VISAME PASAULYJE

LEGIONIERIŲ VEIKLA HARTFORDE, CONN.

Amerikos Lietuvių Legiono Hartfordo Frederick’o Sabonio 7-sis Postas, vadovaujamas energingo vado, 31-jo Pasaulinio karo veterano Vinco Morkaus, pasižymi energinga veikla. Kas menesį vykdomi Posto susirinkimai. Dalis narių turi gražias uniformas, o dabar Postas yra pasiryžęs visiems legionieriams įtaisyti uniformines kepures-pilotes. Visuose Hartfordo paraduose Posto legionieriai dalyvauja uniformuoti, nešini Lietuvos ir Amerikos vėliavomis.

Pastas yra apjungęs I-jo ir II-jo Pasauliniu karų dalyvius, o dabar gausiai prisidėjo ir buvę Lietuvos Kariuomenės kariai tremtiniai. Gražiai

Trys lietuviai angliakasiai, prie savo gyvenamojo bloko darbininkų bendrabutyje, Australijoje.

paminėta Laprikčio 23-oji ir dalyvauta iškilmingame Vasario 16-sios minėjime.

Iš ryškiųjų Posto veidų yra I-jo Pasaulinio karo veteranas W. Kortinaitis, kuris visa širdimi yra atsidavęs Legiono ir Posto veiklai. Būdamas nors ir senesnio amžiaus, neatsisako eiti Tautinio štabo Vado Pavaduotojo (Vice Kommander) pareigas.

SĄJUNGOS “RAMOVĖ” ČIKAGOS

SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 3 diena metiniame “Ramovės” Chicagos Skyriaus susirinkime Skyriaus senos Valdybos Pirmininkas plk. J. Variakojis padarė Skyriaus metinės veiklos apyskaita. Valdyba turėjo 7 posėdžius; Skyriaus susirinkimuose skaitytos paskaitos; kpt. P. Labanauskas — “Atominė Bomba” ir “Amerikos lietuvių pastangos Lietuvos laisvinimo byloje”; plk. A. Rėklaitis — dvi paskaitos “Modernieji ginklai"; kpt. Br. Michelevičius — “1941-45 metų Sovietų - Vokiečių Karas” ir Pr. Dailydė — "šių dienų kariniai-politiniai įvykiai ir Lietuvos laisvinimo reikalai.”

Skyriaus iždininkas mjr. P. Šeštakauskas pranešė apie skyriaus iždo stovį: per metus iš nario mokesčio ir aukų buvo 420 dolerių pajamų. Išlaidos: Skyriaus auka Lietuvos Laisvinimo reikalams 23-čiosios Lapkričio proga — 240 dolerių, kitos išlaidos: 90 dolerių. Ižde šiuo metu yra 90 dol.

Apie Sąjungos Laik. Centro Valdybos veikla susirinkimą painformavo jos sekretorius kpt. Br. Michelevičius.

Į naujų Skyriaus Valdyba išrinkti: gen. M. Rėklaitis, plk. P. Žukas, plk. A. Gaušas, mjr. P. Šestakauskas ir ltn. A. Rimas. Kandidatais: plk. J. Variakojis ir mjr. J. Ivašauskas. Į revizijos komisiją: plk. P. Genys, plk. ltn. J. Švedas ir ltn. J. Bražys. Kandidatais: kpt. P. Petrauskas ir ltn. N. Abromas.

Susirinkimo dalyvių jautriai-patriotiniai pasisakyta prieš spaudą ir autorius, nekultūringais bei nepamatuotais straipsniais šmeižiančius Lietuvą, jos kariuomenę bei karininkus. Pasidžiaugta žurnalo “Kario" kultūringu, patriotiniu turiniu. Pageidauta, kad naujoji Skyriaus Valdyba po Velykų suruoštų skyriaus narių ir jų šeimų pobūvį—arbatėlę.

Kaip ankstyvesniuose, taip ir šiame Skyriaus susirinkime aktyviai dalyvavo daugelis aukštesnio laipsnio Lietuvos karių ir vyresnio amžiaus skyriaus narių, kaip pavyzdžiui: gen. P. Plechavičius, gen. K. Musteikis, prof, plk. Dr. K. Oželis, plk. P. Genys ir kiti. Kai kuriems kolegoms-kariams, dėl ligos patekusiems į sunkią materialinę būklę, parinkta iš narių aukų.

—br.

— š. m. balandžio 14 d. Brooklyne įvyko LTB atstovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 77 įgaliotiniai, atstovavę 7 rytinių JA Valstijų 23 vietoves ir kalbėję 8.000 lietuvių vardu. ALT sutikus, kad JA Valstybėse būtų organizuojama Amerikos Lietuvių Bendruomenė, kaip PLB narys, buvo išrinktas Organizacinis Komitetas, kuris dės visas pastangas, kad PLB idėja, pagal VLIKo nuostatus, būtų kuo greičiau įgyvendinta.