Liepos 23-25 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos Algio būrio partizanai (iš kairės) Vytautas Reklickas-Liočys, ginkluotas čekoslovakišku kulkosvaidžiu ZB-26,
būrio vadas Benediktas Narkevičius-Algis, ginkluotas 1940 m. modelio Dekteriovo pistoletu-kulkosvaidžiu,
 ant kurio dėtuvės išpieštas Jogailaičių kryžius, ir Adolfas Bareiika-Hitleris, ginkluotas čekoslovakišku kulkosvaidžiu ZB-26.
Genocido aukų muziejus

Bareika Adolfas-Hitleris. Vyčio apygardos Algio būrio partizanas. Žuvo 1947 m. liepos 23 d. Deltuvos apylinkėse Viliuku miške kartu su būrio vadu Benediktu Narkevičiumi-Algiu - peršautomis kojomis nenorėdami pasiduoti gyvi nusišovė

Narkevičius Benediktas-Aigis gimė 1923 m. Ukmergės apskrities Siesikų valsčiaus Šiliūnų kaime. Partizanas nuo 1944 m. Vyčio apygardos Algio būrio vadas. Žuvo 1947 m. liepos 23 d. Deltuvos apylinkėse Viliuku miške kartu su bendražygiu A. Bareika-Hitleriu -peršautomis kojomis nenorėdami pasiduoti gyvi nusišovė

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Pekarskas Henrikas iš Naujasodžio k., būrio vadas, ž. 1945 07 23.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Marcinkevičius Vytautas - Vydūnas. 1919-1949.07.23. G. Kirsnokiškės k. Pilviškių vlsč. Vinco brolis.

Žukauskas Alfonsas - Lizdeika. 1928-1947.03.26. G. Marijampolės apskr. Meškučių k. Vytenio būrio 3 skyriaus vadas. Suimtas 1946.07.23. Sušaudytas. Užkastas Tuskulėnuose.

Adomavičius Mykolas -Plienas iš Dovydų k. Jankų vlsč. 1898-1946.07.24. Žuvo Meilutgiryje prie Rūdupio k. Kazlų Rūdos vlsč. Kartu su juo žuvo Staniulis-Šarūnas, Vosylius-Strazdas, trys vokiečiai ir dar du nežinomi partizanai. Visi perlaidoti į naujas Kazlų Rūdos kapines. Vieno nežinomųjų slapyvardis Bajoras, vokiečiai - Hansas, Paulius ir Karolis.

Blažys Juozas-Peslys. G. 1922 m. Juodbariškės k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. 1947.07.24. žuvo pas Urbaitį Bebruliškių k. Kartu žuvo šeimininko duktė Irena ir B. Tupčiauskas. Užkastas Pilviškiuose kartu su S. Storpirščiu-Eiguliu.

Marcinkevičius Vincas - Šernas. ?-1946.07.24. Žuvo prie Rudupio. Žilvičio būrys.

Petkevičius Kazys - Kaštonas iš Dūmiškių k. ?- 1945.07.24. Palaidotas Skersabalio miške. Žuvo Dūmiškių k.

Staniulis Jonas - Šakūnas, Šarūnas. G. 1916 m. Juodbariškių k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1947.07.24 prie Rūdupio Slabados k. Kazlų Rūdos vlsč. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Kuopos vadas. Kartu žuvo J. Vosylius-Strazdas. Žalgirio rinktinė.

Tupčiauskas Bronius. ?-1947.07.24. Žuvo Kazlų Rūdos vlsč. Bebruliškių k. pas Urbaitį. Kartu žuvo J. Blažys-Peslys.

Vasaitis Jonas - Strazdas. Žuvo 1946.07.24. Žalgirio rinktinė.

Vosylius Jonas - Strazdas iš Griešių k. 1923-1947.07.24. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Žuvo Slabados k. prie Rūdupio su kitais 6 partizanais. Žalgirio rinktinė. Kartu žuvo būrio vadas J. Staniulis-Šarūnas.

Adomaitis Kazys -Plienas. G. Šapnagių k. Kruopių vlsč. 1909-1946.07.25. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Plechavičiaus Vietinės rinktinės karys. Vokiečiams išsklaidžius Vietinę rinktinę, slapstėsi, vėliau, užėjus rusams, partizanavo apie Plutiškes. Iš ten 1945 m. vasarą sesuo gavo paskutinį laišką. Vėliau kovojo Žalgirio rinktinėje.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Petras Dambrauskas, Rokiškio vls., Gedimino b. Ž.1947 07 23.

Adomas Vaičiūnas-Kovas, Troškūnų mstl., Šarūno b. Ž.1947 07 23.

Gasparą Piliponį paėmė sužeistą 1948 m. liepos 25 d. Pririšo jį netoli kelio prie medžio ir nukankino.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

RUDĖNAS JUOZAS, g.1900 m. Matelėnų k., Kuktiškių vls. 1945 07 23 pro sodybą prabėgo vyras, gal partizanas. Atsiviję Kuktiškių skrebai reikalavo parodyt, kur nubėgo ar pasislėpė. Nusivarę į klojimą, mušė kultuvais, šakėm, grandinėm, kol žmogus prarado sąmonę. Kad nebūtų skundų, klojimo šalinėj iškasė duobę ir dar gyvą užkasė. Nužudytąjį namiškiai surado ir palaidojo Suginčių kapinėse.

ŠTUKA ANTANAS , g.1922 m. Šiožinių k., Daugailių vls. Slapstėsi nuo kariuomenės. Žuvo su Antanu Žalkausku 1945 07 23 Ažugojų kaime. Palaidotas Šiožinių k. kapinėse.

ŽALKAUSKAS ANTANAS, g.1922 m. Antalieptės vls. Nuo kariuomenės slapstėsi Šiožinių apylinkėse (Daugailių vls.). Žuvo su A.Štuka 1945 07 23 Ažugojų k. Palaidoti Šiožinių k. kapinėse.

RUZGAS EDVARDAS, gimęs Šeimyniškių k., Utenos vls. Po karo su Juozu Šalteniu slapstėsi Skaistašilyje (šalia Utenos). 1946 07 25(?) juos užtiko čekistai ir abu nušovė. Išrengę paguldė Rašės kryžkelėje, užkabino rožančių, bumą prikišo lašinių. Atvedė motiną, bet ši sūnaus išsigynė. Užkastą Rašės apkasuose artimieji išsikasė ir palaidojo Šeimyniškių kapinaitėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1949 m. liepos 23 d. Ruseinių miške 12 kvartale žuvo:

1. Vladas Čelkis-Paukštelis, Kraujelis, g.1913 m. Rokiškio aps.

2. Alfonsas Lisys-Aušra, g.1923 m. Šmotiškių k.

3. Alfonsas Kavaliauskas-Uraganas, g.1921 m., iš Vozbučių k.

4. Alfonsas Ūsas-Žaibas, g.1916 m., iš Šlapaberžės k.

5. Eduardas Čižas-Algis, g.1923 m., iš Ukmergės r.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-28-2000.pdf

MICKEVIČIUS Henrikas - Laisvūnas, Vėjas, g. 1929 Sokmedžiuose, Šaukoto apyl. Žuvo 1950 07 24 Tamošiškių girininkijoje, Šaukoto apyl.

ANDRIJAUSKAS Jonas, g. 1917 Šilininkuose, Švėkšnos v.  Žuvo 1945 07 25 Gedminaičiuose (Švėkšnos v.) pas eigulį Antaną Norvilą.

KYBARTAS Eugenijus, Boleslovo - Vasaris, g. 1927 Kaspariškės k.,: Liolių apyl. Žuvo 1956 07 25 Kupriškių miške

KYBARTAS Ignas, Boleslovo - Saulius, g. 1929 Kaspariškės k., Liolių apyl. Žuvo 1956 07 25 Kupriškių miške kartu su Eugenijum

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

1954 07 24. Avinėlių k., Kruonio apyl., Kaišiadorių r., žuvo šio krašto partizanas Vladas Zablackas

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Apie 1953 m. Juknėnų laukuos žuvo Povilas Lukošiūnas - Žilvitis. Žuvo netoli Prano Maniušio. Šv.Onos išvakarėse (liepos 25 d.)

https://partizanai.org/failai/html/dejavo-zeme.htm

Jankauskas Pranas, Benado, g.1917 m. Zvegių k. Betygalos vls. Partizanas nuo 1944 m. Žuvo 1945 07 25 Zvegių miške.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

PRANAS ANDIUŠIS, slap. „ŠAPALAS" gimė 1914 m. Muriniškių km., Kazlų Rūdos valsč., Marijampolės apskr. Išėjo partizanauti 1945 m. buvo kulkosvaidininkas. Žuvo 1945 m. liepos 25 d. mūšyje prie Bagotosios miestelio

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm

Ona Černytė, Ramygalos mstl. Žuvo 1944 07 25 Pašilių miške.

Vytautas Laužikas, Subačiaus vls., Astravu k., Zubrio b. Ž.1948 07 25.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm