LIETUVIŲ TAUTINIŲ DALINIŲ ORGANIZAVIMOSI REIKALU

Sąjungos “Ramovė” Laikinoji Centro Valdyba lietuvių tautinių dalinių organizavimo klausimu parengė atitinkamą raštą ir 1950 metų lapkričio mėn. jį išsiuntinėjo Lietuvos laisvinimo vyriausiems organams bei paskiriems kompetetingiems šiame reikale asmenims, atsiklausdama jų nuomonės. Iš visų gautų atsakymų paaiškėjo, kad tokių dalinių steigimas neabejotinai turėtų didelės reikšmės mūsų dabartinėje Lietuvos laisvinimo kovoje. Malonu pastebėti, kad vyriausi Lietuvos laisvinimo veiksniai šiuo svarbiu klausimu domisi ir rūpinasi.

“Ramovės” Laik. Centro Valdyba yra nusistatymo, kad tautinių dalinių steigimo reikalas yra politinės reikšmės klausimas. Todėl: kada, kur ir kaip jų steigimas bus vykdomas, priklauso mūsų vadovaujantiems politiniams veiksniams. Centro Valdyba, iškeldama šį klausimą, norėjo atkreipti mūsų vadovaujamų politinių veiksnių reikiamą dėmesį. Sąjunga “Ramovė” įsijungia prie tos idėjos praktiško realizavimo. Pasaulio įvykiai taip rutuliuojasi, kad JAV ir kitų Vakarų Europos kraštų vyriausybės pačios tuo .klausimu susirūpins, jei savo laiku ir tinkama forma į tai bus atkreiptas jų dėmesys ir politinė situacija to reikalaus. “Ramovės” Laik. Centro Valdyba lietuvių tautinių dalinių organizavimo klausimu ir toliau bendradarbiauja bei laiko ryšį su Lietuvos laisvinimo vyriausiais organais, su kompetetingomis tuo reikalu žinybomis ir paskirais asmenimis.

SĄJUNGOS “RAMOVĖ” LAIK. CENTRO VALDYBA

Besiregistruojantiems Sąjungos “RAMOVĖS” skyriams žinoti

Pries metus Čikagoje įkurta Buv. Liet. Karių Sąjunga “Ramovė” šiandieną išaugo į 14 Sąjungoje įregistruotų skyrių. įvairiose JAV vietovėse steigiasi vis nauji skyriai. Naujai besisteigiančius skyrius Laikinoji Centro Valdyba prašo, įsiregistruojant Sąjungoje, pranešti jai šias žinias:    1) Skyriaus įsisteigimo vieta ir data, 2) Valdybos sudėtis, 3) Narių skaičius ir 4) Skyriaus antrašas.   

Sąjungą ir jos skyriai savo veiklą tvarko pagal Sąjungos Statutą, kuris žemiau talpinamas. Plačiau apie Sąjungą "Ramovę" žiūr. “Kario” 1. Nr. 15 puslapyje.

Sąjungos antrašas:    “RAMOVĖ”,

6324:    So. Fairfield Ave., Chicago 29, Ill.

SĄJUNGOS “RAMOVĖ” LAIK.
CENTRO VALDYBA

LIETUVIŲ KARIŲ SĄJUNGOS “RAMOVĖS” STATUTAS

I DALIS

BENDRIEJI DĖSNIAI

I    str. Sąjungos tikslas:

Reikšdami visišką ištikimybę Jungtinių Amerikos Valstybių santvarkai ir turėdami tikslą:

1)    kelti savo narių kultūrini ir profesini lygi,

2)    ugdyti jų tarpe tautinę ideologiją,

3)    jungti juos į vieną lietuvių šeimą solidarumo pagrindais ir

4)    remti lietuvių tautos pastangas dėl nepriklausomos, demokratinės Lietuvos valstybės atstatymo

steigiama LIETUVIU KARIU SĄJUNGA “RAMOVĖ” AMERIKOJE

II    str. Sąjungos uždaviniai:

Pasistatytiems tikslams siekti. Sąjunga:

1) teikia savo nariams žinių apie JAV santvarką, jos kultūrinius, ekonominius bei politinus laimėjimus,

2)    kelia savo narių karinį išsimokslinimą,

3)    stiprina narių tarpe tautines tradicijas bei solidarumą,

4)    skatina lietuvių tarpe vienybės bei pasiaukojimo idėjas tautos laisvės kovoje,

5)    rūpinasi medžiagine bei dvasine parama į vargą patekusių Sąjungos narių ir jų šeimų,

6)    rūpinasi visais kitais reikalais, susijusiais su lietuvių tautos kova dėl laisvės.

III    str. Veikimo būdai:

Savo tikslams siekti. Sąjunga:

1)    ruošia pranešimus ir paskaitas,

2)    organizuoja ekskursijas ir iškilas, pobūvius ir pan.,

3)    steigia skaityklas—knygynėlius.

IV    str. Sąjungos nariai:

1)    Narius priima Skyriaus Valdyba. Smulkesne narių priėmimo ir atleidimo tvarką nustato atskiros taisyklės, Centro Valdybos išdirbtos ir Sąjungos atstovu susivažiavimo priimtos.

2)    Sąjungos nariu negali būti asmuo, kurio elgimasis nesuderinamas su žmogaus garbe, ar kurio veikla nukreipta prieš JAV ir lietuvių tautą.

3)    Visi Sąjungos nariai įsipareigoja lojaliai vykdyti daugumos priimtus ir vadovybės paskelbtus nutarimus.

4)    Ypatingai nusipelnusius Sąjungai ir lietuvybei asmenis. Sąjungos susivažiavimas gali išrinkti Sąjungos garbės nariais.

5)    Narys gali savo pareiškimu pasitraukti iš Sąjungos.

6)    Narys už Sąjungos siekiams priešinga veikla arba už žmogaus garbę žeminanti elgesį,. Garbės Teismo sprendimu, iš Sąjungos pašalinamas.

V    str.:

Lietuvių Karių Sąjunga "Ramovė" savo nariams yra vyriausias autoritetetas, ir Sąjungos nariai įpareigojami vykdyti tik daugumos, demokratine tvarka priimtus ir vadovybės paskelbtus nutarimus.

VI str.:

Sąjungos nariui duodamas Centro Valdybos nustatytas nario liudijimas. VII str.:

Sąjungą turi savo vėliava ir ženklą, kuriuos nustato Centro Valdyba.

VIII str.:

Sąjungos šventė yra Lapkričio 23-ji Diena.

IX    str.:

Sąjunga gali turėti savo turtą, kuris tvarkomas einant bendraisiais Jungt. Amerikos Valstybių viešųjų draugijų įstatymuose nurodytais būdais.

II DALIS

SĄJUNGOS SANTVARKA

X    str.:

Sąjungą sudaro Sąjungos Skyriai ir Sąjungos Centras.

XI    str.:

1)    Skyrių sudaro nemažiau kaip 10 narių, gyvenančiu vienoje ar keliose vietovėse.

2)    Skyrius renka valdybą iš nemažiau trijų asmenų.

XII    str.:

1)    Sąjungos Centro organai yra:

a)    Sąjungos Centro Valdyba,

b)    Sąjungos Revizijos Komisija ir

c)    Sąjungos Garbės Teismas.

2)    Centro Valdyba, kuri vadovauja visam Sąjungos veikimui ir yra vyriausias autoritetas, renkama iš nemažiau penkių asmenų.

3) Centro Valdybos Pirmininką renka susivažiavimas:    kiti gi išrinkti

valdybos nariai patys pasiskirsto pareigomis.

4) Revizijos Komisija ir Garbės Teismas — kiekvienas renkami iš nemažiau trijų asmenų.

XIII    str.:

Vyriausias Sąjungos reikalų sprendėjas yra Sąjungos Atstovų Susivažiavimas, kuris šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.

XIV    str.: Sąjungos lėšos:

Sąjungos lėšas sudaro:

1)    paskirų narių mokestis, kurio dydį nustato Sąjungos Susivažiavimas,

2)    aukos,

3)    Sąjungos vardu daromų pramogų pajamos ir

4)    ypatingos pajamos.

XV    str.: Baigiamieji nuostatai:

1)    šis statutas įsigalioja nuo 1950 melu balandžio mėn. 2 dienos. Jį pakeisti ar papildyti gali tik Sąjungos atstovų susivažiavimas, dviem trečdaliais atstovu nutarimu.

2)    Kol Sąjungos Centro Valdyba bus sudaryta šio statuto tvarka. Steigiamojo Susirinkimo išrinktoji Valdyba laikoma Laikinąja Sąjungos Centro Valdyba.