Kovo 28-29 d. žuvę partizanai

Kęstučio apygardos partizanai broliai Stanislovas Milkintas-Riteris (kairėje) ir Juozas Milkintas-Maršalis,
ginkluoti vokiškais automatais MP-43/44 (Sturmgewehr 44).
(L Laurinsko asmeninė kolekcija)

Milkintas Juozas-Maršalis gimė 1920 m. Raseinių apskrities Nemakščių valsčiaus Smulkių kaime. Partizanas nuo 1945 m. Priklausė Kęstučio apygardai. Žuvo išduotas 1951 m. kovo 28 d. Kelmės rajono Zalpės miške kartu su žmona partizane Jadvyga Janušaite-Milkintiene-Ieva 
https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Algimanto apygardos vadovybės nariai Šimonių girioje 1947 m. rudenį. Iš kairės: Julijonas Burneika-Tardytojas, Alfonsas Budreika-Bukšys, neatpažintas, Aleksas Matelis-Audenis, Juozas Kemeklis-Rokas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

BUDREIKA Alfonsas, Antano-Bukšys, gim. 1923 m. Gykių k., Svėdasų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 16 ha žemės. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Jauniaus būrio vadas. Žuvo 1948 m. kovo 28 d. Palaidotas Svėdasų mstl. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

1949 m. kovo 28 d. Ukmergės aps. Šešuolių vls. Užupėnų k. gyventojo Balio Stundžio daržinėje MGB Šešuolių vls. poskyrio operatyvinė grupė aptiko Didžiosios kovos apygardos B rinktinės štabo bunkerį. Kilus susišaudymui žuvo rinktinės vadas Kazys Ališauskas-Spartakas, rinktinės štabo narys ir rinktinės vado adjutantas Feliksas Mikalajūnas-Žalgiris, rinktinės Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Bronius Morkūnas-Kirka.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Šešuolių mstl. prie MGB Šešuolių vls. poskyrio ir stribų būstinės pastato. Vėliau užkasti Pivonijos šile, esančiame šalia Ukmergės m. 1989 m. liepos 29 d. rasti ir palaidoti Ukmergės m. Dukstynos kapinėse.

Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas. 1 dalis: Dariaus ir Girėno rinktinė, Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos, Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 99-100.

FELIKSAS MIKALAJŪNAS-ŽALGIRIS
1924 (1926) -1949 03 28

Feliksas Mikalajūnas, Stasio, gimė 1924 (1926) m. Ukmergės aps. Žemaitkiemio vis. Griežionių k.

Nuo 1947 m. Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 1-ojo bataliono partizanas, vėliau - šios rinktinės štabo narys ir rinktinės vado adjutantas.

Didžiosios Kovos apygardos partizanų ryšininkas brolis Vytautas Antanas Mikalajūnas suimtas 1948 m. gruodžio 15 d. Nuteistas dvidešimt penkeriems metams lagerio. Kalintas Berlage, Magadano sr. 1953 m. kaip nepilnametis buvo paleistas ir grįžo į Lietuvą.

Tėvas Stasys Mikalajūnas ir sesuo Filomena Mikalajūnaitė 1949 m. kovo 25 d. buvo ištremti į Irkutsko sr. Tėvas mirė tremtyje 1951 m. Sesuo į Lietuvą negrįžo, mirė.

BRONIUS MORKŪNAS-KIRKA

1919-1949 03 28

Bronius Morkūnas, Prano, gimė 1919 m. Ukmergės aps. Žemaitkiemio vis. Juknonių k.

Nuo 1944 m. rugsėjo mėn. BLR rinktinės kuopos (vadas Alfonsas Morkū-nas-Plienas) partizanas, vėliau - Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas.

Brolis Karolis Morkūnas su šeima 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremti į Krasnojarsko kr. 1957 m. grįžo į Lietuvą.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2019/201903_DKA_zutis.pdf

 

Kurilavičius Petras - Stumbras iš Rūdupio k. Prienų vlsč. 1924-1945.03.28. Žuvo Vaseliūnuose. Geležinio Vilko rinktinė.

Paškevičius Juozas - Litauras iš Naujienėlės k. Gižų vlsč. 1927-1948.04.08. Partizanuose nuo 1945 m. Mirė nuo nudegimų, gautų 1948.03.28 Adamarinos-Naujienėlės mūšyje Paršelių k. pas Kaminską. Jį gydė Aušrelė.

Pilkauskas Adolfas, Edvardo s., iš Kazlų Rūdos raj. Dariaus ir Girėno tėvonija. 1928-1951.03.28. Žuvo Kazlų Rūdos rajone Budelių k. (Gudelių?).

Šiugždinis Albinas - Zingeris, Žaibas iš Alksniakiemio Prienų raj. 1924-1945.03.28. Žuvo Vaseliūnų k. Paverknių kautynėse. Vlado brolis.

Vaikšnys Kostas - Špokas iš Prienų raj. Važatkiemio. 1924(?)-1945.03.28. Žuvo Vaseliūnuose. Geležinio Vilko rinktinė.

Ziutelis (Ziestelis, Zientelis) Kazys - Anglas. Prienų-Panemunės būrys. Žuvo 1945.03.28 Vaseliūnuose.

Melnykas Antanas - Čigonas, Jurginis iš Dievogalos k. Veiverių vlsč. 1924-1947.03.29. Žuvo prie Naudžių k. Balandžio būrys.

Seniūnas Zigmas - Kėkštas. G. 1922 m. Krušinskų k. Zapyškio vlsč. Žuvo 1947.03.29 Baganskų k. palaukėje.

 https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Petras Rokaitis-Mindaugas, g.1925 m. Reksčių k.,Tauragės vls. Žuvo 1953 m. kovo 28 d. Gaudaičių k., Žygaičių vls., J.Jonelienės sodyboje. Buvo sužeistas, sudaužė automatą ir nusišovė, kad nepatektų gyvas priešui į rankas.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-35-2003.pdf

Vytautas Pakaušys-Gailius, Gelažių vls., Prūselių k., Žaliosios rinkt. Žalgirio b. Ž.1953 03 28.

Tvartą sudegino kartu su partizanais. Ten žuvo Antanas Biliūnas, Ipolitas Kadžys, Edvardas Plištys ir Stasys Antanaitis, visi krekenaviečiai. Tai įvyko 1945 m. kovo 28 d.

Stasys Gurklys-Barzda, Anykščių vls., Astravu k. Ž.1953 03 29.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Bieliauskas, Leonas (1914-1945-03-28)

Gimė ir augo Slabados kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Tėvas ūkininkas, 1918 m. savanoris. Slabados kaime Bieliauskų šeima buvo gerbiama, mylima, nes buvo dori, sąžiningi žmonės. 1945 m. sausio mėn. Jiezno stribai ir rusai apsupo Bieliauskų sodybą. Antanas (Leono brolis) tvarte šėrė gyvulius. Stribai suvirtę į tvartą, pradėjo mušti Antaną. Vyko grumtynės, Antanas, matydamas, kad iš šio tvarto gyvas neišeis - nušauna Jiezno aršų stribą. Brolis Leonas pabėga. Pabėgęs įstoja į partizanų gretas, Geležinio vilko būrį, vadovaujamą Vytauto Marčiulionio-Viesulo. Žuvo 1945 m. kovo 28 d. Paverknių kautynėse. Jo kūnas buvo niekinamas Jiezne, ant grindinio. Leono ir Antano palaikai užkasti Jiezne, Bijomino darže.

Kandrotas, Vytautas-Kregždė (1917-1945-03-28)

Gimė ir augo Vosiškių kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. 1944 metais stojo į partizanų gretas slapyvardžiu „Kregždė", palikdamas jauną besilaukiančią žmoną. 1945 m. kovo 28 dieną dalyvavo mūšyje, kuris vyko Voseliūnų, Sokonių kaimuose. Mūšis vyko visą dieną. Traukiantis per išsiveržusią iš krantų Verknės upę žuvo aštuoni partizanai ir vienas ūkininkas. Mūšio metu žuvo ir V. Kandrotas-Kregždė. Mūšis vyko Didįjį trečiadienį, prieš Šv. Velykas, o ketvirtadienį visų palaikai parvežti į Jiezną ir išniekinti ant grindinio. Užkasti žydo Bijomino darže.

Kurilavičius, Petras-Stumbras, Skroblas (1924-1945-03-28)

Gimęs ir augęs Rūdupio kaime, Prienų valsčiuje, Alytaus apskrityje. Priklausė Geležinio vilko rinktinei. 1945 metų kovo 28 dieną žuvo Paverknių kautynėse, kurios vyko daugiau kaip septynias valandas. Partizanai, vadovaujami Viesulo - Vytauto Marčiulionio, stojo į mūšį su galinga rusų kariuomene. Žuvo: P. Kurilavičius, A. Šiugždinis, K. Ziutelis, L. Bieliauskas, V. Kandrotas, J. Mikalauskas, K. Vaikšnys, P. Daraškevičius, Vytautas Celiešius, A. Bačinskas, o rusų karių - devyniasdešimt keturi. Partizanai Šv. Velykų dieną partizanų kūnai gulėjo išniekinti Jiezne, ant grindinio.

Vaikšnys, Konstantinas, Antano s. (1921-1945-03-28)

Važatkiemio kaimas, Prienų valsčius, Alytaus apskritis. Geležinio vilko rinktinės partizanas, priklausė Viesulo būriui. Žuvo 1945 metų kovo 28 d. Paverknių kautynėse. Visi žuvusieji partizanai atvežti į Jiezną. Didįjį ketvirtadienį, prieš Šv. Velykas, visų kūnai išniekinti gulėjo Jiezne, ant grindinio: Žaibas, Kregždė, Skroblas, Žilvitis, Balandis, L. Bieliauskas, A. Vanagas ir kiti. Partizanų būryje buvo vieną mėnesį ir garbingai kovos lauke žuvo už Tėvynę.

Ziutelis, Kazimieras-Anglas (1927-1945-03-28 )

Gimė Pakuonio kaime, Prienų valsčiuje, Alytaus apskrityje.

1945 metų pradžioje jo tėviškėje vyko partizanų susišaudymas su Pakuonio aktyvistais, stribais. Kautynių metu buvo likviduoti du aršūs komunistai, todėl visa Ziutelių šeima turėjo bėgti iš savo gimtųjų namų. Partizanų padedami jie atvyko į Paverknių kaimą, Jiezno valsčiuje. 1945 m. kovo 28 dieną vyko Paverknių kautynės. Kautynių metu buvo sužeistas Kazimieras-Anglas. Draugai jį, sužeistą, nešė ir norėjo paslėpti, bet nešant jis mirė. Ten pat, mūšio vietoj, palaidojo. Prabėgus 45 metams, kai Lietuva tapo laisva, bandė ieškoti tos vietos, kur Anglas užkastas, bet per tiek metų vietovė buvo labai pasikeitusi.

Anglas garbingai žuvo kovos lauke už brangią Tėvynę ir liko amžiais gulėti mūšio lauke. Šventa vieta liks Paverknys, kur dar tebeguli didvyriai be karstų. Kur slapta sesuo suklumpa. Klausyk, didvyri, jos raudų.

Celiešius, Vytautas-Vaidotas, Alksnis (1925-1945-03-28)

Gimė ir augo Pelekonių kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Geležinio vilko rinktinės partizanas. Priklausė Vytauto Marčiulionio-Viesulo būriui. Į partizanų gretas įstojo 1945 m., Verbų sekmadienį, prieš Velykas. Trečią dieną žuvo Paverknių kautynėse. Kitą dieną ketvirtadienį, žuvusiųjų partizanų: Vaidoto, Žaibo, Balandžio, Skruoblo, Špoko, Kregždės, Anglo, Leono Bieliausko kūnai buvo atvežti į Jiezną ir išniekinti turgaus aikštėje.

Šiugždinis, Albinas-Dzingeris, Žaibas (1924-1945-03-28)

Gimė Alksniakiemio kaime, Prienų valsčiuje, Alytaus apskrityje. Geležinio vilko partizanas - kulkosvaidininkas. Labai gerai prisimena ryšininkas Šabasevičius - kaip sumanų, ryžtingą kovotoją už Tėvynę. Pats buvo pareigingas, tvarkingas ir iš kitų reikalavo tvarkingumo, paklusnumo ir pasiaukojimo. Artėjo Šv. Velykų šventė - pavasario šventė. Jis įsakė savo pavaldiniams

A. Šiugždinis-Žaibas

- partizanams, kad deramai, krikščioniškai atšvęsti Šv. Velykas. Jis nenujautė, kad per Šv. Velykas gulės su savo draugais Jiezne, ant grindinio, išniekinti.

Buvo Didysis trečiadienis, partizanų būriai, vadovaujami Viesulo, buvo apsistoję Voseliūnų, Sokonių, Paverknių kaimuose. Anksti rytą jiems pranešė, kad rusų kariai „šukuoja" Benčiakiemio miškelius. Partizanai buvo gerai ginkluoti ir pasiruošę laukė. Kautynės vyko visą dieną. Žuvo 94 rusų kariai. Partizanai neteko 12-kos draugų. Žuvo vienas ūkininkas. Didvyriškai laikėsi Žaibas - A. Šiugždinis. Jis liepė draugams trauktis, o pats kulkosvaidžio salvėmis retino rusų karius. Visų žuvusiųjų kūnai nuo ketvirtadienio ir per Šv. Velykas gulėjo išniekinti Jiezne.

Bačinskas, Aleksandras (1871-1945) Gimė, augo ir gyveno Sokonių kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Ūkininkas. 1945 metų kovo 28 dieną žuvo prie savo namų Paverknių mūšio metu.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

Rytojaus dieną, t.y. 1951 m. kovo 28 d., Klaipėdos srities MGB valdyba ir Skaudvilės rajono MGB skyrius, padedami MVD 273 ir 32 šaulių pulkų ir stribų burių, Žalpių miško 7 kvartale organizavo čekistinę-karinę operaciją, apsupo bunkerį, kuriame buvo Birutės rinktinės štabo apsaugos būrys, vadovaujamas Juozo Milkinto-Maršalio. Per kautynes žuvo būrio vadas J. Milkintas-Maršalis, Steponas Šliažas-Žvangutis, J. Milkinto žmona Jadzė Janušytė-Ieva, Kazys Bakaitis-Bijūnas, Jonas Nacas-Skrajūnas. Operacijos metu paimti 3 automatai, 2 šautuvai, 3 pistoletai, 360 šovinių, įvairūs dokumentai. Po šių netekčių Birutės rinktinė jau neatsigavo ir 1951 m. pavasarį dėl neskaitlingumo buvo panaikinta

https://partizanai.org/failai/html/kestucio-partizanai.htm

 

Foto: Vytautas Eisinas-Žygaudas (g.1927 m. Kelmės vls. Elenavos k. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1948 03 28)

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Cikatavičiūtė Elena, Augusto, g. 1922 Antatilčių k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės Plieno būrio ryšininkė, partizanė. Žuvo 1952 03 29 Valtūnų k., Marijonos Zubrickienės namuose įrengtoje slėptuvėje kartu su Imbrasais ir J. Šereliu-Narūnu. Užkasti Pivonijos šile. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Imbrasas Antanas, Petro, sl. Tėvas, g. 1915 Baravykų k., Ukmergės vlsč. Policininkas. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio partizanas, Skirmanto būrio skyriaus vadas. Žuvo 1952 03 29 Valtūnų k., Marijonos Zubrickienės namuose įrengtoje slėptuvėje kartu su žmona Vanda, J. Šereliu-Narūnu ir E. Cikatavičiūte. Užkasti Pivonijos šile. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines

Imbrasienė Dalinkevičiūtė Vanda, g. 1922 Baravykų k., Ukmergės vlsč. B rinktinės Plieno būrio partizanė. Žuvo 1952 03 29 Valtūnų k., Marijonos Zubrickienės namuose įrengtoje slėptuvėje kartu su vyru A. Imbrasu-Tėvu, J. Šereliu-Narūnu ir E. Cikatavičiūte. Užkasti Pivonijos šile. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines

Šerelis Jonas, Juozo, sl. Narūnas, Alfonso ir Mykolo-Granito brolis g. 1919 Romaniškių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno, Skirmanto būrio partizanas. Žuvo 1952 03 29 Valtunų k., Marijonos Zubrickienės namuose įrengtoje slėptuvėje kartu su Imbrasais ir E. Cikatavičiūtė. Užkasti Pivonijos šile. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

 https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

DANUSAS Petras, Petro, g. 1928 Vejukuose, Viduklės v. Žuvo 1951 03 28 Žalpių miške, kovodamas Milkinto būryje.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Paskutinius Jūros būrio partizanus išdavė saugumo patikėtinis, kurio pavardė nežinoma. 1954 m. kovo 29 d. jis pranešė, jog Žygaičių  vls., Putokšlių k. Onos Marozovienės sodyboje slepiasi “banditai”.

Vakare, apie 21 val. apsupama sodyba. Marozovienės šeimos nariams leido iš namų išeiti. Pastiprinimui iškviestas pulkas čekistų.

Kitos dienos rytą, apie 10 val., prasidėjo pragariška ugnis: griuvo namo sienos, prakirto gegnes, įgriuvo stogas. Žuvo Vincas Bučinskas, Stasys Jakštas-Karžygis ir paskutinis Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Šalnos tėvūnijos būrio vadas Antanas Šimašius-Radvila.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-35-2003.pdf

BAUKYS ANTANAS, Norberto, iš Užpalių vls. Žemdirbys. 1948 03 29 nušautas Remeikių k.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm