PALIŲ MŪŠIS

PALIŲ  MŪŠIS  vyko 1945 08 5 –15  (Marijampolės aps.)      1944m.    rudenį  Paliose, Buktos (Žaliosios) miške  ir Žuvinto ežero  salose  veikė keletas partizanų būrių. Juos visus  ( apie 150 vyrų) į bendrą dalinį apjungė ir jam vadovavo  Lietuvos kariuomenės   maj. S. Staniškis (slap. Antanaitis, Litas).  

Vykdydami  SSRS  NKGB liaudies komisaro  L. Berijos įsakymą  „per dvi savaites baigti su „banditizmu“   NKVD suruošė  Palių ir Žuvinto ežero „valymą“.  1945 08 05 prasidėjo  Palių - Žuvinto ežero mūšis. Šis mūšis yra  unikalus partizaninio pasipriešinimo istorijoje, nes jis vyko  didžiuliame  (5428 ha) pelkių  ir vandens masyve  ir truko  visą savaitę.

 Rugpiūčio 5d. rytą  Palias ir Žuvinto ežerą apsupo  Trečio  Baltarusijos  fronto Minsko  Raudonosios žvaigždės ordino 132-ojo pasienio  NKVD pulkas, ir spec. junginio pasienio  būrio pajėgos. Į pagalbą buvo iškviesta reguliarios sausumos kariuomenės daliniai, šarvuočiai, aviacija.   Žvalgybiniai lėktuvai raketų šūviais nurodydavo įtartinas vietas.     Dalinio vadas S. Staniškis , matydamas tokią  ginkluotės ir kariuomenės gausą,  nusprendęs mūšyje išvengti tiesioginio susidūrimo, dalinį išskirstė į būrius. Dzūkų būriui įsakė  nepastebimai trauktis  link Buktos (Žaliosios) miško ir ten užėmus atatinkamas pozicijas, pasiruošti sutikti priešą.  Šarūno būrys užsimaskavo ir pasiruošė gynybai  Didžioje Žuvinto ežero saloje, likusieji partizanų būriai-  užėmė pozicijas  Paliose ir  keliose kitose ežero salose , kad galėtų  veikti staigiai, ir,  nepastebimai  plaukiojančių salų (kinių) priedangoje, pasitraukti.

„Šukuodami“  Palias, kareiviai pagal komandą ėjo  grandine vienas nuo kito per metrą, ėjo pirmyn per jau žuvusių saviškių lavonus. Rytinėje Žuvinto ežero pusėje baudėjai valtimis ir plaustais, pagamintais iš Aleknonių k. ūkininkų kluonų durų  šaudydami plaukė ežeru link salų. Partizanai prisileidę  arti, taiklia granatų ir kulkosvaidžių ugnimi skandino  juos į ežero dugną.  Matydami, kad susidūrimas neišvengiamas, prieblandoje  apgaulės būdu pakvietę rusiškai, „plaukite čia , banditų nėra“ prisileidę arti atidengdavo ugnį, sukeldami rusų  gretose  paniką.           Mūšis naktį nutilęs, ryte vėl atsinaujindavo.   Dėl nuolatinių puolimų išsisklaidė partizanų būriai, nutrūko ryšys su vadovybe. Nebuvo galimybės susisiekti su ryšininkais. Net ir rugpjūčio dešimtą, kaip jau niekur nesigirdėjo šūvių, partizanų būriuose tvyrojo nežinia.  Ir tik rugpjūčio  11 d.  partizano Lyno tėvas, įsitikinęs, kad rusai visiškai pasitraukė, tą žinią pranešė partizanams.  Susirinkę į Didžiąją salą  po kelių dienų mūšio ir nežinios pirmą kartą  užvalgę,  ėmė skaičiuoti nuostolius.

Mūšyje žuvo 12 partizanų,  jų lavonai niekinti Simno aikštėje ir užkasti prie arklidžių. 1995m. mūšio 50- čiui paminėti  V. Kubertavičiaus iniciatyva atidengtas paminklas  Riečiuose ,o 2005m.  mūšio 60- čiui  paminėti Aleknonių k. pastatytias LGGRTC Atminimo žymuo.

Palų - Žuvinto mūšyje  NKVD  patyrę didelių nuostolių, šiame regione  grandiozinių karinių operacijų   atsisakė, nors pasalas  ir   atskirų  kvartalų masyvų valymus vykdė iki aktyvios partizaninės kovos pabaigos. 

Aldona Vilutienė