Į Laisvę 1988 104(141)

     T U R I N Y S

Vedamieji ........................................................... 2

          Perestroika ir laisvės kova

          Stalinas nebuvo vienas

          Riedantis akmuo ir rezistencinės dvasios stoka

Skaitytojų žodis .................................................... 6

Kardinolas kalba kunigams ........................................... 8

Ingrida Bublienė — Gyvoji lietuvybė Lietuvos ir išeivijos

         atsinaujinimo ženkle ...................................... 10

Vytautas A. Dambrava — Širdim į širdį (Prof. Stasys Žymantas

         gyvenime ir laiškuose) .................................... 15

Liudas Dambrauskas — Gruodžio 20-ji diena .......................... 28

Pilypas Narutis — Kovojanti Lietuva iš laiko perspektyvos ...........32

Antanas Musteikis — Ant kultūros ir politikos laktų ................ 43

Aleksandras Mauragis — Raudonarmiečių bylos ir Molotovo provokacijos 52

Žodžiai apie laisvę ir nelaisvę .................................... 55

J. Vd. — Persitvarkymas ir pasaulėžiūra ............................ 58

P. Algis Raulinaitis — Derliaus metai išeivijos veikloje ........... 59

Siekiame valstybinės nepriklausomybės atstatymo

         (dr. A. Statkevičiaus laiškas) ............................ 66

Kazys Račiūnas — Tik beraščiai laiškų nerašo ....................... 68

Studijų savaitė .................................................... 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME BIČIULIUS IR BIČIULES, JŲ ŠEIMAS IR VISUS LIETUVIUS, LINKĖDAMI VIENINGŲ, PAKILIŲ IR DARBINGŲ 1989 METŲ. SUTELKIME VISAS SAVO JĖGAS Į LAISVĘ ŽENGIANČIAI TĖVYNEI PADĖTI!

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ CENTRO VALDYBA IR TARYBA, „Į LAISVĘ." REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA


Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkas: Česlovas Grince vičius.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 104 (141) 1988 GRUODIS

Viršelio fonas: B. Demkutė, Pikeliuose, 1978, grafika.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.