1949 m. sausio 20 d. žūtis

1949 m. sausio 20 d. Marijampolės aps. Marijampolės vls. Liepynų ir Vyšnialaukio k. MGB Marijampolės aps. skyrius vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu aptikti ir sunaikinti du Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo bunkeriai. Per ginkluotą susidūrimą Liepynų k. žuvo rinktinės vadas Kazimieras Greblikas-Gegužis, Sakalas, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Vytas (Vytautas) Kronkaitis (Krunkaitis)-Herbas, rinktinės štabo ir Rikiuotės skyriaus viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Algimantas, Skydas.

Bunkeryje Vyšnialaukio k. žuvo rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Petras Terza-Stumbras.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Marijampolėje, vėliau užkasti žvyrduobėse tarp senųjų Marijampolės m. kapinių ir Šešupės upės (šiuo metu „Ramybės laukas“).

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas:
Dainavos ir Tauro apygardos,
Vilnius: LGGRTC, 2008, l. 141.

KAZIMIERAS GREBLIKAS- GEGUŽIS, SAKALAS

1913 07 26–1949 01 20

Kazimieras Greblikas gimė 1913 m. liepos 26 d. Marijampolės aps. Kvietkiškės vls. Narto k. Baltramiejaus Grebliko ir Onos Vaitkevičiūtės-Greblikienės šeimoje. Baigė Marijampolės mokytojų seminarijos pradžios mokyklą ir 1927 m. rugpjūčio mėn. įstojo į Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pirmą klasę. Baigė tris gimnazijos klases.

Partizanas nuo 1945 m. pavasario. 1946 m. gegužės 5 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vitaliaus Gavėno-Vampyro įsakymu Nr. 1 paskirtas l. e. 6-osios kuopos, veikusios Marijampolės vls., vado pareigas. 1947 m. lapkričio 17 d. Vytauto rinktinės įsakymą Nr. 66 jau pasirašė kaip šios rinktinės vadas.

1949 m. vasario 24 d. l. e. Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko įsakymu Nr. 5 už apygardos vado įsakymų, instrukcijų bei direktyvų nevykdymą ir pan. nuo 1949 m. sausio 15 d. iš rinktinės vado pareigų buvo atleistas ir paskirtas eiliniu Vytauto rinktinės kovotoju.

1999 m. rugsėjo 8 d. K. Greblikui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Tauro apygardos štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas J. Aleščikas-Rymantas ir Vytauto rinktinės vadas K. Greblikas-Sakalas. 1947– 1948 m. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tauro apygardos partizanų vadovybės narių susitikimas Marijampolės aps. Šunskų miške po Juozo Lukšos-Skirmanto ir Jurgio Krikščiūno-Rimvydo sėkmingai įvykdytos užduoties Lenkijoje. 1947 m. birželis. Iš kairės sėdi: apygardos štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jonas Aleščikas-Rymantas, Vytauto rinktinės vadas Vitalius Gavėnas-Vampyras; stovi: Vytauto rinktinės 6-osios kuopos vadas Kazimieras Greblikas-Sakalas, Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas J. Lukša-Skirmantas ir Dainavos apygardos atstovas J. Krikščiūnas-Rimvydas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tauro apygardos partizanai. Iš kairės: Antanas-Žalgiris (?), Albinas Brokas-Ąžuolas, Vytas (Vytautas) Kronkaitis (Krunkaitis)-Herbas ir Vytas Brokas. Kitoje fotografijos pusėje ranka rusų kalba violetiniu rašalu užrašyta: „Tretij sleva „Gerbas“. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tauro apygardos partizanai. Iš kairės: Vytas (Vytautas) Kronkaitis (Krunkaitis)-Herbas ir Vytas Brokas. Kitoje fotografijos pusėje ranka rusų kalba užrašyta: „Sleva „Gerbas“. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

VYTAS (VYTAUTAS) KRONKAITIS (KRUNKAITIS)-HERBAS

1927–1949 01 20

Vytas (Vytautas) Kronkaitis (Krunkaitis), Antano, gimė 1927 m. Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. Geisteriškių k.

Partizanas nuo 1945 m. 1948 m. lapkričio 23 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado K. Grebliko-Sakalo įsakymu Nr. 36 jam, Vytauto rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkui, už ilgą tarnybą, uolumą, sąžiningą pareigų atlikimą ir begalinį pasiryžimą bei ištvermę kovojant su žiauriuoju okupantu Lietuvos kariuomenės ir LLK Organizacijos šventės proga pareikšta tarnybinė padėka ir tarnybinis pagyrimas.

JURGIS VASILIAUSKAS- SKYDAS, ALGIMANTAS

1913 12 12–1949 01 20

Jurgis Vasiliauskas gimė 1913 m. gruodžio 12 d. Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Trakiškių k. Tėvas Juozas Vasiliauskas iki 1936 m. ėjo Trakiškių seniūnijos seniūno pareigas.

1930 m. baigė II Trakiškių k. pradžios mokyklą. 1932 m. tapo Lietuvos šaulių sąjungos XIV rinktinės 5-ojo Jonavos šaulių būrio nariu. Nuo 1936 m. ėjo šio būrio vado pavaduotojo pareigas.

1935–1936 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Baigusiam tarnybą suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis.

Policininkas. Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai grįžo į tėviškę. Antrojo pasaulinio karo metais dirbo policininku Marijampolės aps. Kalvarijos, vėliau – Liubavo policijos nuovadose.

Partizanas nuo 1945 m. 1946 m. gegužės 5 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado V. Gavėno-Vampyro įsakymu Nr. 1 paskirtas 2-osios kuopos, veikusios Gražiškių, Bartininkų ir Vištyčio valsčiuose, vadu.

1947 m. rugpjūčio 2 d. Tauro apygardos vado įsakymu paskirtas prie apygardos štabo įsteigtos Mokomosios kuopos pirmosios laidos egzaminų komisijos nariu. Tų pačių metų rugpjūčio 19 d. įsakymu komisiją išformavus, grąžintas į savo ankstesnes pareigas. Jam pareikšta tarnybinė padėka už Mokomosios kuopos 1-osios laidos rengimą.

1948 m. lapkričio 23 d. Vytauto rinktinės vado K. Grebliko-Sakalo įsakymu Nr. 36 rinktinės štabo viršininkui Algimantui už ilgą tarnybą, uolumą, sąžiningą pareigų atlikimą ir begalinį pasiryžimą bei ištvermę kovojant su žiauriuoju okupantu Lietuvos kariuomenės ir LLK Organizacijos šventės proga pareikšta tarnybinė padėka ir tarnybinis pagyrimas.

1999 m. birželio 24 d. J. Vasiliauskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis (po mirties).

PETRAS TERZA- STUMBRAS

1920 10 20–1949 01 20

Petras Terza gimė 1920 m. spalio 20 d. Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Kreivosios k. Petro Terzos ir Onos Bukevičiūtės-Terzienės šeimoje.

Partizanas nuo 1944 m. rudens. 1948 m. lapkičio 23 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado K. Grebliko-Sakalo įsakymu Nr. 36 jam, Vytauto rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui, už ilgą tarnybą, uolumą, sąžiningą pareigų atlikimą ir begalinį pasiryžimą bei ištvermę kovojant su žiauriuoju okupantu Lietuvos kariuomenės ir LLK Organizacijos šventės proga pareikšta tarnybinė padėka ir tarnybinis pagyrimas.

 
 

Paminklas 1947 m. liepos 9 d. šioje vietoje buvusioje Petro Gumausko sodyboje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 287-ojo šaulių pulko kareiviais ir MGB Marijampolės aps. skyriaus stribais žuvusiems Tauro apygardos Kęstučio rinktinės štabo viršininkui Vladui Senkui-Leninui, štabo nariams Petrui Medeliui-Delfinui, Vincui Žvingilai-Šarūnui, 1949 m. sausio 20 d. kaime įrengtame Tauro apygardos Vytauto rinktinės bunkeryje MGB Marijampolės aps. skyriaus vykdytos karinės čekistų operacijos metu žuvusiems rinktinės vadui K. Greblikui-Gegužiui, Sakalui, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkui V. Kronkaičiui (Krunkaičiui)- Herbui, rinktinės štabo ir Rikiuotės skyriaus viršininkui J. Vasiliauskui-Algimantui, Skydui ir tą pačią dieną Vyšnialaukio k. įrengtame šios rinktinės bunkeryje žuvusiam rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui P. Terzai-Stumbrui atminti. Marijampolės r. Liudvinavo sen. Liepynų k. Aut. Vincas Štreimikis. Pastatytas 1993 m. balandžio mėn. Nuotr. R. Trimonienės, 2005 m.

Parengė Rūta Trimonienė