TURINYS

 

ŠIOS KNYGOS RĖMĖJAI

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV, Bruklinas) 
Vysk. Paulius Antanas BALTAKIS, OFM (JAV)
 
Arkivysk. Audrys BAČKIS (Vilnius)
Arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS, SJ (Kaunas)
 
Vysk. Juozas MATULAITIS (Kaišiadorys)
Vysk. Rimantas NORVILA (Kaunas)
Vysk. Juozas PREIKŠAS (Panevėžys)
Vysk. Antanas VAIČIUS (Telšiai)
Vysk. Juozas ŽEMAITIS, MIC (Vilkaviškis)

Skaityti daugiau: ŠIOS KNYGOS RĖMĖJAI

EPILOGAS

„RŪPINTOJĖLIS" - KAS TAI?

     Tai - ne mūsų mylima liaudies skulptūrėlė, o pogrindinis, 13 metų (1977-1990) gyvavęs žurnalas. Jis nebuvo toks garsus kaip „Kronika" ar „Aušra", į tokj garsą net nepretendavo. „Rūpintojėlio" misija buvo prabilti į žmogų - ypač jauną, alkstantį, besiblaškantį, ieškantį - tiesos žodžiu apie Dievą ir Tėvynę; didžiųjų asmenybių pavyzdžiu, poezijos galia, filosofijos išmintimi apie tikrąją gyvenimo paskirtį...

     „Rūpintojėlis" kalbėjo, kad tikėjimas - ne žmogų suvaržanti schema, bet tikrosios laisvės sąlyga ir išsigelbėjimas nuo bedvasio materializmo (ir filosofine, ir buitine prasme), socialistinio gyvenimo stereotipų, nuo nevilties ir beprasmybės.

     Jis liudijo, kad yra Lietuva - Tėvynė, ne vienas iš penkiolikos Sąjungos kampelių, o savita tauta, turinti didingą praeitį, skaudžią vergijos ir pasipriešinimo patirtį, tauta, nei carizmo priespaudoje, nei nacių apgultyje, nei socializmo „rojuje" nepraradusi nacionalinio orumo ir laisvės troškimo, tauta, kenčianti ir kovojanti. Žurnalo tikslą ugdyti žmogų -krikščionį ir Lietuvos pilietį - atspindėjo jo struktūra, publikacijų pobūdis Ir tematika, o tai nulėmė autorių pasirinkimą ir literatūros šaltinius. Jo turinį sudarė keleriopos tematikos publikacijos:

     1)    Bažnyčios ir istoriniai dokumentai;

     2)    originalūs lietuvių autorių straipsniai, parašyti Lietuvoje ir emigracijoje;

     3)    įvairūs verstiniai rašiniai, dažniausiai skirti meditacijoms.

 

Skaityti daugiau: EPILOGAS

„RŪPINTOJĖLIO" AUTORIŲ, BENDRADARBIŲ IR RĖMĖJŲ VARDYNAS

Adomaitis Juozas, kun., bendr., rėmėjas 111
Adomavičius Jonas, dr., aut. 26
Aladavičienė Ona, bendr. 17
Aladavičiūtė-Mažeikienė Eugenija, bendr., aut., rėmėja 4, 17
Albrecht Barbara, aut. 24, 25, 26
Aleksa Jonas, kun. MIC, bendr. 4
Aliulis Vaclovas, kun. MIC, aut. 26
Ambrazas Kazimieras, kun. SJ, aut. 26 (2)
Ambraziejus Jonas (J. M-tis), aut. 2, 6, 8, 10 (2), 11, 12, 14, 17
Augustinas, Šv., aut. 1, 5, 15

Bačkis Audrys Juozas, arkivysk., apie jį 23
Bagdonavičius Vacys, aut. 26

Skaityti daugiau: „RŪPINTOJĖLIO" AUTORIŲ, BENDRADARBIŲ IR RĖMĖJŲ VARDYNAS

ŽODIS DABARTIES SKAITYTOJUI

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

     Kovojančios Katalikų Bažnyčios pogrindinė spauda kovojančioje Lietuvoje neatsirado savaime. Totalitarinė ateizmo-sovietizacijos mašina daugeliui tada atrodė nenugalima, bet kantrios pasipriešinimo akcijos vis tiek nuolatos vyko. Pogrindinė katalikiška spauda buvo lyg Dievo malonės ženklas, rodęs, kad, nepaisant gresiančio persekiojimo, yra pasirengusių kentėti už Tiesą.

Skaityti daugiau: ŽODIS DABARTIES SKAITYTOJUI

Subkategorijos