Paskutinis lapas

Mielas Kapitone,

jau gavau du KARIO numerius ir nežinau, kaip jais atsidžiaugti, kaip Juims atsidėkoti. Skaitau ir pats sau netikiu, kad vėl KARĮ skaitau... Jis buvo mano geriausias draugas mokyklos suole, kariuomenėje ir fronto bunkeriuose. Dabar jis mane surado t ame tolimam pasaulio užkampyje, po Pietų Kryžiumi, palmių, kengūrų ir juodųjų gulbių žemėje.

Geriausios sėkmės linkiu KARIUI ir visuomet nekantriai jo lauku. Pasimatysime laisvoje Tėvynėje.

Jūsų Juozas.

Yallourn, Australia,

Gerb. p. Redaktoriau,

...Linkiu KARIUI geriausios sėkmės. Tegul nelieka nė vieno gero lietuvio, kuris neužsiprenumeruotų šio žurnalo. Linkiu, kad kuo greičiau mes su KARIU grįžtume į savo mylimą Tėvynę Lietuvą.

Ištvermės!         J. Jurgutis

Montreal, Canada

  - * -

...Vėlesnieji numeriai man įrodė, jog tai yra ir dar daugiau ateityje gali būti gyvas, įdomus, reikšmingas patriotinės ir kovinės nuotaikos žurnalas. Tai rašau ne tik kaip buvęs garbingo laipsnio karys, atsargos vyresnysis puskarininkis, bet ir kaip eilinis laikraštininkas, profesinio vertinimo plotmėje. Man patiko dabartinis KARYS, — ir gal, atvirai sakant, pirmą karta gyvenime. Jis gerai redaguojamas, skaidrios nuotaikos, kupinas lietuviško solidarumo dvasios, kažkokio tiesumo, idealizmo ir valios, — vertybių, kurios dabar mums visiems reikalingesnės, negu žuvims vanduo, ir kurios, deja, kiek per retai tesutinkamos kitoje partinėje ar ideologinėje mūsų emigracijos spaudoje. Kadangi nesu įpratęs atbukti įkvėpimui, tai pasakysiu, kad buvau tuo naujojo KARIO numeriu įkvėptas. Karštai džiaugiuosi redakcijos ištverme ir linkiu tvirtėjimo...    Bronys

Los Angeles,

 

KULTŪRINĖS Naujienos

—    Kalifornijoj gražiai užsirekomendavo dail. Pov. Puzinas, kurį vienas iš žymiausių menininkų klubų pakvietė prie svečių nutapyti per 1 val. paveikslą.

—    Po dail. A. šepečio taip pat lietuvis grafikas T. Valius buvo pakviestas dalyvauti Kanados meno apžvalginėj parodoje.

—    J. Neverdauskas parašė romaną: “Generolas Kosčiuška”, vaizduojanti 18 a., Amerikos laisvės kovas ir 1794 sukilimą.

—    Brazilijos lietuviai savo laikrašti, seniau leistą kas dvi savaites, dabar jau padarė savaitiniu.

—    JAV leidžiami "Aidai” yra paskyrę premiją už geriausią šių metų mokslinį ar literatūrinį kūrinį.

—    Inž. L. Drangausko pastangomis Venecuelos valstybiniame radijofone įvesta dvisavaitinės lietuviškų radijo valandėlių transliacijos.

—    Rūpinamasi, kad Lietuvos genocido paroda būtų taip pat kurį laiką išstatyta ir kongreso bibliotekoj Vašingtone.

—    Lietuvių šalpos Draugija, Paryžiuje išleido savo biuletinį Nr. 1. Jo turinyje: Jean Mauclere mirus, Lietuvybės klausimas Prancūzijoje kronika, BALFo kronika ir įvairios žinios.

Karinės žinios

Aviacijos naujienos

Douglas Aircraft firma, skirdama daugiau kaip ketvirtį laiko inžinerijos reikalams tyrinėti, kuris specialiai pašvenčiamas vairuojamų sviedinių studijai, parodo, kiek daug reikšmės šios ginklu rūšies ištobulinimui yra pašvęsta.

Naujieji B-50 oro milžinai turi ore degalams papildyti įrengimus, skiriamus tarpkontinentiniams ir Arktikos skridimams.

Lauktina, kad Key West Fla. laivyno aviacijos stotis būsianti didžiule JAV karo laivyno sprausminių lėktuvų pilotu paruošimo centrine.

Už “šaltojo karo” uždangos

Norvegija, Danija ir Olandija yra labai nepatenkintos, kad gen. Eisenhoweris paskyrė italų admirolą Ferrante Capponį į savąjį štabą, tuo tarpu nepaimdamas nė vieno karininko iš šių trijų valstybių.

Amerikos Art. Rytų diplomatai skatina, kad Turkija ir Graikija būtų priimtos į Atlanto Pakto narių šeimą, ir gen. Eisenhowerio vykimas į šias valstybes galėtų pagreitinti šio  klausimo atomazgą.

Rusija gavo leidimą atidaryti mokyklas Abisinijoje. Viena mokykla jau veikia Addis Ababoje, kurioje etiopiečiai mokomi rusų kalbos. Geriausieji mokiniai gaus studijų stipendijas, kad išmoktų marksizmo Maskvoje.

   KARYBOS PLOTUOSE

Karo laivynas jau pradeda visa skuba gaminti vairuojamas radaro raketas, kurios turėtų sunaikinti priešo lėktuvus, skrendančius virš 12-13 km nuo žemės paviršiaus. Raketos bus leidžiamos iš specialių vamzdžių, nuo tam tikslui perdirbtų kreiserių.

Naujasis Bell X-1A sprausminis lėktuvas, kurio teoretinis greitis siekia. 1.700 mylių per valandą (apie 2.500 km. val.) labai artimoje ateityje pradėsiąs paslaptingus skridimus.

 

KRYŽIAŽODIS NR. 3

įrašykite į langelius šios prasmės žodžius:

GULSČIAI: 1. Istorinė Lietuvos vietovė, 4. Medis, 7. Geometrinė figūra, 8. Geležinkelio pavaža, 10. Veido dalis, 12. Uragvajaus miestas, 13. Europietis, 16. Šveicarijos gaminys, 19. Maldos pabaiga, 20. Naminis gyvulys, 21. Žemės ploto matas, 22. Gėrimas, 23. žodelis telegramoje, 24. Gaida, 26. Svorio vienetas. 28. Galvoju, 29. Jugoslavijos upė, 30. Vilniaus priemiestis, 32. Paukštis, 34. Latvių pinigas, 35. Vyro vardas, 36. Graikijos sala.

STAČIAI: 1. Sodintiniai svogūnai. 2. Japonijos sala, 3. Galvos dalis, 4. Didelis indas, 5. Valstybė, 6. Rugių varpų parazitas, 9. Karinis laipsnis, 11. Vilkstinė dykumoje, 14. žymus italų smuikų meistras, 15. Miestas Kaukaze, 17. Blogas oras, 18. Pietų Amerikos upė, 23. Vabzdys, 25. Brangus metalas, 27. Niežai, 28. Nedidelis, 31. Urvas, landa, 33. Zarasu ežeras.

Šiuo kryžiažodžiu nr. 3 baigiamas pirmasis kryžiažodžių ratas, šio rato sprendimu prisiuntimo paskutinis terminas — birželio 30 d. (žiūr. KARIO nr. 3).