Karinės Žinios

Jameso Watto garo variklis, Samuelio Morsės telegramas, Guglielmo Marconio radio, Alexandra Grahamo Bellio telefonas, Henriko Fordo masinė mašinų produkcija, vartojant surinkimo konvejerius, pakeitė civilizaciją daugiau negu koki monarchai, parlamentai, ar kongresai. Kaip žinom, rusai daugelį išradimų savinasi, imtinai ir paminėtuosius; taip pat, jie skelbiasi vienos rūšies sėklas pakeitę į kitos, sakykim, kanapės grūdą pakeičia į kviečio, šiam išradimui patvirtinti amerikiečiai mokslininkai siūlė rusams dideles sumas pinigų, kad jų išrastą sėklų pakeitimą patys rusai Amerikoje ir pademonstruotų. Į šią pasiūlą, tačiau, rusai iki šiandien neatsiliepė (E. Cuneo — The World and the Nation). Rusai taip pat neatsiliepė ir į kvietimą bendradarbiauti erdvių tyrinėjimuose. Jie patys vieni intensyviai tyrinėja erdves žemės užkariavimui. Tačiau, žemės užkariavimui reikia turėti ir pakankamai geras žemės veiksmams priemones. Nežiūrint visų turimų išradimų, paskutiniu metu Kremlius maldauja Henriką Fordą, kad jis išmokytų rusų pramonininkus, kaip suorganizuoti pramonę masinei sunkaus tipo sunkvežimių gamybai. Pažymėtina, kad šiandieninėse sąlygose, karo transportas negali bazuotis geležinkeliais ir vandens keliais žemyne, kaip kad būdavo ankstyvesniais laikais. Oro transportai ir bazės dar nesudarė užtikrinto laido (1944 m. gruodžio antroje pusėje, Belgijoje, prie Bulge, vokiečiams vykdant priešpuolį, 101 parašiutininkų divizija buvo vokiečių apsupta ir esant blogam orui, tiekimas lėktuvais buvo nutrūkęs virš dviejų savaičių, dėl to, grėsė amerikiečių dalinių sunaikinimas). Sunkaus tipo sunkvežimiai jau išbandyti ir rasti patikima priemone tiekimui užtikrinti visokiose sąlygose. Antrojo Pas. karo metu vokiečiams sėkmingai padėjo 100,000 šešiaračių sunkvežimių pereiti Ardėnus, apeiti Maginot įtvirtinimų liniją, išstumti iš žemyno jūron britus prie Dunkirko, įsiskverbti Rusijos plotuosna; rasim dar daugiau pavyzdžių ir amerikiečių veiksmuose, ypatingai Afrikoje, Tolimuose Rytuose ir kit.

Sunkios konstrukcijos sunkvežimiai rusams turėtų ypatingos reikšmės T. Rytuose ir Sibire (būtų galima palyginti su Amerikos geležinkelių reikšme pradiniais, kūrimosi laikais), nes vieno geležinkelio jau senai rusams neužtenka su rytų periferija susisiekti. Sunkios konstrukcijos sunkvežimiai yra būtini okupacinėms jėgoms. Yra aišku, kad Fordas prašomas padėti išvystyti masinę sunkvežimių produkciją, ne tikslu vežioti laimingus rusų darbininkus ir jų šeimas į kurortus, ar teatrus, bet sukrauti ant ratų reikmenis ir ginkluotas jėgas naujom okupacijom, arba stipresniam kumščiui jau okupuotuose kraštuose. Sustingusią rusų pramonę išjudinus paslankesniam ir nepriklausomam aprūpinimui ir susisiekimui, tuo pačiu padidėtų krašto produkcija ir ekonominis pajėgumas. Tuo būtų atgaivintas Kruščiovo, šiuo metu veik užmirštas, grasinimas amerikiečiams: “mes jus palaidosim”, Pralenkus amerikiečius ekonominiai ir kariniai, laidotuvių būtų galima tikėtis.

Kaip šis pasiūlymas vystysis, šiuo metu nežinoma, aišku, tačiau, kad Fordo pastatyti ir įrengti masinės gamybos sunkaus tipo sunkvežimių fabrikai, būtų kelias į rusiško imperializmo plėtrą.

— Paskutinėmis žiniomis, rusai laiko, palyginamai, mažame Rytų Vokietijos plote, didelį jėgų telkinį: 9 tankų divizijos, vieną šarvuotą artilerijos diviziją, 10 motorizuotų pėstininkų divizijų, nenustatytą raketų brigadų skaičių ir eilę pagalbinių dalinių. Priedui — virš 1000 taktinių lėktuvų (16-tos oro grupės) sausumos jėgų paramai, iš kurių apie 700 yra naikintuvai, kiti taktiniai bombonešiai. Bendras skaičius, apie 410,000 vyrų. Apie 7500 sutelktų tankų Rytų Vokietijoje sudaro virš 30 proc. visų rusų ginklavime esančių tankų.

Kiekvienos divizijos sudėtin įeina didelis kiekis helikopterių, pėstininkų dalinių vartojamų permetimui iš vienos vietos į kitą; tai priemonė judriam rezervų panaudojimui ir greitam jėgų telkimui. Be to, kiekviena divizija turi vieną batalioną trumpo našumo taktinių raketų (iki 250 mylių). Branduolinės energijos užtaisų raketų daliniai yra rusų vyriausio štabo tiesioginėje vadovybėje.

Visas karinių jėgų telkinys išdėstytas pietinėje Rytų Vokietijos srityje, paruoštas judriems veiksmams.

—    Simon ir Shuster Inc., N. Y., m. išleido Gilles Perrault vertimą į anglų kalbą “The Red Orchestra”, 512 puslapių dokumentų ir faktų rinkinį, nušviečiantį 1941 - 44 m. II Pas. karo rusų šnipų sėkmingą veikimą vokiečių generaliniame štabe. Pav., Stalingrado puolimo planą Maskva gavo anksčiau negu vokiečių karo lauko vadovybė. Iš prancūzų kalbos vertė Peter Wiles, kaina 7.9 dol.

—    1968 m. spalio mėn. rusai išbangė satelitą Cosmos 248, pritaikytą žemės orbitoje sunaikinti kitą satelitą, Cosmos 248 buvo iššautas raketa SS-9 ir bandymo metu sunaikinęs kitus du anksčiau paleistus satelitus. Cosmos 248 iki šiol tebėra orbitoje.

—    dabartinį Lenkijos karinį laivyną sudaro 230 karo laivų su 20,000 vyrų. Laivynas skirtas pakrančių apsaugai. Jo sudėtin įeina 5 povandeniniai laivai, 12 raketom ginkluotų laivų ir 50 laivyno lėktuvų. Visas ginklavimas rusiškas.

—    Vakarinės Vokietijos tankų — Leopardų pabūklams pritaikyti stabilizatoriai, kurių pagelba pabūklai, tankui važiuojant per laukus pilnu greičiu, turi beveik tą patį taiklumą, kaip tankui stovint vietoje.

—    Britai pagamino lengvą, didelio judrumo ir greičio, aliuminijaus šarvais šarvuotą žvalgybos vežimą, pavadintą “Foė”. Ginkluotas 30 mm pabūklu, 7.62 mm kulkosvaidžiu ir dūminių granatų svaidytoju. Turi elektroninius sekimo ir taikymo įtaisus. Pritaikytas vežioti “Herkules” C-130 lėktuvu ir gali būti iš oro nuleistas žemėn dviem parašiutais. Tinkamas visokiose lauko sąlygose, gali plaukti nedidelės srovės vandeniu.

—    Amerikiečių karo laivynas išėmė iš apyvartos apie 100 laivų, kuriuos pardavinėja arba dovanoja kitoms valstybėms.

Povandeninį USS Argonaut laivą, 1968 m. pardavė Kanadai už 100,000 dol. Naikintojus USS Taylor ir USS Walker 1969 m. pardavė italams už 300,000 dol. USS Gogawell, USS Boyd ir USS Preston 1969 m. pardavė turkams už 450,000 dol. USS Moore, USS Brush ir USS Bristol

1969 m. pardavė nacionalistinei Kinijai po 250,000 dol. už kiekvieną. Šiais metais už 150,000 italams perleido USS Prichett. Dėl keletos laivų perleidimo kitiems kraštams tebeina derybos. Anksčiau, atliekamus laivus laikydavo “užkonservuotus”, dabar taupymo sumetimais parduoda arba atiduoda laužui.

— Jau esame anksčiau minėję, kad dabartiniai amerikiečių lėktuvai — naikintuvai F-4 laikomi pasenę ir jau penketas metų kaip jieškomas jiems pakaitas. Po eilės bandymų, šiuo metu, apsistota prie F-15, kuris pasirodys 1975 m., o serijinės gamybos pabaiga numatoma 1980 m. Šis naikintuvas bus vienvietis F-4t yra dvivietis) ir turės visus pranašumus prieš iki šiol bet kur žinomą naikintuvą. Ginkluotas patrankėlėmis ir raketomis taktiniams uždaviniams, lydėjimui bombonešių, oro žvalgybai ir kovai prieš priešo lėktuvus. Pradžiai bus pagaminta 20 lėk tuvų, kuriuos numato bandyti 1972

Tenka paminėti, kad M-61 Gatlingosistemos 20 mm pabūklai vartojami kai kuriuose dabartiniuose F-4 naikintojuose (Phantom F-4E), dėl savo greitošaudos ir paprastumo, laikomi veiksmingiausiais, todėl numatoma pritaikyti juos ir naujam F-15 naikintojui. M-16 Gatlingo šoviniai neturi tūtelų (žiūr. Karys No. 1 - 1970, Karinės žinios).

Netenka spėlioti, kad F-15 turi sąrangą modernių elektroninių įrengimų sekimui, ryšiui, lėktuvo valdymui ir ginklų aptarnavimui, nes įgulą sudaro tik vienas žmogus.

— Amerikiečių povandeninis laivas (3650 tonų) USS Grayback, pritaikytas nešioti kitą, mažą, elektra varomą, povandeninį laivą, kuris galės iš pasinėrusio nešiotojo atsipalaiduoti, atlikti uždavinius ir grįžti atgal į laivą, visą laiką pasinėręs.

USS Grayback tipo laivai yra pritaikyti laidyti raketas, pasinėrus, iki 500 mylių atstumo (ir branduolinės energijos užtaisais). Išėmus raketų laidymo įrengimus, buvo pritaikyta vieta nešioti mažus povandeninius laivus.

— Amerikiečiai strateginį bombonešį B-52 greitu laiku pakeis nauju B-1, kuris atatiks naujus reikalavimus, pasikeitus žemyno gynybos sąlygoms. Naujas B-1 strateginis bombonešis, kintamo kampo sparnais, pritaikytas skristi dideliuose ir žemuose augščiuose, tarp 500 ir 1300 mylių per valandą greičiu. Galės nešioti paprastas ir atomines bombas. Turimais modemiškai elektroniniais įrengimais galės išvengti priešo sekimo, ir praeiti moderniškiausią gynybą; keturmotoris B-1 savo dydžiu bus mažesnis už B-52. Kritiškos rėmo konstrukcijos ir variklių dalys bus gaminamos iš tita-nijaus. B-1 labai trumpu laiku, be jokio pasirengimo, galės pakilti, kad išvengtų priešo raketų atakos iš povandeninių laivų, nuo Amerikos krantų. B-1 statybą iššaukė strateginių raketų bazių nesaugumas ir pasenę esamieji strateginiai bombonešiai.


•    Amerikiečiai baigia statyti naują strateginį B-1 bombonešį,apie 2000 mylių per valandą skridimo greičio, pritaikytą mėtyti bombas ir laidyti raketas.

Bandymo stadijoje yra YF-12Anaikintuvas, tokio pat skridimo greičio, ginkluotas Falkon raketomis. Šis naikintuvas pritaikytas taktiniams uždaviniams ir priešlėktuvinei apsaugai. Savo išvaizda jis panašus į X-15 eksperimentinį raketą-lėktuvą.

•    Amerikiečių B-52 bombonešiaiaprūpinti naujais bombardavimo instrumentais, kurie padidina bombų taiklumą 10 kartų, šviesos (Laser) spindulio pagalba, kuris sudaro dalį taikymo įtaiso, apie 70% išmestų bombų kliudo taikinį. Šis bombardavimo-taikymo instrumentas sumažins reikalingų bombonešių skaičių kautynėse, nes tam pačiam taikinių skaičiui, turint didesnį tikslumą, reikia mažiau bombų.

•   Švedai pagamino ir palaipsniui įveda ginklaviman 15 tonų amfibinį tanką,ginkluotą 90 mm patranka.

•    Danijos ir Vak. Vokietijos daliniai, praėjusį rudenį, vykdė amfibinių dalinių išsikėlimo manevrus. Dalyvavo apie 40 laivų, 200 lėktuvų ir 2000 sausumos kariuomenės.

•    Anglų kariuomenėje, nuo 1970 m. sausio mėn. įvesta metrinė sistema. Visas ginklavimas, planai ir raštai, iki 1976 m. bus pervesta galutinai į metrinę sistemą, taip pat įvestas ir 24 valandų laikas paroje.

•    Amerikiečiai numato įvesti ginklavimai 57 svarų nešiojamą radio stotį, kurią naudos ryšiui su lėktuvais skirtais lauko tiekimui. Stoties veikimo spindulys — apie 10 mylių. Geros ypatybės — paprastas aptarnavimas nereikalaująs specialaus parengimo ir užtikrintas ryšis visokiose oro sąlygose.

•    Amerikiečių laivynas įvedė lėktuvų bombose izoliaciją tarp sprogstamosios medžaigos ir kiauto, kad apsaugotų bombas nuo sprogimo gaisro atveju, kaip kad yra atsitikę Forestal lėktuvnešyje. Bombos be izoliacijos, liepsnoje sprogsta kelių sekundžių laikotarpyje, su izoliacija — išsilaiko iki 5 minučių.

o Atsargos gen. T. S. Powers, buvęs amerikiečių strateginių bombonešių ir strateginio, planavimo viršininkas, pareiškė, kad karinių jėgų profesinis uždavinys yra taikos išlaikymas — kol valstybė yra pajėgi tiek, kad priešas nebedrįsta užpulti, nes pats gali būti sunaikintas, tol krašto saugumas yra laiduotas. Kol branduolinės energijos ginklų pusiausvyra bus amerikiečių pusėje, tol atviro karo nebus. Tačiau, pastaruoju metu rusai dideliu šuoliu ginkluojasi ir amerikiečiams negalima sustoti iki bus užtikrinta, kad komunizmas atsisakė nuo savo pagrindinio tikslo — valdyti visą pasaulį. “Taikos laidas yra mūsų karinė jėga” (Gen. T. S. Powers, Design for Survival).

o SS-9 rusiškos satelitinės raketos yra skirtos naikinti amerikiečių Minuteman tarpkontinentines raketas, kurios laikomos požeminiuose šuliniuose. Amerikiečiai planuoja pastatyti taip pat specialias raketas prieš rusų SS-9, arba atrasti priemones Minuteman raketų pozicijas nuolat keisti. Abiem atvejais reikalinga nemaža pinigų, laiko ir darbo jėgos. Iki šiol, tam reikalui nėra išbaigto plano ir paskirtų pinigų. Skaičiuojama, kad 1975 m. rusų SS-9 raketų skaičius bus toks, kad puolimo atveju, nė viena amerikiečių Minuteman raketa nepakils nuo laidymo plokštės. Saugesnėje padėtyje bus strateginiai B-52 bombonešiai ir povandeniniai laivai su branduolinės energijos ginklavimu (Poseidcn, Polaris). Tačiau ir čia nėra jau taip raminantis vaizdas: 300 rusų povandeninių laivų, ginkluotų raketomis (ne branduolinėmis) nuo Amerikos pakrančių galės pasiekti visas jos strateguos bazes. Visas amerikiečių strateginės gynybos svoris gula ant povandeninių laivų, kurių 1975 m. amerikiečiai turės apie 650. Tačiau rusai irgi sparčiai gamina Yankee klasės panašius į amerikiečių Polaris laivus. Skaičiuojama, kad 1975 m. rusai turės 1300 raketų SS-9 ir SS-11, taip pat virš 200 Titan tipo raketų. Jei priskaityt satelitinio tipo daugiaraketines kapsulines raketas, rusų raketų skaičius 1975 m. sieks 2450. Tuo būdu, jei amerikiečiai savo strateginio ginklavimo nepaspartins, santykis gali pasidaryti vienas prie keturių, amerikiečių nenaudai (J. Aslop, Future nuclear balance). Kubos krizės metu šios rūšies balansas buvo vienas prie penkių, rusų nenaudai.

• Šaltasis karas dažnai, palaipsniui, tampa tikruoju karu tik pavadinimas skiriasi — derybų prasmė ir veiksmingumas mažėja. Už tarptautinių įstatymų ir tradicijų ribų nesustojamai vyksta naikinimai ir žudymai tais pačiais ginklais ir priemonėmis, kurios vartojamos politikų įteisintame kautynių lauke. Korėjoje, Vietname, Artimuose Rytuose, Rytinėje Azijoje ir kitur, kovos vyko ir tebevyksta pilnoje skalėje, tačiau tai nevadinama karu, nes diplomatai karo nepaskelbė. Prezidentas Nixonas yra pasakęs — susitarimai yra keičiami į susidūrimus. Komunizmas nei kiek nesumažino pastangų skleisti savo įtaką visam pasaulyje; jis pritaiko aplinkybėms įmanomus metodus siek-

Viena iš rusų raketų su branduolinės energijos užtaisais kapsulėje, kuriuos paleidžia skirtingomis kryptimis atskridus į taikinių sritį.

ti savo tikslus. Branduolinės energijos ginklų šešeėlyje, baugino pasaulį sunaikinimu, kad galėtų paglemžti Vengriją ir Čekoslovakiją; Vokietijos apjungimo klausimuose besąlyginiai laikosi savo reikalavimų ir su jų sprendimais skaitomasi; šiaurės Vietnamo uostuose nekliudomai iš rusų laivų iškraunami ginklai, kuriais žudomi amerikiečiai. Politiniai, ekonominiai ir kariniai veiksmai daros sunkiai išskiriami ir reikia įgudusios akies atpažinti kur kas vyksta; reikia naujos mokyklos, naujų apybraižų ir tai gal būt suprantama, nes vietoje niekas nestovi.

•    Š.m. kovo mėn. amerikiečiai, 4000 pėdų gylyje po žeme, susprogdino iki šiol didžiausio galingumo branduolinės energijos vieno megatono bombą. Tokio dydžio pirmas požeminis sprogimas sukėlė gana stiprų žemės drebėjimą (6,5 Richterio skalės; 1906 m. garsusis San Francisco žemės drebėjimas buvo 8,3 tos pačios skalės galingumo) .

•    Jau virš 25 šimtmečiai, kai Artimųjų Rytų teatre, vyksta seniausia žmonijos istorijoje drama, kur pačios gamtos yra suformuota palanki vieta tiems veiksmams. Čia sueina didžiuliai žemynai prie siaurų jūrų, kurios jungia plačiuosius vandenynus. Rytinė Viduržemio jūros dalis buvo ir pasiliko pasaulio kryžkelė. Iš pradžiamokslio prisimename, kaip laisvi spartiečiai, 480 m. prieš Kristų atsilaikė prie Maratono prieš gausesnį priešą — imperialistinę Persiją.

VIII a. pradžioje, vakariečiai prarado rytų tvirtovę. Vakarų Europa būtų susilaukus kitokio likimo, jei 732 m. Karolis Martelis nebūtų sumušęs saracėnų ties Toursu, prie Loire upės, Vakarų Prancūzijoje.

Aleksandras Makedonietis, pirmiau turėjo pereiti Artimuosius Rytus, kad galėtų nukariauti ano meto pasaulį (336-323 m. p. Kr.). Ano meto Romos cezariai pirmiau turėjo įsitvirtinti rytiniam Viduržemio jūros krante, kad užtikrintų imperijos saugumą. Napoleonas per Artimuosius Rytus užėmė Egiptą, kad išplėstų ir užtvirtintų imperijos saugumą žemyne.

Dvidešimts penkių šimtmečių patyrimais remiantis, susidarė karinė tiesa: kas valdo šiaurinę Afriką, tam yra laidas į Europą, kas valdo Artimuosius Rytus, tas valdys pasaulį. Šia aksioma vadovaudamasis ir Hitleris bandė eiti tuo keliu, tačiau istorijos lapuose, ties EI Alemeinu išsirikiavo eilėn šalia Maratono, Tourso, Chalono (dabartinėje Prancūzijoje, kur 451 m. buvo sumuštas Attila) nepasiekęs užsibrėžto tikslo.

Neabejotina, kad komunistinė Rusija aną karinę tiesą žino ir nenuostabu, kad deda visas pastangas užimti Artimuosius Rytus.

• Amerikiečių Ramiojo Vandenyno laivyno viršininko, admirolo J. Mc-Cain pareiškimu, rusai nuolat didina Tolimųjų Rytų kraštuose įtampą (Indonezija, Burma, Cambodia, Laos, Thailandas). Veiksmai Vietname galėjo baigtis prieš keletą metų, jei Amerikos politiniai sluogsniai būtų leidę veikti ginkluotoms jėgoms priešo žemėje, kaip kad vyksta normalių karų atveju. Apribojant veiksmus P. Vietname, nevaržant ir dar pakenčiant ginklų tiekimą Vietkongui iš kitų kraštų (rusų tiekimas laivais Tonkino įlankoje, Haiphong uoste), karo veiksmai virsta vienpusiški priešo naudai. Esant gynimosi padėtyje, amerikiečiams tenka turėti milžiniškus kiekius tiekmenų nuolatinėje parengtyje — atsarginės važmenų ir ginklų dalys, taisymo dirbtuvės, sandėliai, transporto priemonės. Visa tai išdėstyta atsparos punktuose, tolimais tarpais. (Pusę milijono tonų mėnesiui, išskirstyti į atskirus punktus iš tiekimo uosto reikalinga 7,500 lėktuvų ar 100,000 transporto sunkvežimių. Per eilę metų, dėl menko kelių tinklo ir nuolatinio Vietkongo užpuldinėjimo tiekmenys buvo pergabenami oru. 1969 m. buvo nutiesta virš 2,000 mylių naujų, sunkiam transportui ir susisiekimui tinkamų kelių. Vietiniai gyventojai pradėjo apgyvendinti naujų kelių šalikeles, auginti javus, nes pasidarė lengvas susisiekimas su vietovėmis, kur nekliudomai gali pasiekti turgavietes, parduoti ar keisti savo gaminius. Dėl didelio karinių transportų judėjimo minėti keliai dažniau patruliuojami — saugomi, pasidarė saugūs vietiniams gyventojams nuo vietkongiečių užpuldinėjimų; tuo pačiu, vietkongiečiams pasidarė neįmanoma nepastebėtiems suruošti pasalas ar minuoti, nes vietinių gyventojų būdavo greit pastebimi ir amerikiečių daliniai laiku įspėjami. Be to, ši gyventojų grupė turėdama galimybes sėkmingai naudotis keliais ir būti saugiais, pasidarė ištikima P.

Vietnamo vyriausybei, patys ginklavosi sudarydami atsparos punktus savo pačių apsaugai ir padeda saugoti kelius ir transportus keliuose, nuo vietkongiečių.

Adm. J. McCain nuomone, jei amerikiečiai politikai, šalia ginkluoto kareivio būtų siuntę inžinierius su priemonėm pakelti krašto gerbūvį, dabartinio pobūdžio veiksmai būtų buvę pateisinami ir į karo istorijos puslapius būtų įrašyti nauji būdai laimėti taiką. Akivaizdoje komunistinės ekspansijos Tolimuose Rytuose, kur tik reikės siųsti amerikietis karys, Vietnamo patirtis neprivalo būti užmiršta, bet panaudota greitesniam karo užbaigimui.

•    Kai Amerikos Kongreso patvirtintas ir statomas, branduolinės energijos ginklais aprūpintas, laivynas bus baigtas, jis susidės iš 65 kautynių ir 41 Polaris tipo povandeninių laivų, dviejų lėktuvnešių, vieno kreiserio, keturių lydimųjų ir vieno didelio gilumo tyrimų ir jūrų inžinerijos povandeninio laivo NR-1 (varomas atominio reaktoriaus ir jau išbandytas). Šiuo metu jau pastatyti 44 kautynių povandeniniai laivai ir visi 41 Polaris tipo.

•    Karo nuostoliai dažniausiai skaičiuojami turėti kautynėse, tačiau tūkstančiai kovotojų, išvesti iš rikiuotės dėl infekcinių ligų, klimatinių sąlygų ir kitų gyvenimui neįprastų aplinkybių, dažnai praleidžiami.

Amerikiečių Armijos Tyrimo Instituto duomenimis, Vietname dideli nuostoliai turimi dėl džiunglių gangrenos, maliarijos, venerinių ligų ir odos ligų (cutaneos fungal). Odos nušutimai batuose ypatingai dažnai pasitaiko, būnant ilgesnį laiką kautynėse, tropiniam šiltam vandenyje, negalint dažniau išsidžiovinti, tinsta sąnariai, atsiranda augšta temperatūra (100°-102° F). Veteranų Administracijos duomenimis, nuo minėtų negalavimų, 1970 m. sausio mėn. 31 d. nedarbingumas pripažintas ir išmokamos pensijos 133,184 Vietnamo veiksmuose dalyvavusiems atsarginiams.