MIRĖ DR. ZIGMAS SMILGA

1987 liepos 11 Čikagoje mirė bičiulis dr. Zigmas Smilga, sulaukęs 66 m. amžiaus, ilgai sirgęs nugarkaulio vėžiu. Liga buvo pastebėta jau prieš šešerius metus.

Norime pasinaudoti Vlado Ramojaus mintimis apie velionį, kurias jis atspausdino Drauge, rugpjūčio 8 numeryje. Jis rašo: „Juk prieš vėžį neatsilaiko ir patys stipriausi. Tačiau Zigmas, žmonos Julijos rūpestingai prižiūrimas bei slaugomas ir važinėdamas į ligoninę nuolatinei terapijai, nuostabiai išsilaikė net šešerius metus, niekad neprarasdamas geros nuotaikos, nors kentėdavo fizinius skausmus... Jį rasdavome visada šviesų, optimistiškai nusiteikusį, kalbantį beveik išimtinai apie knygas, muziką...”

„... Pasitraukęs į ankstyvą pensiją, dr. Z. Smilga veltui neleido laiko: kiek galėjo, lankė geruosius koncertus, važiuodavo nusipirkti naujai išėjusių knygų... pilnas lentynų didelis rūsys buvo paverstas turtinga, daugiausia lietuviškų knygų, žurnalų komplektų ir klasikinės muzikos plokštelių biblioteka... Prisiminus dr. Z. Smilgą skruostais nurieda ašara: juk jis buvo tyros širdies, išsimokslinęs (turėjo du doktoratus), labai paslaugus žemaitis ir kartu geras bičiulis”.

Lietuvių fronto bičiuliai ir Į Laisvę skaitytojai liūdi, netekę savo bičiulict ir velionio žmonai Julijai, dukroms, sūnui ir kitiems artimiesiems reiškia užuojautą.