VLIKAS UŽBAIGĖ SAVO VEIKLA

48-tasis ir paskutinysis Vliko seimas 1991 m. lapkričio 1-3 dienomis Čikagoje nutarė: „Vliko užsibrėžtas tikslas yra pasiektas. Vliko veikla baigta." 1943 metais Lietuvoje įsteigta rezistencinė organizacija, suvienijusi patriotines lietuvių politines ir rezistencines grupes kovai prieš nacius ir sovietus, savo veiklos Lietuvoje pradžioje ir vėliau Vokietijoje atliko neginčytinai reikšmingą darbą.

Tačiau vėliau išeivijoje didelė dauguma Vliką sudarančių grupių susilpnėjo iki kelių narių ar net išmirė, atsirado fiktyviai partinė matematika, sukėlusi tarpusavio ginčus. Vliko autoritetas ir įtaka kaip laisvinamojo veiksnio sumažėjo. Sakoma, kad pasaulyje nieko nėra amžino. Tad ir garbingai prieš 48 metus savo veiklą pradėjusiam Vlikui atėjo laikas ją užbaigti.

Gaila tik, kad ir paskutiniajame seime buvo jaučiama nemaža dozė kartėlio ir net demagogijos. Kaip iš istorinio seimo, užbaigiančio rašyti savo veiklos paskutinį puslapį, buvo tikėtasi daugiau orumo, pagarbos vienų kitiems, ir korektiškumo kai kurių asmenų atžvilgiu. Su pagrindu tad ir seimo viename posėdyje dalyvavęs Lietuvos ministeris pirmininkas Gediminas Vagnorius pasakė, kad jis čia jaučiasi kaip Lietuvos parlamento sesijoje.

Paskutiniam savo pasirodymui Vlikas dar susirinks š.m. gegužės mėnesį Vilniuje, ten kur jo veikla buvo pradėta.

Tautos Fondo, kaip savarankiškai veikiančios finansinės institucijos, tolimesnis likimas dar neišspręstas. Gal dėl tos priežasties, o gal ir dėl kitų, kai kurie Vliko veikėjai šių metų pradžioje jau ėmėsi iniciatyvos steigti naują organizaciją — Lietuvai Talkos Komitetą (LTK) su panašiomis veiklos formomis, su tais pačiais grupių atstovais. LFB Tarybos nutarimu prie šio komiteto steigimo Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdis šiuo metu nenumato prisidėti.