sužeista ir 8 dingę; iš 1949 m. laidos — 22 užmušti, 30 sužeista ir 7 dingę. Nors West Point auklėtiniai sudaro tik 1:20 proporciją su kitų mokyklų karininkais, tačiau iš 530 užmuštų karininkų apie 100 netekusiųjų gyvybės yra West Point auklėtiniai.

Šių metų West Point laida pirmiausia gaus tinkamą 6 mėnesių kautynių lavinimą, prieš juos išsiunčiant į Korėjos frontą.

JAV aviacija jau turinti naują kulkosvaidžio kulką sprausminiams lėktuvams padegti. Mat, sprausminiai taip greit neužsidega, kaip propelerinės traukos mašinos.

Karo aviacijos specialiose elektronikų kontra priemonių mokyklose ypatingai gabūs mokiniai yra mokomi, kaip apgauti priešo radarą naujausiomis technikos priemonėmis.

Nors aviacijos statybos pramonė nepaprastai auga, siekdama per metus pastatyti ligi 50.000 lėktuvų, tačiau šiais metais ji išleis tik 5.000 mašinų, 1952 — 8.000, o 1953 — 11.000 įvairios paskirties lėktuvų.

DUOMENYS APIE MIG-15

Sovietų sprausminis naikintuvas MIG-15, kaip ir visi modernūs lėktuvai - naikintuvai, yra kilęs iš paskutiniųjų vokiečių sprausminių lėktuvų — Messerschmidt “P-1110” ir “P-1101” bei Fccke-Wulf “Ta-183”. Jo motoras yra rusiškoji modifikacija britų variklio Rolls Royce Nene. Vienok MIG-15 yra grynai rusiškas lėktuvas, rodąs būdingas orientališkas idėjas, kaip turi būti suderinta pilotui teikiama apsauga ir patogumas.

Tai yra vienvietis, su sparnu viduryje monoplanas, kuriame yra atsisakyta visa to, kas didintų lėktuvo svorį, nekenkiant statybos integralumui. Rusiškoji konstrukcinė filozofija reikalauja sunkaus kiauto, po kuriuo paslėptos iš lengvesnių medžiagų gamintos dalys.

Lėktuvo ginklavimas: dešinėje piloto vienas 37 mm pabūklas, o iš kairės pusės du 20 mm ar 23 mm pabūklai. MIG-15 trūkumas — silpnas ryšys ir matomumo įtaisai. Pagal pranešimus atrodo, kad MIG instrumentai yra vos elementariniai, o radijo ryšys palaikomas senais rusiškais radijo aparatais ir vogtais iš JAV aparatais, kuriuos rusai gavę pagal “lend-lease” lėktuvus. Matomumą teikia rusifikuoti vokiškieji Revi optiški įtaisai, kurie jau buvę nepatenkinami II-jo Pasaulinio karo gale.

AIR FORCE

Kol kas MIG-15 geresnis

Pagal gen. Hcyt Vandanberg suteiktus Senatui parodymus atrodytų, kad MIG-15 variklis yra geresnis už amerikinius sprausminius variklius. Mat, rusiškasis, JAV aeronautikos žinovų nuomone, yra pagerintas britų Rolls-Royce Nene, kurio šaldymo sistema yra patobulinta, bei statyba esanti stipresnė. Tačiau Pentagonas tvirtina, kad naujieji JAV sprausminiai varikliai viršija viską, ką turi rusai.

Bombonešis Boeing B-52

Naujasis aštuonių sprausminių variklių jėgos varomas Boeing B-52 bombonešis būsiąs daug greitesnis, turės didesnį skridimo spindulį ir skris daug aukščiau, negu visi ligi šiol žinomi bombonešiai. Bandomieji skridimai įvyks š. m. lapkričio mėn., o serijinė gamyba prasidėsianti po metų laiko.

Laivynas jau parengė naują lėktuvą, kuris galėsiąs skristi apie 1.200 mylių per valandą, pakils (ligi 50.000 pėdų aukščio) nuo lėktuvnešių.

Armijos nuostabusis vairuojamas sviedinys Nike galės numušti priešo lėktuvus 50.000 pėdų aukštyje. 1952 m. rudenį priešlėktuvinės baterijos jau naudosis šiuo išradimu.

 

NEWSWEEK

Kas tas “mirties smėlis”?

Šiuo metu karinėje literatūroje dažnai kalbama apie naują atominę naikinimo priemonę, “mirties smėlio” vardu.

Štai keletas duomenų apie tą naująjį ginklą, kurį amerikiečiai yra pavadinę RW (Radiological Warfare). Be JAV, Kanados, Anglijos iri Prancūzijos, mirties smėlį turi pasigaminusi taip pat ir Rusija.

Vienos profesorius Hans Thirring radioaktyvinį skiedinį išdžiovino smulkiame smėlyje, kuris pasisavino visą skiedinyje buvusį radioaktyvumą. Toks smėlis, pergabentas į kitą vietą, gali būti sėkmingai panaudotas, kaip naikinimo priemonė radioaktyviais spinduliais.

Absorbuoti radioaktyvius spindulius naudojama kreida, skalbimo soda, smulkus smėlis ir pelenai, gautieji iš radioaktyvių medžiagų skaldymo vamzdelių. Minimos medžiagos laikomos aliuminijaus induose, saugojant, kad aktyvumas nebūtų perstiprus, nes tuo atveju sutirpdintų patį indą.

Radioaktyvios medžiagos, smėlio ir kitokių biralų formoje, yra patogios pergabenti jas lėktuvais ir išbarstyti norimoj vietoje. Apkrėstą vietą priešas bus priverstas apleisti, nes, ilgiau pasilikus, pradeda ardančiai veikti gamma spinduliai. Tų spindulių veiksmas priklausys nuo intensyvumo: gali veikti nuo valandos iki keleto savaičių laiko. Šių spindulių, kaip ir A bombos, paliestieji netenka plaukų, suserga anemija, jūros liga. Iš apkrėstųjų vietų greitai pasitraukus, minėtieji susirgimai nepasireikš.

Panaudojus RW, užpuolikas gali būti priverstas atitraukti įsibrovusius dalinius, nutraukti apsupimo žiedą, pasitraukti iš užimto miesto, iš savo įsitvirtinimų. Greitai pereinant RW apkrėstą plotą, organizmui tai nepakenkia. Ši aplinkybė įgalina persekioti priešą, pasitraukusį iš apnuodintų plotų. Apkrečiant RW priešo užnugaryje esančius tiekimo mazgus, karo pramonės ir aprūpinimo centrus, priešas bus priverstas palikti visus įrengimus nesugadintus. Praėjus gi tam tikram laikui — radioaktyvumas pranyks. Kiek gi tokių medžiagų reikėtų ? New Yorko plotui apnuodyti, reikėtų apie 400 svarų “mirties smėlio.” Tuo tarpu britai, bandymo tikslais, jau yra “pasėję” apie 5 tonas RW.

 

Radioaktyvios medžiagos dar gali būti panaudotos debesų formoj, kurie, plaukiodami pažeme, veiktų kaip nuodingos dujos. Įkvėpti alfa ir beta spinduliai plaučiuose atliktų griaunamąjį darbą. Apsaugai gali būti naudojami ypatingi koštuvai. Plutonius, radioaktyvus kalcium’as, ytrium’as yra pavojingiausi organizmui ir lengviausiai akumuliuojasi skystyje, kuris gali būti purkštuvais paskleidžiamas iš lėktuvų, radioaktyviams debesims sudaryti. Šiam tikslui gali būti naudojami ir artilerijos sviediniai.

—    Australijoj Adelaidės mišrių balsų kvartetas, vedamas Zdanavičiaus, įdainavo lietuviškų plokštelių radijo transliacijoms.

—    Argentinoj Rosario lietuviai rūpinasi įsigyti parapijos namą, kur bus drauge ir lietuvybės centras.

Tautinio meno ansamblis suruošė gražų koncertą. Taip pat pastatytas 3 pav. “Paparčio žiedas”.

Vietos gudai palaiko su lietuviais gražius santykius. Jų sekretorius Juozapavičius laisvai kalba lietuviškai.

—    Belgijos lietuviai baigiami registruoti PLB kartotekai.

Atvykusi iš Paryžiaus dr. Devei-kė tarpt, teisės istorijos mokslininkų kongrese Lieže skaitė paskaitą apie Lietuvą “Paskutinis atsivertimas Europoje teisiniu atžvilgiu.”

—    Brazilijos lietuviai turi nuoširdų draugą kilusio iš Lietuvos finansų ministerio dr. Horacio Lafer asmeny. “Aš jaučiu gilią simpatiją mano tėvų tėvynei Lietuvai ir esu pasižadėjęs mamai ją palydėti, kai tik ji galės vykti aplankyti savo gimtosios Paželvės”, pareiškė jis “Žinių” bendradarbiui mok. S. Bakšiui.

—    JAV pabėgėlių organizacijų konferencijoj Vašingtone iš lietuvių dalyvavo min. Žadeikis, prof. V. Stanka ir V. Sidzikauskas.

Centro-Rytų Europos Komitete lietuviams atstovauja prof. K. Pakštas ir V. Sidzikauskas, “Žaliojo Internacionalo” c. komitete—Lietuvos Valstiečių Sąjungai A. Devenienė, C. Europos Krikšč. Demokratų Internacionale į vykd. komitetą vicepirmininku įeina prof. K. Pakštas, o iždininku— Pr. Vainauskas, šis komitetas steigia naują biurą New Yorke, kur vienuapmokamu redaktorium kviečiamas ir lietuvis, be to, prisideda ir prie “Tėv. Sargo” leidimo, nes šiuo metu jis yra vienintelis šių kraštų krikšč. demokratų organas tremty.

Ukrainiečiai pasikvietė su pranešimu prof. K. Pakštą, o Čikagos lenkų taryba — V. Sidzikauską.

Karių “Ramovės” laikinoji c. valdyba rūpinasi liet. tautinių dalinių organizavimo reikalais, tuo reikalu palaikydama ryšį su vyr. Lietuvos laisvinimo organais.

— Kanados lietuviams padeda “The Ensigne” leidėjas Kaizerlingas, kuris yra kilęs iš Lietuvos.

Kanados ukrainiečiai mini savo įsikūrimo 60 m. sukaktį. Dabar ten jų yra apie 350.000. Su liet. organizacijomis jie palaiko šiltus santykius.

Kanados lietuvė Marija Aldona Pauliutė iš Toronto dirba Hollywoodo filmuose, kur laikoma kylančia artiste.

Čia skautai stato savo namus, kur bus atdaras visiems tautiečiams lietuvybės židinys.

Toronte rinkliava T. Fondui davė gražių rezultatų.

Montrealy dail. J. Ladyga atidarė baldų studiją “Artis”. LAS organizuoja Kanadoj savą spaustuvę ir jau nusipirko linotipą.

Kolumbijos lietuviai išleido skoningą “Kol. Lietuvio” Nr. 2, iliustruotą dail. J. Penčylos ir E. Kulviečio piešiniais.

Iš dailininkų K. Žoromskis įsikūrė jau JAV, Penčyla bendradarbiauja Kolumbijos dienraščiuose ir turi sukūręs visą eilę tapybinių paveikslų. E. Kulvietis buvo surengęs net 2 savo parodas. J. Bagdonas dėsto keramikos mokykloj. Mackuvienė su savo vyru braižytoju dirba reklamų įmonėj.