KARIŲ GYVENIMAS

VIENAS PO KITO KRENTA LAISVĖS NEIŠVYDĘ...

Rašo Bal. Brazdžionis

Chicago, Ill.

Pvt. Br. Mikėnas,

neseniai sukūręs šeimos židinį Chicagoje, išvyko į JAV kariuomenę.

Be galo yra skaudus momentas, kai ateina žinios iš Karo Departamento, jog tarpe kitų tautų žuvusių Korėjos fronte randasi lietuviškos pavardės. Jauni ir kupini jaunystės ryžto lietuviai kariai JAV armijoje ypatingai gerai visur pasireiškia. Jie trokšta su ginklu rankose pasukti savo Tėvynės laisvinti, ją išgelbėti iš komunistų priespaudos, bet jų gyvenimo keliai susikryžiuoja ir vyksta Korėjon, taip pat prieš komunistinį režimą kovoti ir kalnuotuose šios šalies apylinkėse paguldyti savo galvas už laisvės principus.

Rodos, taip neseniai buvo apžvelgta “Karyje” kovojantieji ir žuvusieji lietuviai kariai, o štai jau vėl netekome jaunų savo tautiečių: Miko Matonio ir Donaldo Sereikos.

Karys M. Matonis žuvo Korėjoje, kariaudamas su raudonaisiais kiniečiais. Kovos gretose buvo ir jo brolis corp. K. Matonis. Šis savo žuvusį brolį atlydėjo iš fronto į Clevelandą ir čia kartu su tėvais, Miko ir Lilijos Matonių, giliausiame gailestyje palaidojo. Tėvai gyvena Garfield Heights. Giliausi jums ir broliui užuojauta!

Cpl. Donald S. Sereika, vos 21 metų, kilęs iš Cicero, Ill., 5029 W. 18th St., neseniai buvo parvežtas ir vasario 26 d. už jo vėlę atlaikytos šv. Antano parapijos bažnyčioje pamaldos, palaidotas Queen of Heaven kapinėse. Tebūna jam lengva šios šalies žemė, dėl kurios laisvės jis paaukojo savo gyvybę ir žydinčią jaunystę!

Taip pat atsisveikinom su senais veteranais kūrėjais. Ant. Spatkaus-kas mirė Nottinghame, Anglijoj, 1952 m. gruodžio 7 d. vos 55 m. amžiaus. Šveicarijoj mirė kpt. Mečys Brazaitis, buvęs Neprikl. Lietuvos aviacijos tarnyboj, vos 50 m. amž.

Šių visų Lietuvos karių širdys troško tautai laisvės, bet jų neišvydo akys...

Sužeisti kariai Korėjos kovų laukuose

Nors karas eina jau trečius metus, bet jo galo ten nematyti. Frontuose vargstą kariai nerimauja ir ilgisi savo Tėvynės. Kartais frontą pajudina priešas ir sudunda patrankos, veržiasi tankai, kaukia artilerijos sviediniai. Tarp tų kovų sukūrių ir Lietuvos žemės vaikas saugoja savo gyvybę... Atakuojant priešo pozicijas Korėjos kautynėse, artilerijos sviedinio skeveldra pataikė į lietuvio kario Voldemaro Krukonio koją. Vytautas Čekanauskas ir Daniel Sturgis, kurie kovojo ilgą laiką fronte, buvo sužeisti, Bronius Liogys iš New Yorko pernai buvo paliestas kulkų, o Raymondas J. Garolis, waukeganietis, sužeistas Korėjos karo lauke, jau pasveiko, laimėjo paaugštiinmo ženklus — buvo pakeltas į seržanto laipsnį. Jo žmona gyvena su tėvais JAV. Edvardas Banevičius, šiuo metu tarnaująs U. S. Air Force, lėktuvo nelaimėje apdegė rankas ir veidą. Paguldytas ligoninėje Bordox, France. Jo adresas: U. S. 55182119, Co. “C” 469 E. A. B., A. P. O. 16 c/o P. M. New York. Kas esate pažįstami, aplankykite jį laiškais, lietuviška spauda, nes juk labai yra ilgu leisti dienas ligoninėje.

Dabar esą Korėjoje kariai: Algirdas Žilinskas, augštas pareigas užima valdžios tarnyboje, Leonas Baltrušaitis, fronto linijose, siunčia linkėjimus ateitininkams, Cpl. Vytautas Sakalas rašo tėvams Chica-goje, kad Yonchon rajone, pergyvenęs du kartus savųjų puolimus JAV priešlėktuvinės artilerijos dalinio, tačiau išlikęs sveikas. Už pasižymėjimus “Old Blady” kalno kautynėse yra atžymėtas kariškos vadovybės. Zenonas Giržaitis iš Japonijos atvyko į Korėją, vos 20 mylių nuo fronto. Ed. Vanagas tarnauja irgi Korėjoje.

Jie grįžta iš karo į laisvą gyvenimą

Pirmos klasės seržantas Leonas Biliūnas, apdovanotas JT ir Korėjos pasižymėjimo ženklais, ištarnavęs 11 mėnesių 15-me artilerijos batalione Korėjoje, sveikas sugrįžo į Chicago. J. Santackas, kilęs iš Cambridge, Mass, buvo ilgą laiką fronte Korėjoj, ėjo ryšininko pareigas. Stasys Stasiūnas prieš pat Kalėdas grįžo; jo kiti broliai yra karo veteranai. Baltimorėje grįžo iš Korėjos ir lankėsi pas pažįstamus. J. Mankauskas, Povilas Zorlandas dalyvavo Washingtone D. Eisenhowerio inauguracijos iškilmėse su pasižymėjusių karių grupe. Piliečių Klubas Brooklyne kartu su Amerikos Liet. Veteranais jam surengė iškilmingą pagerbimą. Sgt. Pranas Petkūnas, L. Vyčių seniorės Julijos Petkūnienės, gyvenančios Chicagoje, sūnus grįžo iš Korėjos. Jo brolis Kazimieras, tarnaująs Texas valstybėje, aplankė savo motutę. Viktoras Jautokas, daugiau metų išbuvęs fronte, kovo 28 d. grįžta į namus, atlikęs karinę prievolę. Viktoras Kizlaitis, su kuriuo teko pasikalbėti ką tik grįžusiu iš fronto, pareiškė: “Nors visad matai baisius karo sūkury reginius, vistiek skyse stovi savi artimi žmonės, savos lietuviškos spaudos puslapiuose rišančios mintys ir žodžiai. Lietuvos meilė taip išsilieja, kad rodos eitum pirmyn ir vaduotum ją iš vergovės, kirstum visus priešus”. Povilas Gilys, išbuvęs 11 mėn. Korėjoj, grįžta į namus. Seržantas Vytautas Keršulis, čika-gietis tremtinis, atlikęs karinę tarnybą Korėjoj, pamilo karišką gyvenimą ir vėl išvyko į Vokietiją, kur šiuo laiku apsistojęs prie Stuttgardo. Cpl. Romualdas Dulskis iš New Haven, kovojęs karo lauke, ten ėjęs elektros skyriaus vedėjo pareigas, grįžta į JAV. Jis buvęs ir Koje Do saloje, belaisvių riaušininkų malšinti. J. Juknevičius kartu su Warkala, buvę Vokietijoj, grįžo sveiki į atsargą.

 Iš mirties ir iš kapo šešėlių
Su aušros ugnimi auksine 
Tu, kaip saulė, šviesus prisikėlei 
Ir gyvent išėjai su minia!

Tau su palmėm, alyvom ir kedrais
Ji nuklojo į garbę takus. . .
Švietė veidas, kaip vasara, giedras,
Kryžiaus kelias nebuvo sunkus!

Bet šiandieną, kai dunda patrankos
Ir gaisrai visą dangų apims, —
Kas tau kraują iš pervertų rankų,
Kas erškėčių vainiką nuims?. . .

Žengia mūsų, štai, žaliosios eilės
Tavo šviesų stebuklą išvyst, —
Kaip gyvent prisikėlusi Meilė,
Virš pirkelių ir rūmų sušvis!

Su mumis, tad, Gyvybės Karaliau!
Su mumis po Tėvynės žvaigždėm!
Tau ir jai džiaugsmo vėliavas keliam,
Išrašytas sidabro raidėm!

Tu ir ją mums prikėlei iš kryžių
Pilnuos kraujo kautynių laukuos!
Ir dabar mes dėl jos pasiryžę
Negailėti brangiausios aukos!

V. Šimaitis