Tremties Trimitas

Redaguoja — š. P. Petrušaitis 1561 Holmes Ave. Racine, Wisc.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS SPAUDOS IR KULTŪROS FONDAS

1970 m. rugsėjo 5-6 d., LšST c.v. nutarimu, buvo įsteigtas Spaudos Informacijos Fondas. Tikrumoje tai — SPAUDOS IR KULTŪROS FONDAS! Visos kuopos ir pavieniai šauliai ir šaulės per spaudą buvo kviečiami tą Fondą paremti savo aukomis ir įnašais. Kolkas Fondas gyvas tik dviejų kuopų ir šešių pavienių Šaulių dėka!

Pajamos: Kęstučio šaulių kp., Racine, Wisc. — 25 dol.; š. gen. K. Musteikis, Čikaga, III., paaukojo gautą už savo knygą premiją — 250 dol.; š. Elena ir Gediminas Rugieniai, Tillsonburg, Qnt., Kanada — 225 dol.; Vlado Pūtvio šaulių kp., Torontas, Ont., Kanada — 25 dol.; S. Karolis Milkovaitis, Čikaga, III. — 10 dol.; §. P. Gulbinskas, VI. Pūtvio Šaulių kp., Torontas, Ont., Kanada — 20 dol.; š. Vladas Mingėla, Detroit, Mich. — 15 dol. ir Juozas Tamošiūnas, Detroit, Mich. — 100 dol. Tuo būdu 2 kp. ir 6 pavieniai šauliai suaukojo 670 dolerių!

Centro valdyba nuoširdžiai dėkoja šiems mecenatams. Ačiū visiems bet kuo prisidėjusiems prie šio Fondo ugdymo. Tenelieka nė vienos kuopos ir nė vieno šaulio neprisidėjusių prie Spaudos ir Kultūros Fondo ugdymo! Tikiu, kad šio Fondo reikšmė, kiek vėliau, bus suprasta ir steigėjų su* manymas bus tinkamai įvertintas. Turėdami daugiau pinigų, būsime įgalinti daugelį svarbių svajonių nukelti iš šviesaus dangaus ir paversti šauliškomis kultūrinėmis — lietuviškomis vertybėmis.

Išlaidos: Kalbant apie išlaidas, — pajamas buvo Suderintos ir išlaidos. Uolių šaulių laikraštininkų apdovanojimu blankų išspausdinimas atsiėjo 12 dol.; LŠST c.y. sudarytoji komisija apdovanojo 3 šaulius ir šaules: viena šaulė gavo 100 dol., vienas šaulys gavo 75 dol. ir vienas — 50 dol. Iš viso išlaidų padarytą 237 doleriai. Spaudos Informacijos Fonde liko grynais: 433 doleriai.

*

Noriu paberti keletą savo minčių. Kodėl man rūpi šio Fondo stiprinimas? Gal nepakankamai esu nušvietęs šauliškojo Fondo siekimus? Aišku, broliai ir sesės, sunku kalbėti apie reikalą, kuris primena pinigą.,, Pinigas, visad buvo jautrus dalykas. O tuo tarpu visi kultūriniai reikalai surišti su pinigu. Šaulių sąjunga, bijodama išleisti dolerį, turi tolti nuo kultūrinių užmojų:    nuo konkurso (novelės, apysakos, dainų) rengimo. Sumanymų turime daug, bet pinigų — ne! O sauso nieks neklauso... Tačiau mūsų šaulių yra jau nemaža. Keli tūkstančiai organizuotų, susipratusių šaulių, jei supras reikalo svarbą, gali kalnus versti. Ir aukos, ir ryžto dvasios mūsuose netrūksta. Tik neprimenami dalykai greit užmirštami. Gaila ... šauliai rašytojai turi patriotinio turinio raštų: galėtume ir mes, kaip kiti, išleisti. Argi mes viso to nevertintume? Juk visame kultūriniame lietuvių gyvenime mes nėiname iš paskos. Ne! Daugelyje miestų mes net pirmaujame. Tad kodėl nenorime atkreipti į šį svarbų reikalą dėmesį ? Gal kokią klaidą darome ? Parašykite ir nurodykite — kokią? Bandysime prisitaikyti. Mes klausome gana atydžiai Šauliškos opinijos pulsą. Rašykite! Mano manymu, “Kai du stos, visados — daugiau padarys”. Fondo reikalas, tai ne vieno šaulio darbas! Paremkime šauliškąjį Fondą bent 1 doleriu! O jeigu išsigalime, skirkime 5, 10, ar daugiau .,. Kiekviename kuopos susirinkime prisiminkime šaulių S-gos Spaudos ir Kultūros Fondą. Pabylokime apie mūsų visų darbų variklį — šauliškąjį Fondą! Paraginkime! Priminkime! Gal ne kiekvienam lengva atlikti išsiuntimo procedūrą? Tegu kas nors kuopoje su sąrašu, teparenka pinigų ir tesiunčia man (Spaudos Informacijos vadovui): V. Mingėlą, 33546 Clifton Dr., Sterling Hts., Mich. 48077. Kam patogiau, tesiunčia:    St. Bernatavičius, 1513 So, 4§ Ct„ Cicero, Ill. 60650 — tai LŠST c.v. iždininko adresas, Brolis St, Bernatavičius veda ir atskaitomybę: užvesta speciali knyga, pinigai dedami į banką.

Tad, vyrai, pajudinkim žemę!

V. Mingėla

Spaudos Informacijos vadovas

‟J. Daumanto”, Los Angeles, Calif., šaulių kugpos 1971 m. vieno susirinkimo dalyviai šaulio K. Karužos namuose. Sėdi iš k.: D. Mitkienė, O. Žadvydas (Kuopos vadas), T. Mickevičienė, M. Banionienė, S. Leškienė, S. Vizgirdienė, A. Mickovelienė, O. Žukienė, K. Bulotienė; stovi iš kairės: K. Karuža, J. Žukas, A. Razutis, A. Galdikas, K. Senikas, B. Gieda, S. žadvydienė, Alg. Gustaitis, J. Žukas (svečias). Vlado Gilio nuotrauka

Detroito jūros šaulių “Švyturio” kuopos metinio susirinkimo, Įvykusio 1972 m. vasario 6 d., garbės prezidiumas. Iš k.: kuopos pirm. Itn. Mykolas Vitkus, dr. Alfonsas Pakalnis — s-mo pirm., Kristina Daugvydienė — birutiečių moterų skyr. pirmininkė, Stefa Kaunelienė— “šaulė Tremtyje” red., Vincas Tamošiūnas — LšST C.v. pirm., gen. Jonas Černius — buvęs Lietuvos ministeris pirm., Veronika Černiuvienė, gen. št. plk. Jonas šepetys, mjr. Kazimieras Daugvydas — kuopos garbės narys, Adolfas Misiūnas — susirinkimo sekretorius.

 

ŠAULIAI PRENUMERAVO “KARĮ” IR PLATINO KNYGAS

V. Mingėla

Šių metų sausio 30 d., sekmadienį, įvyko Detroito j.š. “Švyturio” kuopos metinis šaulių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo apie 60 šaulių. Turėtų būti žymiai daugiau, bet tą dieną, irgi Lietuvių Namuose, buvo sušauktas “Dariaus-Girėno” klubo narių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šauliai. Atidarymo žodį tarė “Švyturio” kp. pirm. Itn. M. Vitkus. Jis pakvietė į garbės prezidiumą šiuos asmenis: gen. J. Černių, Veroniką Černienę, mjr. K. Daugvydą, Kr. Daugvydienę, St. Kaunelienę, Alb. Misiūną, plk. J. Šepetį, dr. Alf, Pakalnį, kuris buvo pakviestas susirinkimo pirmininku. Buvo įneštos — Lietuvos Trispalvė ir j.š. “Švyturio” kp. vėliavos.

Tautos šventės proga, už nuopelnus Šaulių S-gai ir mūsų Tėvynei, buvo apdovanotas š.S-gos medaliumi š. K. Špakauskas. Apdovanojimą įvykdė LŠST c.v. pirm. V. Tamošiūnas ir gen. J. Černius. Po to, Nepriklausomybės karo dalyvis, mjr, K. Daugvydas, už nuopelnus Tėvynei ir Šaulių S-gai susirinkimo buvo vienbalsiai išrinktas “švyturio” kp. garbės nariu-.

Sekr. P. Bitleris perskaitė 1971 m., jo parašytą, metinio susirinkimo protokolą. Ši dar jauna kuopa garsėja ne tik gražiais įspūdingais ir atmintinais šauliškais darbais, bet kartu auga ir skaičiumi. Šiuo metu kuopa turi 121 narį. Daugelis (moterys ir vyrai) įsigijo uniformas ir įvairiomis šventėmis pasirodo gražia jūros šaulių uniforma pasipuošę. Ne kartą šios kuopos šauliai yra vykę į tolimas lietuvių kolonijas dalyvauti vietinių kuopų vėliavų šventinimo apeigose ir kitų švenčių progomis. 1971 m. dalyvauta labai iškiliai “Kar. Juozapavičiaus”, naujai įsteigtos kuopos, vėliavos pašventinime šventėje. Šios kuopos delegaciją buvo sudarę 16 uniformuotų šaulių—vyrų ir moterų.

Toks šauliškas vieningumas labai sustiprino naujai įsikūrusius Klevelando šaulius ir paliko daug neišdildomų įspūdžių. Iš Kanados, Čikagos ir Detroito abiejų kuopų dalyviai į šventę buvo nuvykę 57 uniformuotų šaulių būriu. Visi vežėsi ir savo vėliavas. Dalyvavo ir LŠST c.v. su savo vėliava. Šauliai parodė daug drausmės ir susiklausymo. Iš viso 1971 m. šauliškame kūrybiniame darbe atnešė daug laimėjimų. Dalyvauta antisovietinėse protesto demonstracijose dėl Simo Kudirkos tragiško išdavimo.

Protestuota dėl Amerikos pareigūnų žvėriškumo ir JAV konstitucijos ir laisvės paniekinimo.

Šauliško kaimelio idėja tapo kūnu

Detroito šauliai sumanė įsteigti šaulišką stovyklą - kaimelį. Pagaliau visai arti prie Dainavos (apie 60 mylių nuo Detroito) abi kuopos — j.š. “Švyturio” ir “St. Butkaus” užpirko 8 akrų žemės sklypą. Dar reikės daug darbo ir lėšų pridėti žemės išlyginimui, medžių sodinimui, įvairių pastatų statybai įvykdyti. Abiem kuopom sklypas kaštavo virš 4,000 dol., kurie jau baigiami surinkti. Vien tik “Ššvyturio kuopos pirm. Itn. M. Vitkus paklojo 1000 dolerių!

Perkamam sklypui sudaryta speciali 5 asmenų komisija, “juridinis asmuo”, nes tas šauliškas kaimelis turi būti įregistruotas Michigano sostinėje Lansinge. Turės būti surašytas "charteris” ir sudaryti nuosavybės dokumentai. Šiuo metu kuopa turi banke savų pinigų 2,666.86 dol. Tos komisijos pirmininku išrinktas Itn. M. Vitkus, o LŠST c.v. ir “St. Butkaus” kp. pirmininkas — vicepirmininku.

Gražų ir sektiną pavyzdį parodė detroitiečiai jūros šauliai, pakviesdami į savo metinį susirinkimą LšST

LšST DLK Vytauto Didžiojo kp. šauliai nuoširdžiai remia Lietuvių Kultūros muzėjų (4012 Archer Avr., Chicago). šaulys-kultūrininkas Petras Padvaiskas, antras iš d., įteikia muzėjaus prezidentui St. Balzekui, gražiai įrištą 1968 m. “Dirva” komplektą. Pirmas iš k. stovi Henry Verdiier, Kanados atstovybės prekybos atašė, pats dešinysis — Harry Hall, Anglijos konsuiato pramonės komisijonierius. šaulys P. Padvaiskas dažnai dovanoja muzėjui įvairių spaudos leidinių.    Nuotrauka Jurgio Kasakaičio

c.v. narius ir “St. Butkaus” kp. kai kuriuos šaulius. Pakviestų tarpe buvo “Šaulė Tremtyje” red. Stefa Kaunelienė ir Spaudos Informacijos vadovas V. Mingėla. Redaktorė S. K. savo sveikinimo žodyje priminė visiems būtiną pareigą užsiprenumeruoti ir skaityti “Karį”, kuriame nuolatos spausdinami “Tremties Trimitas” ir “Šaulė Tremtyje”. Po susirinkimo Šaulė St. Kaunelienė surinko bene 14 “Kario” prenumeratų 1972 m. “Karys” yra ramovėnų, kartu ir mūsų šaulių oficiozas. Be to, mum jis yra įdomiausias žurnalas. Tenebūnie nė vieno susipratusio ir kultūringo šaulio neskaitančio taip gražiai apipavidalinto, turiningo ir įdomaus, šauliams artimo ir mielo žurnalo.

“Švyturys” kaip ir dera, žaižaruoja ir spinduliuoja darbais

Pabandysiu bent dalį jų šviesių darbų paminėti. 1971 m. bėgyje buvo surengta įvairių patriotinių, šauliškų, kultūrinių, pramoginių parengimų, švenčių minėjimų, išvykų į gamtą, prizinių šaudymų ir t.t. iš viso apie 20! Štai, 1-17. Klaipėdos krašto išvadavimo paminėjimas; Vasario 16 d. paminėjimas; 11-20. Blynų valgymo linksmoji vakaronė; IV-4. konkursinių-prizinių šokių vakaronė; V-16. “Čiurlionio” ansamblio koncertas Detroite (kartu su “St. Butkaus” šauliais surengtas); VI-6 — “švyturio” šaulių išvyka į gamtą; IX-12. Vytauto Didžiojo šventė praėjo didžio pasisekimo ženkle; IX-26. kuopos išvyka gamton — priziniai šaudymai kuopos mastu; XI-20. šaulio dr. Alf. Pakalnio pagerbimas (buvo suruošta pelninga loterija), Šį parengimą tvarkė ir jam vadovavo ltn. St. Malinauskas (tuo metu sunkiai sirgo kuopos pirm. ltn. M. Vitkus); XII-24. š. Vera Kulbokienė suruošė šauliams 12-kos patiekalų Kūčių vakarienę; mažesnėmis grupėmis dalyvauta 1-24. Toronte j.š. kuopos steigime; V-22-23. dalyvauta Mindaugo kuopos vėliavos šventinimo iškilmėse; X-1S. — “Kar. Juozapavičiaus” šaulių kp. vėliavos šventinimo iškilmėse Klevelande; VI -13-20. Dainavoje — LŠST c.v. rengtoje Kultūrinėje Savaitėje. “Švyturio” kp. šauliai buvo įsipareigoję atlikti daug svarbių pareigai: — ir atliko! švyturiečial naktimis ėjo sargybinių (budėjimo) pareigas. Jų žinioje buvo vėliavų pakėlimas ir nuleidimas. Tuo tarpu šaulės švyturietės buvo apsiėmusios atlikti virėjų, šeimininkių pareigas valgykloje ir virtuvėje be jokio atlyginimo. Jų darbas buvo sunkus, atsakingas, o dienos buvo karštos, bet jos sutaupė šauliams 340 dol.

III-Čioji LšST Kultūrinė Savaitė

Šiemet ji rengiama Kennebunkporte, Maine valstybėje liepos mėn. 8-15 dienomis. Tai graži vasarvietė visai arti prie Atlanto vandenyno, “Švyturio” kp. pirmininkas pakvietė visus šaulius, kad iš anksto paimtų atostogas, nes reikia registruotis iki balandžio 30 d. Reikalingą informaciją teikia pirmininkas ir valdybos nariai. Nuotolis nemažas, bet jau šiuo metu detroitiečiai pradėjo registruotis. Registracijos mokestis 5 dol. Galima registruotis ir tiesiog pas J. Stašaitį, 55 Welles Ave., Dorchester, Ma. 02124.

“Grandinėlės” ansamblio šokių ir vaidybos spektaklis Detroite

Pirmininko ltn. M. Vitkaus pranešimu, “St. Butkaus” šaulių kp. pasikvietė Klevelando šokių ir vaidybos ansamblį “Grandinėlę” į Detroitą. Spektaklis įvyks šiemet balandžio 9 d. 3 val. p.p., 1501 Beach Daly Rd., Dearborn Hts., gimnazijos salėj. Visi šauliai remia “Grandinėlę” ir rengėjus “St. Butkaus” šaulius — seses ir brolius.

Numatoma susukti j.š. “Švyturio” kuopos darbų, veiklos, išvykų ir parengimų spalvotą filmą. Tuo rūpinasi LŠST c.v. Tiekimo skyriaus narys š. Leonardas Šulcas.

Jūros šaulių “švyturio” kuopos valdyba:

kuopos garbės narys — mjr. Kazimieras Daugvydas; kapelionas—kun. Kazimieras Simaitis; LŠST c.v. jūros šaulių vadovas ir “švyturio” kuopos pirm. — ltn. Mykolas Vitkus; vicepirmininkas — ltn. Stasys Malinauskas, II vicepirm. — Jrg. Baublys; ižd. — Stepas Lungys; sekr. — Petras Bitleris, fin. sekr., knygvedys—Vincas Rinkevičius; šaudymų vadovas — V. Kniūra, šaudymo vad. pavaduotojas —    Klemas Urbšaitis; šaud. instruktorius — Jonas Balsys; reikalų ved. -— Jonas Brokas; parengimų vad. — Juozas Kinčius, moterų sekc. vadovė —    Vera Kulbokienė, kuopos šeimininkė — Uršulė Brokienė.

Garbės prezidiumo nariai buvo pristatyti ir paprašyti tarti žodį. Baigmę užakcentavo jausmingai, sakyčiau, audringai sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliavas išnešus, sekė skanūs užkandžiai (ir buvo kuo troškulį nuraminti), kuriuos paruošė vaišingos švyturietės šaulės. Ypač daug vaišių parengime pasidarbavo š. V. Kulbokienė, U. Brokienė ir visos kitos šaulės. O parengimų vadovas Juozas Kinčius, kaip ir visuomet, drausmingas, pareigingas ir uolus savo pareigų atlikėjas, tiesiog nepamainomas!

 

Prie užkandžių sekė pokalbiai, linksmas juokas klegėjo aplinkui, o, be to, ėjo ir “biznis”: red. Stefa Kaunelienė išrašinėjo pakvitavimus už gautas “Kario” prenumeratas, o V. Mingėla pardavinėjo knygas, ypač — naujai išėjusią š. Marijos Sims poezijos rinkinį. Tik tokiu būdu daromas “biznis” duoda gerų vaisių.


Redaguoja — š. P. Petrušaitis 1561 Holmes Avė. Racine, Wisc.

L.Š.S.T. STIPRIAI PARĖMĖ JAUNIMO INFORMACIJOS CENTRĄ

Vasario 18 dieną s-gos p-kas V. Tamošiūnas sušaukė Detroito Lietuvių Namuose posėdį skubiems ir einamiesiems reikalams aptarti. Savo kvietimuose jis painformavo valdybos narius, kad į LŠST kreipėsi JIC p-kas Gintaras Karosas, prašydamas gelbėti kritiškoje finansinėje būklėje atsidūrusį JIC. Į posėdį p-kas pakvietė ir Detroite gyvenančius spaudos žmones. Iš Bostono taip pat atskrido ir G. Karosas, kad galėtų visą reikalą pristatyti.

Pradėjęs posėdį s-gos p-kas paprašė G. Karosą supažindinti su esama JIC būkle. G. K. supažindino su to centro tikslais, bendradarbiais, ateities planais bei davė 1972 metams sudarytą sąmatą. Jis pabrėžė, kad jei nebus gauta skubi pagelba, JIC nebegalės toliau veikti. To centro Detroito atstovas, “St. Butkaus” kp. Jaunimo sekcijos vadovas Robertas Selenis paantrino G.K. prašymą, pabrėždamas — ir turtingiausios organizacijos be jaunimo ilgai negyvuosiančios.

Likę vieni LŠST centro v-bos nariai vienbalsiai nutarė, kad reikia padėti ir JIC gelbėti nuo užsidarymo, tačiau, kadangi s-gos iždas yra labai kuklus, tai paskyrė $1000 dol. šiems metams ir kuopos bus prašomos iš savo lėšų, tą centrą remti. Be to, pats jaunimas per Jaunimo sekcijas turės ieškoti būdų trūkstamas lėšas sukelti. Grįžus į posėdį jaunimo atstovams, p-kas pranešė apie nutarimą ir ten pat įteikė dar ir antrą tūkstantinę. Ta tūkstantinė iš labai ir labai kuklaus senosios kartos a.a. Juozo Tumšos palikimo, kurio laidotuvėmis rūpinosi s-gos p-kas, būdamas jo palikimo administratorius. J. Tumša, už globą ir rūpestį juo, skyrė p-kui pinigų sumą, tačiau p-kas jos nepasiėmė, o paskyrė taip svarbiam jaunimo dirbamam darbui ir tuo būdu išpildė velionio valią.

Velionis buvo mažamokslis, kuklus, bet taurus, geraširdis lietuvis, todėl nesukrovė nei dešimties tūkstančių visą amželį sunkiai fabrike dirbdamas. Jis gausiai šelpė gimines Lietuvoje, leido juos į mokslus. Po II Pasaulinio karo sudarė darbo ir gyvenviečių sutarčių daugeliui tautiečių. Juos, į Detroitą atvykusius, nuoširdžiai rėmė. Daueliui išprašė darbus tame pačiame fabrike, kur ir jis dirbo. Jaunimo Informacijos Centro atliekamas darbas, tebūnie to senelio gerų darbų tąsa. G. Karosas, anksčiau išsireiškęs, kad elgetauti esą labai sunku, tur būt nesitikėjo pas šaulius tokios gausios paramos ir tokio šilto priėmimo sulaukti, todėl karštai padėkojęs už paramą, prižadėjo, kad JIC neapvils šaulių. “Stasio Butkaus” kp. šaulys, fotoreporteris Kazimieras Sragauskas čekių įteikimo momentą savo aparatu įamžino. Po to, p-kas V. Tamošiūnas pasiūlė padaryti pertrauką ir pereiti į kitą salę, kur sesės Em. Kutkienė ir Br. Selenienė, talkinamos Lidijos Mingėlienės, buvo paruošusios vakarienę. Besivaišindami visi turėjo progos pasidalinti mintimis, o svetys iš Bostono, dar kartą padėkojęs už didelę paramą, visus apdovanojo JIC išleistais lipinukais - tautinėmis vėliavėlėmis ir vytelėmis, kad visi jais galėtų pasipuošti automašinas, laivus ar kitas susisiekimo priemones. Lipinukai tikrai gražūs ir jaunieji šauliai turėtų juos energingiau platinti ir tuo būdu sukelti nors dalį dar taip reikalingų lėšų.

Po vakarienės valdyba toliau tęsė posėdį ir aptarė visą eilę labai svarbių reikalų. P-kas pasidžiaugęs III Kultūrinės Savaitės organizatoriaus energija, sumanumu ir puikiu programos sudarymu, ragino dar neužsiregistravusius paskubėti, kad rengėjų pastangos duotų kuo puikiausių rezultatų.

Buvo padarytas pranešimas apie leidžiamą s-gos įkūrėjo Vl. Pūtvio monografiją, bei ilgėliau sustota ties numatyta knyga apie caristinės ir sovietinės Rusijos įvykdytą ir tebevykdomą tautžudystę Lietuvoje. Knygai redaktorių surasti ir su juo susitarti pavesta broliui J. Švobai.

Spaudos ir Informacijos skyriaus p-kas brolis Vl. Mingėla pranešė, kad šių metų uoliausiems spaudos darbuotojams šauliams premijoms paskirti komisija sudaryta Los Angeles mieste.

Sekė einamieji reikalai, sumanymai ir apsiūlymai. Aptarta visa eilė opių reikalų, pramatyta daug naujų darbų. Pirmininkui sumaniai posėdį vedant ir broliškai visus reikalus sprendžiant, posėdis tą patį vakarą buvo baigtas ir valdybos nariai iš Čikagos “Vytauto Didžiojo” kp. tuoj pat išskubėjo į Čikagą, nes sekančią dieną jų kuopa ruošė vaidinimą. Posėdyje dėl ligos ir kitų reikalų nedalyvavo nariai iš Kanados.

*

Stasio Butkaus kuopos šaulys Povilas Valantinas, prieš porą metų atšventęs savo šauliškos veiklos auksinę sukaktį, kovo 22 atšventė savo 80-tąjį gimtadienį. Sveikiname ir linkime dar sulaukti dienos kai galės grįžti į laisvą mylimą Žemaitiją.

*

Atsiųstas “Jono Vanagaičio” kuopos Bostone leidžiamo “Trimituko” Nr. 1/13. Jame visos žinios apie III Kultūrinę savaitę, J. Vanagaičio kp. žinios, reportažas apie “Kar. A. Juozapavičiaus” Moterų sekcijos veiklą, apie “Martyno Jankaus” kp. Brocktone įvykius, naują “Dr. Vinco Kudirkos” šaulių kuopą Worchesteryje, Jaunimo Informacijos Centrą ir patį “Trimituką”.

“Trimitukas” paįvairintas nuotraukomis. Siuntinėjamas kuopoms veltui. Apie Kultūrinę Savaitę rašo: “Numatyta plati ir įvairi programa, kuri bus vykdoma rytais ir vakarais, paliekant visą dieną poilsiui ir programoms.

Žymesnieji įvykiai: žuvusių už Lietuvą pagerbimas — vainiko padėjimas, pamaldos, baliono į Lietuvą leidimas, susipažinimo vakaras su šokiais, meno ir literatūros vakaras — Pūtvio raštų pristatymas, iškyla į Atlanto vandenyną, laužas ir liepos 9 d. vakare teatras. Matysime St. Butkaus dviejų veiksmų dramą “Partizano motina”. Vaidins Montrealio scenos mėgėjų grupė, susidedanti iš 17 asmenų. Vaidinimas užtruks porą valandų.

Atsiradus bent 3 varžovams, bus pravestos šaudymo, tinklinio, teniso, šachmatų ir kitų sporto šakų varžybos. Laimėtojams bus įteiktos taurės.

Organizuojamos šaulių veiklos ir rankdarbių parodos.

Paskaitas skaitys šaulys Vladas Pauža, Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys Eligijus Sužiedėlis. Jaunuoliai — JAV kariuomenės kapitonas Algirdas Makaitis kalbės šaulių veiklos reikalais, o Gintaras Karosas supažindins su Jaunimo Centro veikla ir uždaviniais Inž. Juozas Stašaitis ruošia paskaitą apie atominį karą ir apsaugą. Paskaita bus pailiustruota Nevadoje įvykdytų atominių bandymų nuotraukomis ir papildyta JAV kariuomenės pagamintais garsiniais filmais. Dar yra pakviesti paskaitas skaityti šaulių moterų vadovė K. Kodatienė, šaulys pedagogas Vaclovas Čižiūnas, bei Vliko narys Bronius Bieliukas ir šaulys Paulius Baltakis, OFM, bet su jais dar galutinai nesusitarta.”

Seka informacinė medžiaga apie kambarius, kainas ir raginimas greičiau užsiregistruoti, nes Tėvai Pranciškonai kambarius rezervuoja iš eilės.

ŠAULIAI IŠKILMINGAI PAMINĖJO VASARIO 16-TĄJ4

“Vytauto Didžiojo” šaulių kuopa minėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo 54 metų sukaktį, š. m. vasario 13 d. Vyčių salėje, Čikagoje.

Jau gerokai prieš 2 v.p.p. salė buvo pilnutėlė šaulių ir svečių. Minėjimą atidarė ir jam vadovavo kp. pirm. V. Išganaitis. Pakvietus garbės prezidiumą, įnešus vėliavas, sugiedojus himną ir pagerbus šaulius ir karius žuvusius už Lietuvos laisvę buvo pradėtos iškilmės. Pirmiausiai tarė žodį Š.S. garbės narys V. Išganaitis. Po to, pakvietė Algirdą Budrecką, kuris tai progai skaitė paruoštą paskaitą. Prelegentas kalboje prisiminė Nepriklausomybės Akto signatarus, šaulius partizanus ir karius savanorius. Jis plačiau apsistojo prie jų nuveiktų žygdarbių . . .

Meninėje programos dalyje A. Budreckas dar paskaitė ir savo eilėraštį, kuris buvo skirtas Vasario 16-tąjai.

Meno kuopelės vadovo J. Petrausko parašytą montažą — “Istorijos raida”, surežisuotą akt. Alfos Brinkos, suvaidino:    J. Petrauskas, A. Brinką, R. Likanderytė, P. Tomkus, R. Česnauskaitė ir A. Viktorą.

Po to sekė P. Beinoro parašytas vaizdelis — “Savanoriai”, kurį suvaidino: P. Beinoras, A. Duseikienė, J. Platakis, J. Baškauskas, M. Dapkienė ir J. Jovarauskas. Apšvietimas — V. Žygo, muzikos garsai — K. Petrausko.

Po iškilmingo minėjimo ir meninės programos dalies buvo vaišės. Vaišėms vadovavo šaulių moterų vadovė S. Cecevičienė, talkininkaujant kuopos sesėms šaulėms.    Al. Bud.

“STASIO BUTKAUS” ŠAULIŲ KUOPA DETROITE

“Stasio Butkaus” šaulių kp. metinis susirinkimas įvyko vasario 20 d. 12 val. Lietuvių Namuose. Kuopa savo sąrašuose turi apie 150 narių ir savo veikla garsi Detroite ir jo apylinkėse.

Susirinkimą atidarė kuopos pirm. Vincas Tamošiūnas ir pakvietė susirinkimui pravesti žurn. Vladą Mingėlą, o sekretoriauti Stefą Kaunelienę ir Emiliją Kutkienę.

Praėjusių metų kuopos susirinkimo protokolą perskaitė Elžbieta Jodinskienė. Kuopos veiklos apžvalgą nušvietė pirm. Vincas Tamošiūnas. Savo kalboje jis išreiškė padėką visiems kuopos valdybos nariams ir sekcijų vadovams, taip pat ir spaudos bendradarbiams, tuo pažymėdamas, kad visiems dirbant, daug kas buvo padaryta ir atsiekta.

Šaulių s-gos Kultūrinė Savaitė šiais metais įvyks liepos 8-15 d. pas Tėvus Pranciškonus Maino valstijoje. Ją tvarkys Bostono šaulių kuopa, kurios pirmininkas yra inž. Stašaitis.

Tuo pačiu pasidžiaugta, kad Šaulių Sąjunga tremtyje auga ir šiais metais susiorganizavo net 7 nauji vienetai.

Taip pat buvo pranešta, kad gautas raštas iš Lietuvių Jaunimo Informacijos Centro pirm. Gintaro Karoso, apie sutikimą inkorporuotis į Šaulių Sąjungą. Šis raštas išdalintas šauliams susipažinti ir pareikšti savo nuomonę.

Užpirktas žemės sklypas prie Dainavos susideda iš kalno ir lygumos ir yra be medžių. Pavasarį bus pradėta jį tvarkyti, bus įrengta šaudykla ir vieta iškyloms.

“Stasio Butkaus” šaulių kuopos biblioteka yra turtinga ir jau turi apie 1000 knygų.

JIC pirmininkui $1000 čekį įteikiant, iš kairės į dešinę: LšST iždininkas Stasys Bernatavičius, J.I.C. atstovas iš Detroito Robertas Selenis, J.I.C. p-kas Gintaras Karosas ir s-gos pirmininkas Vincas Tamošiūnas.

Vasario 16-sios proga šaulių žymenimis apdovanotieji šauliai: iš k. L. Kult. muzėjaus prez. S. Balzekas, S. Cecevi-čienė ir A. Budreckas. ženklus prisegė gen. K. Musteikis ir pažymėjimus jteikė Vytauto D. šaulių kuopos pirmininkas V. Išganaitis.

Pirm. Vincas Tamošiūnas taip pat pranešė, kad rašytojas Balys Gražulis, po padarytos jam širdies operacijos, sveiksta.

Bronės Selenienės, Moterų sekcijos vadovės ir Roberto Selenio, Jaunimo sekcijos vadovo kadencija baigėsi po 1 metų ir jie sutiko dar metams savo pareigose pasilikti.

Į kuopos valdybos pirmininkus buvo pastatyti net keli kandidatai, bet visi savo kandidatūras atsiėmė. Pirmininku sutiko, ir vienbalsiai plojimu buvo išrinktas, Vincas Tamošiūnas. Kiti valdybos nariai pareigomis pasiskirstė sekančiai: Antanas Šiurkus — I vicepirmininkas, Petras Januška — II vicepirm., Albinas Grigaitis — III vicepirm., Petras Želvys — I sekretorius, Genovaitė Viskantienė — II sekr. ir Petras Bliudžius -— iždininkas.

Į šaudybos ir sporto sekciją išrinkti: Jonas Šostakas, Jonas Kavaliauskas, Jonas Leonavičius, Matas Baukys, Antanas Šiurkus, Vitalijus Šeputa ir Mitrus Morkus. Vasario 16 gimnazijos būrelio tvarkytojai yra Feliksas Blauzdys ir Juozas Murinas. Parengimų komisija: Bronė Selenienė, Julija Bliudžiuvienė, Jonas Maršalkovičius, Bronius Valiukėnas, Petras Želvys ir Jonas Butkus. Kultūrinė sekcija: Jonas Švoba, Stefa Kaunelienė, Danutė Petronienė, Emilija Kutkienė, Marija Sims, Vladas Selenis, Vladas Mingėla, Antanas Grinius ir

Balys Gražulis. Kontrolės komisija: Marijonas Šnapštys, Edvardas Milkauskas, Leonardas Šulcas ir kandidatas Juozas Mačiulaitis. Garbės teismas: kun. Viktoras Kriščiunevičius, Juozas Briedis, Juozas Racevičius ir Juozas Tamošiūnas. Vėliavnešiai: Feliksas Blauzdys, Jonas Maršalkovičius, Juozas Mačiulaitis ir Bronis Valiukėnas. Bibliotekos tvarkytojai: Antanas Petrauskas, Leonardas Šulcas, Elžbieta Jodinskienė ir Eugenija Šniokaitienė. Foto reporteriai: Kazys Sragauskas ir Leonardas Šulcas.

Išrinkus kuopos valdybą ir sekcijų narius, toliau sekė kuopos valdybos narių ir sekcijos vadovų pranešimai.

Revizijos komisijos pirmininko Marijono šnapščio pranešimu kuopa metų bėgyje turėjo $3,786.76 pajamų ir $2,364.44 išlaidų ir sausio 1 d. turi: $1,422.32 kasoje.

Susirinkimo metu šaulių žvaigždės medaliu buvo apdovanotas Kazys Sragauskas; pakelti į garbės šaulius — Juozas Racevičius ir Juozas Tamošiūnas. Kazys Sragauskas turi atsivežęs iš Lietuvos savo šaulio liudijimą, o Juozas Racevičius — šaulio ženklą.

Susirinkime žodį tarė ir kuopos kapelionas kun. Viktoras Kriščiunevičius, pažymėdamas, kad jam tenka dirbti su prieš 50-60 metų atvykusiais lietuviais. Kvietė padaryti jiems džiaugsmo ir į Šv. Petro bažnyčią dažniau atsilankyti. Minint Lietuvos

nepriklausomybės ar kitas šventes šauliai ir kitos organizacijos galėtų dalyvauti visose bažnyčiose, o ne vienoje. Susirinkimas buvo baigtas Tautos himnu. Po susirinkimo įvyko kavutė su užkandžiais, kurią suruošė moterų sekcija, vadovaujama Bronės Selenienės.    A. Grinius

PAGERBĖ ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRĖJĄ VLADĄ PŪTVĮ

1972 m. kovo 12 d. "Vytauto Didžiojo” šaulių kuopa surengė Vlado Pūtvio minėjimą Vyčių salėje, Čikagoje. šauliai ir svečiai pripildė visą iškilmių salę. Minėjimą atidarė ir jam vadovavo kp. pirm. Vladas Išganaitis.

Įnešus vėliavas, sugiedojus Lietuvos himną, buvo pagerbti kritę už Lietuvos laisvę ir mirę šauliai.

Vasario 16-sios proga apdovanotiems šauliams buvo įteikti garbės ženklai: Š.Ž. ordinas — S. Balzekui, L. Kultūros muzėjaus prezidentui ir Š.Ž. medalis — S. Cecevičienei ir A. Budreckui. Garbės ženklus prisegė Ordinų tarybos pirm. gen. K. Musteikis. Š.S. garbės narys V. Išganaitis įteikė apdovanojimo pažymėjimus.

Po to buvo prisaikdinti 50 naujai į kuopą įstojusių šaulių.

Vėliau, dr. J. Tautvilą skaitė paskaitą. Prelegentas paskaitoje prisiminė tuos sunkius laikus, kuomet Vladui Pūtviui teko kovoti ir dirbti dėl Lietuvos laisvės ir lietuvybės. Jo dėka buvo įkurta šaulių S-ga. Vl. Pūtvio dvasia ir išeivijoje neliko pamiršta ir liks visad šauliams gyva.

Meninėje programos dalyje š. A. Kevėža paskaitė Vlado Pūtvio garbei skirtą eilėraštį. Trumpą patriotinį vaidinimą atliko: P. Beinoras, J. Platakis ir J. Šuopytė. J. Petrauskas paskaitė S. Santvaro “Kantatą”, o A. Duseikienė padeklamavo. Talkininkavo akt. A. Brinką.

Po meninės programos vyko vaišės. Vaišių metu buvo prisiminti Kazimierai ir Kazės. Jų garbei buvo sudainuota ilgiausių metų. Vaišes parengė šaulės sesės.

Minėjimo iškilmės praėjo pakilioje dvasioje, o vaišės draugiškoje nuotaikoje.

Algirdas Budreckas

PŪTVIEČIŲ ŽINIOS

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa su savo vėliava dalyvavo Vasario 16 D. pamaldose Prisikėlimo bažnyčioje. Jose, kuopos pirmininko pakviestas, dalyvavo škotas L. Milne, Suomijoje planavęs išvaduoti Simą Kudirką. Pamaldas laikęs tėvas Placidas priminė dalyviams, kad jose su šauliais dalyvauja svečias, planavęs išlaisvinti Simą.

Po pamaldų kuopos pirmininkas š. St. Jokūbaitis pristatė svečią šauliams ir įteikė atminčiai nuo kuopos dovaną — dr. J. Končiaus knygą anglų kalba “Vytautas Didysis” ir tautinę juostelę, papuoštą šaulišku ženklu.

L. Milne pasisveikino su šauliais, padėkojo ir pareiškė: — “Lietuviai geriausi mano draugai.”

*

š.m. kovo mėn. 5 d. įvyko kuopos metinis susirinkimas. Jį atidarė kp. pirm. š. St. Jokūbaitis. Įnešus vėliavą, pirmininkas po trumpos kalbos, apie šauliškas tradicijas, pakvietė susirinkusius susikaupimo minute pagerbti prieš 43 metus mirusį Šaulių S-gos kūrėją—Vladą Pūtvį-Putvinskį, praeitais metais mirusį kuopos narį š. R. Benotą ir mirusius bei žuvusius dėl Tėvynės laisvės šaulius.

Tolesnei susirinkimo eigai vadovauti buvo pakviestas š. M. Petrulis, o sekretoriauti š. P. Gulbinskas. Sklandžiai buvo sprendžiami visi darbotvarkės punktai. Kiek ilgesnis buvo valdybos pirmininko pranešimas, supažindinęs su praeitų metų kuopos veikla, kuri buvo plati.

Baigiantis susirinkimui, kp. pirmininkas įteikė trofėjas jauniams, dalyvavusiems rinktinės šaudymo varžybose — D. Jokūbaitytei ir R. Daugėlai. Pagerbė darbščią šaulių šeimą — Z. ir P. Jonikus. Sesei, kuri yra moterų vadovė, įteikė kuopos padėkos lapą, o broliui, kuris yra kuopos vicepirmininkas, prisegė LŠST Šaulių žvaigždės medalį. Susirinkimas buvo užbaigtas Lietuvos himnu.

Po susirinkimo įvyko pobūvis, kuriame dalyviai buvo pavaišinti. Jame buvo pagerbti šauliai, išbuvę Sąjungoje virš 40 metų. Jie buvo pakviesti prie garbės stalo, o moterų šaulių vadovė jiems prisegė po gėlę. Kanados šaulių rinktinės padėkos lapais buvo apdovanoti šie šauliai veteranai: Elzė Jankutė, M. Valiulienė, E. Dambrauskienė, K. Priščeponkienė, kūrėjas-sav. V. Kazlauskas, kūr.-sav. St. Banelis, V. Bačėnas, J. Jankaitis, M. Petrulis, įnž. J, Preikšaitis, J. Priščeponka ir š. Butienė. Taip pat prie garbės stalo buvo pakviesti kūrėjų-sav. “Karin. Juozapavičiaus” sk. pirmininkas A. Paciūnas ir kūr.-sav. V. Štreitas.

Vaišių metu buvo pasakyta eilė kalbų, pasidalyta įspūdžiais, bei atsiminimais ir pabuvota vienminčių tarpe. Pageidautina daugiau tokių susirinkimų.

Kuopos valdyba yra dėkinga garbės šauliui kun. P. Ažubaliui už leidimą pasinaudoti sale ir sesėms šaulėms už paruošimą vaišių, ypač moterų vadovei Z. Jonikienei, M. Jokūbaitienei, R. Daugėlienei, Adomavičienei ir kitoms.

Kuopos sekretorės š. R. Daugėlienės rūpesčiu, Kalėdų ir Vasario 16 proga buvo išleisti kuopos biuleteniai. Juose raginami šauliai įsijungti į Kanados Lietuvių Fondą ir būti duosniais Tautos Fondui.

Toronto Pabaltiečių karo veteranų korpas (Baltic Veterans Corps), kuriame lietuvius atstovauja Vl. Pūtvio šaulių kuopa, vasario 5 d. Toronte, latvių veteranų “Daugavas Vanagi” namuose sušaukė 6 metų veiklos sukaktuvinį susirinkimą — pasilinksminimą.

Susirinkimui vadovavo latvis Ozols. Sveikinimo žodį tarė korpo pirmininkas latvis O. Perro. Pagrindinę kalbą pasakė KLB pirmininkas inž. E. Čiuplinskas. Meninę programą išpildė solistai — estas R. Tralla ir latvis A. Vitols, bei latvių vyrų trio “Celinieki”. Programoje vyravo estų ir latvių karinės dainos.

Lietuvius atstovavo kp. pirm. š. St. Jokūbaitis su šeima ir gerokas būrys šaulių.    š. P, Gulbinskas

Ukmergės apskrities milicija, Lietuvos neprikl. valstybei atsikuriant, 1919 m. Sėdinčiųjų eilėje, iš k. 8-tas — apskrities milicijos vadas Jonas Šostakas; gal vienintelis milicijos, vėliau policijos vadas ištarnavęs iki pat Lietuvos nepriklausomybės sutemų — bolševikų okupacijos, tose pareigose.

Už nuotrauką esame dėkingi kpt. K. Petrauskui, Čikagoje.