SŪNAUS NEBETURIU

 (1945 metai. Eilėraštis iš pavergtos tėvynės)

Ruduo. Po kojom lapai šlama.
Taip liūdna, taip skaudu.
Jau niekas neištars man
mama!
—  Sūnaus jau neturiu.

Šią baisią, juodą naktį
Prikėlė su trenksmu.
Enkavedistai sūnų išgabeno
Nežinomu keliu.

Parpuolusi ant kelių
Veltui pasigailėjimo prašiau.
“Sūnus juk nieko pikto nepadarė,
Paleiskit jį, paleiskit”,
maldavau.

Budeliai pasigailėjimo nežino.
Tik trenkė man kumščiu.
Kai atsipeikėjau
sūnaus nebuvo
—    Viena gulėjau ant grindų.

Viešpatie, kaip ilgai mindžios jie mūs' žemę?
Kaip ilgai laistys ją krauju?
Kur jieškoti, kur surasti sūnų,
Kaip išplėšti jį iš budelio nagų?