Turinys

A. Maceina: Rezistencija prieš tremties dvasią .. 1 pusl.

Kariūnas:Partizano dalia (iš partizanų poezijos) ... 11

V. Vaitiekūnas:Pasipriešinimo sąjūdis .............. 12

A. Musteikis:Tirpinimo katile ...................... 19

LFB Vis. Studijų Biuras: Į pilnutinę demokratiją ... 25

Dokumentų šviesoje:Demokratinio ir vadistinio principų
tarpusavinė kova laisvinimo organizacijoje ......... 34

 

DARBAI ir IDĖJOS: Tėvynėje: Slaptasis priešas
Pasaulyje: Nepasaulėžiūrinės diferenciacijos keliu? 
  Vietoj politinės eigos vertinimo 
Tremtyje: Metų sąvartoje; 
  Apie Vliką ir Vlike; 
  Tiesos vardan; 
  Žymėtini vardai; 
  Ar vadovauti yra nusikaltimas? 
• Jūs rašote “Į Laisvę” 

 

Į LAISVĘ” REIKALAMS AUKOJO:

S. Daunys — $100; K. Bružas, P. Kisielius, V. Naudžius, A. Pladys, V. Sinkevičius, A. Šleževičius — po $50; P. Bagdonas — $40; A. V. — $30; A. Baltrukėnas — $20; P. B. — -15; J. Bajerčius, A. Baltinis, A. Gulbinskas, C. Grincevičius, V. Juodeika, A. Pargauskas, V. Ramonas, A. Razma, S. Rudys, Z. Smilgevičius, A. Labokas, A. Juška, J. Kojelis — po $10; A. Grinienė, K. V. Cb. — po $5; Toronto bičiuliai — $15. Kitus aukotojus paskelbsime vėliau. Vien Chicagos bičiuliai yra suaukoję $658.00.

Ši materialinė bičiulių parama ne tik sudaro realų pagrindą “Į Laisvę” leisti, bet dar daugiau teikia moralinės stiprybės, rodydama ne tik mūsų tarpusavinį solidarumą, bet ir ištikimybę bendrai rezistencijos idėjai.