Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Ltn. Kostas Eidukonis, su dukra Birute, iš Čikagos išvyko į V. Vokietiją aplankyti savo sūnaus ltn. Kęstučio Eidukonio, kuris tarnauja JAV kariuomenėje.

Kūrėjas sav. Leonas Balčiūnas, gyv. prie Žagarės, 8 metus išbuvęs Sibiro taigose, sunkiose sąlygose, prieš tris metus grįžo į tėviškę ir čia nesenai mirė, bevaikščiodamas savo mylimais laukais.

Perkūnas Prapuolenis, kilęs iš Čikagos, gegužės 26 d. Colorado valstijoje žuvo auto nelaimėje, buvo sulaukęs vos 20 m. Jis tik nesenai buvo grįžęs iš JAV karo tarnybos, dalyvavęs P. Vietnamo kovose. Velionis buvo pervežtas į Čikagą ir garbingai palaidotas

Antanas Šerkšnys,ką tik grįžęs iš JAV kariuomenės, įstojo į Illinois universitetą, psichologijos skyrių ir yra gabiųjų mokinių sąraše.

A. E. Petraitis, iš Čikagos, tarnauja karo laivyno aviacijos taktinės tarnybos dalinyje, Norfolk, Va.

↑ Kpt. Romanas Sedlickas yra baigęs Fordhamo universitetą ir Buffalo teisės universitetą, teisės daktaro laipsniu. Būdamas Fordhamo universitete baigė Karo aviacijos karininkų apmokymą ir buvo pakeltas karininku. Vėliau pakeltas pirmuoju leitenantu ir pašaukus tikrojon karo tarnybon, pakeltas kapitonu. 1970 metų rudenį buvo pasiųstas į Vietnamą ir ten išbuvo vienus metus. Ten betarnaudamas turėjo pavojingų momentų ir už tai buvo apdovanotas Bronzos žvaigždės medaliu. Šiais metais balandžio mėn. pradžioje sugrįžo iš Vietnamo ir kiek pailsėjęs, išvyko tolesniai tarnybai į Virginios Karo aviacijos bazę.

Pvt. Bernardas Pečiulis baigė jauno kareivio apmokymą San Diego, Calif. Jo tėvai gyvena Marquette Parke, Čikagoje.

Stasys Dagys, Lietuvos laivyno kapitonas, netoli savo namų, Čikagoje, išgyveno automobilio nelaimę, kurioje buvo sunkiai sužeistas. Gydosi Šv. Kryžiaus ligoninėje, dr. Tumasonio priežiūroje.

Edvardas Šatūnas, Čikagos policijos kapitonas, po 38 m. tarnybos išėjo į pensiją. Čikagos policijoje lietuvių yra nemažas skaičius. Jie užima įvairias tarnybas ir yra net įkūrę savo organizaciją.

Algis Butkustarnauja Amerikos kariuomenėje ir dalyvauja Vietnamo karo operacijose. Už pasižymėjimą tarnyboje apdovanotas “Commendation” medaliu. Prie tos pačios progos, noriu atsiprašyti P. Vietnamo karių, kad aprašydamas jų veiklą, supainiojau medalių reikšmę. “Purple Heart” ženklas yra gaunamas už sužeidimą kovose, kiti — už gerą tarnybą ir narsą.

Sp/4 Erwin Kaspereltis tarnauja armijos žinių rinkimo dalinyje Pietų Vietname. Jo tėveliai gyvena Gage Parke.

Vladas Marcinkevičius, Wanamie, Pa., buvęs I Pas. karo veteranas, mirė balandžio 12 d. Jis priklausė Amerikos Legiono Jeffries - Šlapiko 971 postui.

Dariaus ir Girėno ir Don Varno Posto legionai, Čikagoje, įvykdė labai reikšmingus darbus: Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse, pernai, įsteigė vėliavų alėją, o šiemet — Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vėliavų alėjų atidarymai buvo labai įspūdingi, su himnais ir kariškom iškilmėm.

V. Bukšnys, iš Omahos, baigė karo aviacijos rezervo karininkų kursus ir gavo j. leitenanto laipsnį. Dabar jis išvyko į San Antonio, Tex. atlikti karinės tarnybos ir ten tikisi siekti masterio laipsnio. Sveikiname jaunus lietuvius, kad eina tokiais kilniais keliais, siekia mokslo, pasižymėjimų. Ateities Lietuvai ir dabartinėje savo šalyje jie iškelia lietuvių garbingą vardą.

Ramovės Čikagos skyrius gražiai pagerbė savo mirusius kapinėse, o gegužės 13 d. Michigan City pasodino prez. Stulginskiui ir prez. Griniui prisiminti po eglaitę. Birželio 20 d. medelių krikštynos.

Balys Rudaitis, kilęs iš Žemaitijos, buvęs V. Vokietijoje darbo kuopos karininku, šiuo metu išlaikė Illinois valstijoje brokerio egzaminus.

Pvt. Mykolas Sakalas baigė dviejų mėnesių jauno kareivio apmokymą Armijos centre, Fort Lewis, Wash. Jo tėvai gyvena Marquette Parke Čikagoje.

Sp./4 Raimondas Karalius, už gerą tarnybą P. Vietname, yra apdovanotas medaliu. Jo tėvai gyvena Brighton Parke Čikagoje.

Kęstutis Dailidė, kilęs iš Brookfield, Ill., baigęs Southern Ill. universitetą, įstojo savanoriu į karo mokyklą ir ją baigė sėkmingai. Jis pasirodė gabus kalbom, išmoko italų kalbą ir buvo mokyklos išsiųstas į Italiją, į JAV karinę misiją, kur ėjo įvairias pareigas. Nesenai K. Dailidė gavo kapitono laipsnį ir tapo paskirtas karinėje misijoje patarėju.

Š.m. KARYS Nr. 4 “5 p. p. DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 1920 m.”, Kazys Škirpa, gen. štabo pulkininkas, 113 puslapy rašo, kad į 5 p.p. I Bn kautynes su lenkais, rugsėjo 10 d., dėl Pockūnų, buvo kiek įsivėlęs ir 6 p. pulko I Bn, atseit, kpt. Petrovo vadovaujamas. 6 p. pulko I Bn, netik rugsėjo 10 d., bet ir vėliau tokio karininko Petrovo nebuvo. Mūšis, minimą dieną, buvo netoks jau menkas kaip paminėta ir jam vadovavo kpt. K. Mackevičius, o ne Petrovas. Kadangi tie 5 p.p. kovų atsiminimai įeis į Nepriklausomybės Kovų istoriją, tai ta klaida turėtų būti atitaisyta. Nuo 6-to p.p. susiformavimo, per visas kovas I Bn vadovavo kpt. Kazys Mackevičius.

Ant. Šukys,

Savanoris-Kūrėjas