Į Laisvę 1953 1 (38)

Į LAISVĘ

J. BŪTĖNAS:  Pakelti politiką iki moralės aukštumų!

J. BRAZAITIS:  Kuria linkme plėtoti politinę mintį tremtyje?

L. PRAPUOLENIS:  Laisvinimo organizacija turi sutelkti visas gyvąsias organizuotas jėgas tremtyje.

R. ŠOMKAITĖ:  Kaip jaunimui išlaikyti gyvą rezistencinę dvasią?


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Į LAISVĘ   Nr. 1 (38), 1953 m. gruodžio 1

Nuo redakcijos ir administracijos

Laikraštį išleisti daugiausia skatino Chicagos apygardos bičiuliai. Jie daugiausia sudarė tam ir medžiagines sąlygas. Tolimesnis laikraščio kelias priklauso ir nuo kitų sambūrių, bičiulių bei skaitytojų. Jų parama, visokeriopa, laukiama, ir jų mintims “Į Laisvę” puslapiai atviri.

Redakcija supranta, kad keliamais klausimais gali būti ir kitaip galvojančių. Ji pastebi, kad ne visada straipsnio mintys reiškia LFB organizacijos ar jos vadovybės nusistatymą. Laikraštis tam ir yra, kad jame visų pastangomis būtų ieškoma tam tikrais klausimais geriausių sprendimų. Redakcija džiaugsis, jei skaitytojai norės pasidalyti savo nuomonėmis ir prisidės prie gyvos, ieškančios, kuriančios minties palaikymo tremtyje.

Numatoma išleisti per metus keturis nr.

Kitas nr. išeis vasario mėn.

Atskiro nr. kaina $0,75, metinė prenumerata $3,—

Laikraštis gaunamas per vietos sambūrius, lietuvių spaudos kioskus arba tiesiog iš administracijos žemiau nurodytu adresu.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai

Vyr. redaktorius — J. Brazaitis. Redakcijos kolegija —

J. Kazickas, A. Musteikis, L. Žitkevičius Administratorius — V. Maželis

Redakcijos ir administracijos adresas — V. Maželis, 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Į LAISVĘ laikraštis pasirodė 1941 m. birželio 24į antrą dieną Lietuvos Aktyvistų Frontui pašaukus tautą sukilti prieš sovietinį okupantą; pirmą dieną po Laikinosios Vyriausybės paskelbimo.

Į LAISVĘ turėjo leistis pogrindin ir iš ten gaivinti tautoje pasipriešinimo bei laisvės dvasią, kai antrasis okupantas, nacinis, sutrukdė laisvosios Lietuvos suvereniniams organams tėvynėje veikti.

Į LAISVĘ buvo blykstelėjęs tremtyje Vokietijoje.

Į LAISVĘ atgaivinam dabar laisvoje, turtingoje ir svetingoje Amerikoje, kad palaikytume tremtyje rezistencijos ir budėjimo dvasiąkokią turėjo pirmieji Į LAISVĘ leidėjai, rašytojai, platintojai, daugumas jau savo gyvybę dėl laisvės atidavę.

Į LAISVĘ leidžiame, pasiryžę būti ištikimi jiemsten žuvusiems, žūstantiems ir tebekovojantiemsdraugams, pažįstamiems ir nepažįstamiems, bet BROLIAMS.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI