Į Laisvę 1981 81(118)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ............................................... 1

Balys Gaidžiūnas: Ką darėme Lietuvos nepriklausomybę smaugiant . 6

Balys Gaidžiūnas: Keturi dešimtmečiai jie šaukia (eil.);

                  Keturi dešimtmečiai kartojam (eil.).......... 16

Antanas Vaičiulaitis: Odė žuvusiems partizanams (eil.) ........ 17

Rimvydas Šliažas: Vliko seimas ................................ 18

Mūsų diplomatai apie PLB ...................................... 22

Vienos knygos paraštėje ....................................... 23

Dr. Viktoras Stankus: Kento universiteto Lituanistikos programa 41

V. R.: Tęsiamas LE leidimas ................................... 45

V. R.: Stasiui Barzdukui 75 metai ............................. 49

Nesame užmiršti ............................................... 53

J. Kj.: Informacijos centras Kalifornijoje .................... 55

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje ............................... 63

Nauji leidiniai ............................................... 65

Permos darbo lageriai ......................................... 66

“Į Laisvę” vedamieji .......................................... 68


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis,Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas,Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm. Fairview, Penn.

Vytautas Aušrotas,Weston, Ont., Kanada

Dr. Zigmas Brinkis,Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas,Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis,Paterson, New Jersey Dr. Kęstutis K. Girnius, Muenchen, Vokietija Vacys Rociūnas, “Į Laisvę” red., Independęnce, Ohio.

Linas Kojelis,Washington, D.C.

Antanas Sabalis,Woodhaven, New York

Dr. Rozalija Šomkaitė,So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

POLITIKOS ŽURNALAS

Nr. 81 (118) 1981 BALANDIS

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd.

Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manage:

14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA