Į Laisvę 1970 49 (86)

      T U R I N Y S
Laiškai redakcijai .................................................. 2
Leonardas Valiukas: Lietuvos bylos kėlimas ir gynimas laisvųjų tarpe  4
Pasikalbėjimas su LB darbuotojais: Tarp svajonių ir tikrovės ....... 13
Rezoliucijų pravedimo žygis ir jo pirmieji laimėjimai (1. vlk.) .... 30
K. Petkus: Lietuviško radijo problemos ............................. 39
Vladas Ramojus: Kazys Veverskis .................................... 42
Fab. Žirgulis: Laisvinimo veiksniuose .............................. 47
K. Baras: Aštuntasis Ateitininkų Federacijos kongresas ............. 49
J. Grinius: Septynioliktoji lietuviškųjų studijų savaitė Vokietijoje 53
K. N. Vyduolis: Krauju rašyti puslapiai ............................ 59
Atsiųsta paminėti .................................................. 62
"Į Laisvę” vedamieji ............................................... 63


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELAS SKAITYTOJAU,

Dėl redaktorių pasikeitimo “Į Laisvę” pasirodymas pirmoje 1970 metų pusėje buvo kiek sušlubavęs. Tačiau, kaip matote, gerokai paskubėjome su antruoju šių metų numeriu ir dėsime visas pastangas, kad dar šiais metais išeitų ir paskutinis.

Kitais metais “Į Laisvę” jus lankys vėl reguliariai.

Tie, kurie dar neatsiteisėte už 1970 metus, paskubėkite tai padaryti. O kad metai artėja prie galo, ta pačia proga prašytume apsimokėti ir už 1971 metus.

• • •

Mokestis už “Į Laisvę”

Pradedant 1971 metais, Australijoje gyvenantiems “Į Laisvę” skaitytojams mokestis pakeliamas 2 doleriais. Buvusis mokestis vargu padengė ekspedicijos ir pašto išlaidas. Taigi nuo 1971 metų “Į Laisvę” Australijoje, Kanadoje ir JAV-se kainuos 5.00 doleriai, visur kitur — 3.00 doleriai.

Prenumeratos mokestį siųsti žurnalo administratoriui šiuo adresu:

Mr. Aleksas Kulnys 1510 East Merced Avenue West Covina, California 91790 U. S. A.

Naujas “Į Laisvę” redakcijos adresas

“Į Laisvę” redakcija laukia iš žurnalo skaitytojų pasisakymų įvairiais klausimais, informacinių pranešimų, įdomesnių iškarpų iš lietuviškos ir nelietuviškos spaudos, “laiškų redakcijai” ir t.t.

Visais redakciją liečiančiais reikalais rašyti šiuo adresu:

Į LAISVĘ

Post Office Box 34461

Los Angeles, California 90034

Visą medžiagą paskutiniam 1970 m. žurnalo numeriui siųsti iki lapkričio 30 d.

POLITIKOS ŽURNALAS 1970 SPALIS NR. 49 (86)

Juozas Kojelis

Redaktorius/Editor Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034

Aleksas Kulnys

Administratorius / Circulation Manager ’510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba /

Board of Directors of the Friends of the Lithuanian Front 6441 So. Washtenaw Ave. Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis   Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis   Los Angeles, California

Dr. Petras Kisielius  Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas  Rochester, New York

Pilypas Narutis  Chicago, Illinois

Levas Prapuolenis  Chicago, Illinois

Dr. Antanas Razma   Joliet, Illinois

Antanas Sabalis  Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas  Los Angeles, California

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

* Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.