Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Iš mūsų tarpo atsiskyrė šie lietuviai kariai: vasario mėn. 2 d. mirė kpt. Juozas Radžiūnas, sulaukęs 70 m., kadangi buvo vienišas, tai laidotuvėmis rūpinosi M. Rakauskas. Dr. Petras Švambaris, buvęs Lietuvos karo veterinarijos gydytojas, mirė sausio 8 d. Vienoje, Austrijoje. Amerikos aviacijos Itn. K. Richteris tragiškai žuvo, liko žmona Gaja su sūnumi. Lietuvoje mirė Kazys Vadapolas, ilgus metus buvo basikuriančios Lietuvos kariuomenės Biržų apskr. komendantu, sulaukęs 70 m.

—    Sgt. Richardas Daukus, kurio tėveliai gyvena prie Čikagos, pasižymėjo P. Vietname ir buvo apdovanotas Bronzos žvaigždės medaliu. Jis su kitais kariais vienoje misijoje sugavo 15 komunistų ir gyvus su svarbiais planais pristatė į štabų.

—    Melburno, Australijoje, lietuviai išlydėjo tris jaunus vyrus į Australijos kariuomenę:    dr. L. Dziuką, gimn. mokyt. Joną Miliūną ir Joną Verbylą.

Raimundas Kazlas, kilęs iš Čikagos, yra P. Vietname malūnsparnio šoferiu, Pleiku bazėje. Jam dažnai tenka skraidyti į įvairias kautynių vietas. Velykų atostogoms išvyksta į Australiją ir Japoniją.

—    Kpt. Romas Kankus pasižymėjo nepaprastu narsumu P. Vietname. Nebodamas priešų kulkų, jis su malūnsparniu pristatinėjo į frontą amuniciją. Dėka to, priešas buvo sumuštas. 9 pešt. divizijos vadovybė įteikė jam augščiausią Bronzinės žvaigždės medalį, Lakūno Kryžių ir medalį. Aviacijos laikraštis pažymėjo, kad R. Kankus šiuos žymenis užsipelnė savo didvyriškumu.

—    Algis Ratnikas, kilęs iš Detroito, dabar atlieka karinę prievolę Fort Knox, Ky. Jis buvo pavojingai susirgęs, bet dėka geros priežiūros greitai pasveiko.

—    Serž. Leonardas Kardelis, kilęs iš Oaklawn, III., kurį metą išbuvęs V. Vokietijoje, dabar pateko į P. Vietnamą ir čia pasižymėjo tarnyboje. Jis yra atžymėtas specialiu medaliu. Sėkmės jam ten kovoti!

—    D-r. Valerija Raulinaitienė, Veteranų ligoninės, Downey, III., vedėja, buvo apdovanota valstybine Moterų premija už gerą vadovavimą. Ligoninėj yra 2,487 kariai. Jos vyras Viktoras darbuojasi Great Lakęs Navai Training centre.

—    Andrius Vitkauskas, nesenai sukūrė lietuvišką šeimos židinį su Zita Juraityte. Ji tęs mokslą III. universitete, o Andrius išvyko karinės prievolės atlikti.

—    Alfredas Virkutis tarnauja Kanados kariuomenėje, Calgary, Altą. Nuo vasario 1 d. buvo perkeltas į Winnipego karinę bazę.

—    Worchesteryje, Mass., lietuvių veteranų posto valdyba išrinkta šiems metams iš vado W. J. Kvarn-ciejaus, Ant. Trumpaičio, Vinco Blumo, R. Puišio, D. Letuko, J. Morkūno, G. Trumpaičio, J. Šarkaus ir k

—    Jonas Vyšniauskas, gyv. Clevelande, P. Vietnamo karo dalyvis, sunkiai buvo sužeistas. Dabar dirba prekybos srityje ir studijuoja universitete, nesenai sukūrė šeimą.

—    Osaka, Japonijoje, mirė sunkiai sužeistas Vietname lietuvis karys pfc. James Sachaschikas, kilęs iš Dalton, Ill. Jis mirė vasario 24 d., sulaukęs vos 20 metų. Jo tėveliams, Fred ir Rose Vaičulis ir kitiems giminėms giliausia užuojauta!

Leitenantas (jg) Voldemaras Strazdas, atitarnavęs JAV karo laivyne, laimingai grįžo iš Tolimųjų Rytų ir yra paleistas atsargon.

Voldemaras yra baigęs Ročesterio universitetą psichologijos ir ekonomijos bakalauro laipsniu.

Be to, jis baigė laivyno mokyklą Pensakoloje, Fla, ir Laivyno Teisės mokyklą, New Port, R. I. Jis buvo priskirtas prie USS Bexar laivo teisiniu patarėju, dalyvavo Mekongo Deltos valymo operacijose, vėliau instrukdavo korėjiečių specialų apmokymą. Voldemaras yra apdovanotas trimis atžymėjimais.

Jis turėjo progos aplankyti ir susipažinti su įdomiomis Tolimųjų Rytų vietomis Japonijoje, Korėjoje, Filipinuose ir Tailande ir būti Bankoke, Singapūre, Hong Konge, Okinavoje ir, žinoma, gražiuosiuose Havajuose.

Voldemaras yra atsargos kapitono Zigmo Strazdo ir Martos jaunesnysis sūnus, iš Hartford, Conn.

 

 


Kpt. Vytautas F. Mikolaitis. paskutinius keleris (1966-69) metus tarnavęs U.S. Army Missile and Munition Center and School, Redstone Arsenal, Alabamoje, nuo 1969 m. rugsėjo men. tarnauja HHB 7th Bn (HAWK) 5th Arty., Chunchon, Korėjoje. Už trijų metų (1966-69) gerą tarnybinį darbą Redstone Arsenale, vasario 6 d. jis buvo apdovanotas The Army Commendationmedaliu.

Kpt. Vytautas F. Mikolaitis apdovanojamas The Army Commendation medaliu.

Vytautas rašo savo laiškuose, kad dabartinėje tarnyboje jis gauna uždavinių lankyti Korėjoje esančius JAV kariuomenės dalinius ir kai kuriuos ROK (Korėjos) dalinius. Jam tenka daug keliauti ir nemaža Korėjos vietovių aplankyti. Yra aplankęs vietoves, kuriose 1952-53 m. jam teko su priešu kautis. Vytautui nuo 1952 m. rugsėjo mėn. teko būti karo lauke, Korėjoje, ligi pat paliaubų pasirašymo. Kautynėse jis buvo sužeistas. Už pasižymėjimą kautynėse buvo apdovanotas trimis medaliais. Po paliaubų buvo perkeltas Japonijon į Tolimųjų Rytų priešlėktuvinę mokyklą. Japonijoje jam teko išbūti beveik tris metus. Jis rašo: “Būnu labai nustebintas, kad šiuo metu tos vietovės man vos beatpažįstamos. Miestas Munsan, Charwan slėnyje ir kiti, 1952-53 m. karo audrų buvo sunaikinti, išgriauti, o šiandien gražiai viskas atkurta, kad praeities sunaikinimo nei žymės nepastebima. Lankydamasis Osane, įvykdęs tarnybinį uždavinį, turėdamas dar kiek laiko, pasiryžome (mudu su mano šoferiu) pamatyti, nepertoli esantį kaimą kur prieš 17 metų buvome įtvirtinę bateriją. Atvykę į baterijos vietą radome vienam kaimiečiui priklausantį, nedidelį ūkį. Beapžiūrinėdami kaimą netikėtai susitikome vieną senyvo amžiaus kaimietį, su kuriuo, net po 17 metų, vienas antrą atpažinome. Iš karto, matyt, jis lyg nebuvo tikras, kad aš būčiau tas pats, tik kai pasisakiau buvęs tuomet seržantas, senukas pradžiugo, net su ištiestom rankom puolė prie manęs ir, kaip seni pažįstami, draugiškai pasisveikinome. Jis labai prašė mudu, kaip svečius, užeiti į jo namus. Tačiau mums laikas neleido — reikėjo jau paskubom vykti į Chunchon, kad laiku įteikti mano vizito raportą.”

Amžinai atsisveikinta su šiais kariais: vrš. Juozas Kupčinskas, . Vokietijoje dirbo darbo kuopose, buvęs Lietuvos kar. savanoris-kūrėjas, mirė Čikagoje, sausio 17 d. Bradforde, Anglijoje. Ištiktas širdies smūgio, mirė kūrėjas-savanoris, Vyties Kryžiaus kav. Aleksandras Barauskas, kilęs iš Vilniaus; Lietuvoje mirė ekon. kar. Vladas Kurkauskas ,buv. Klaipėdos krašto guber., Žemės ūkio rūmų pirm. Vilniaus komendantas ir dėstytojas Augšt. Kar. kursuose. Juozas Siminkevičius mirė kovo 26 d., sulaukęs 68 m. Ilgą laiką jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Mirė Jeronimas Graužalis,gyv. Swoyersville, Pa., Korėjos karo veteranas; Petras Sankus, gyv. Wilkes Barre, mirė kovo 12 d. Buvo II Pas. karo veteranas.

—    Linas Ausiejus buvo sunkiai sužeistas Vietname, skrendant malūnsparniu į frontą. Jis kurį laiką buvo gydomas Japonijoje, dabar atvežtas į Chelsea ligoninę. Jam buvo sulaužyta ranka ir sužeistos kitos kūno dalys. Linkime kuo greičiau pasveikti ir vėl įsijungti į jaunimo gretas.

—    Algis Butkus kovo mėn. 17 d. pašauktas atlikti karinės tarnybos. Jo tėveliai gyvena Brooklyne, N.Y.

—- Kpt. J. Gliaudys buvo atvykęs į Los Angeles pas tėvus; jis dabar dirba 5 armijos divizijoje, teisme advokatu, Kolorado valstijoje.

—    Arch. Alg. Bublys, atlikęs karinę prievolę Pietų Korėjoje, buvo išvykęs į Graikiją ir kitas valstybes, o dabar dirba savo specialybėje Birmingham, Mich. Ged. Gasparas, čikagietis, dirba Fort Huodma, Arizonoje, laisvalaikiu lanko Tucson universitetą.

—    Sgt. J. Klimas, kurio tėveliai gyvena Čikagos pietvakarių apylinkėje, buvo apdovanotas žvaigždės medaliu už heroizmą Vietname.

—    Kpt. Kęstutis Gedmintas, pustrečių metų praleido Tolimuose Rytuose, Okinawoje ir Vietnamo fronte. Išgyveno įvairių pavojų, buvo Khe-Sanh apsupime. Jis vėl išvyksta į Fort Benning, Ga. studijuoti specialių karo dalykų.

—- Richardas Kružikas, iš Waukegan, Ill., buvo parvykęs į Havajus atostogų vienai savaitei, kur pasimatė su žmona ir vėl grįžo atgal į frontą. Jis baigs ten tarnybą gegužės mėnesį.

—    Eugenijus Grįžas, iš Kenošos, Wis., sėkmingai atliko karinę tarnybą. Pov. Markūnas, atlikęs prievolę, pasiliko kuriam laikui V. Vokietijoje. Bernardas Skališius tarnauja laivyno bazėje Glenview. Kpt. Stasys Ripskis, atitarnavęs parašiutininkų daliniuose, V. Vokietijoje ir Vietname, išėjo atsargom Dabar dirba V. Vokietijoje, studijuoja vokiečių kalbą. Jo tėveliai gyvena Evergreen Park, Ill.

—    Kpt. Petras Bojevas buvo atvykęs į JAV palaidoti savo motinos. Pabuvęs kiek su šeima Čikagoje, vėl grįžo atgal į Vietnamą. Mes čikagiečiai jam reiškiame gilią užuojautą netekus motinėlės.

—    Z. Krasauskas,  iš Čikagos, įstojo į JAV aviacijos akademiją, Kolorado valstijoje.

—    Už Vietname žuvusius ir kovojančius lietuvius, kovo mėn. 22 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje kun. Kubilius atnašavo šv. mišias; giedojo Kalvaitytė-Velbasienė.

-— Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje veteranai nori įrengti vėliavų alėją. Tikime, kad kartu su JAV bus ir Lietuvos vėliavos.

TEISININKAS KAPITONAS JURGIS GLIAUDYS

Jurgis Gliaudys, gimęs balandžio 23 d., 1944 metais, Kaune, tarnauja JAV Armijos Teisininkų korpe. Karo tarnybą pradėjo 1968 m. Atlikęs pagrindinį apmokymą Fort Leonard Wood, Mo. ir Ft. Sill, Okla., buvo paskirtas į karininkų kursą, Ft. Belvoir, Va. Iš ten perkeltas į Teisininkų korpą (Judge Advocate General’s Corps). 1969 m. dėstė karo teisę University of Virginia ir buvo pakeltas į kapitono laipsnį. Tų pat metų rudenį paskirtas į 5-tos armijos štabą, į Ft. Carson, Colo., kur dirbo gynėjo pareigose, o 1970 m. paskirtas divizijos finansinių reikalų teisininku.

Kapitonas J. Gliaudys, Marijos ir rašytojo Jurgio Gliaudos sūnus, yra baigęs augštojo mokslo kursus dviejuose universitetuose: University of Southern California (A.B. laipsniu) 1965 m. ir Loyola University of Los Angeles (J.D. laipsniu) 1968 m. Nuo 1968 m. priimtas į advokatų draugiją. Kpt. J. Gliaudys turi teisę praktikuoti visuose Kalifornijos ir federalinės valdžios teismuose. Taip pat, 1969 m. jis įgijo teisę praktikuoti Vyriau

siame Karo teisme (Court of Military Appeals).

Būdamas studentu, priklausė Phi Alpha Delta teisininkų korporacijai; vedė Skautų vyčių skyrių Skautų Aido žurnale; redagavo Los Angeles tada leidžiamą skautų leidinį Žvalgas; aktyviai bendradarbiavo USC laikraštyje Daily Trojan.

Dabar priklauso kelioms profesinėms tesininkų organizacijoms, tarp jų American Bar Assaciation, California State Bar Association, Los Angeles County Bar Association, Lawyers Club of L.A. Alumnų organizacijose minėtinos USC Alumni, Loyola Law Advocates ir Judge Advocate General’s School.

Kpt. J. Gliaudys žada rašyti KARIUI, suteikdamas medžiagos iš JAV Armijos gyvenimo, liečiant teisinius reikalus.

NAUJASIS ŠTABO BATERIJOS VADAS

Stovėdamas šalia savo tėvo, Lietuvos sostinės Kauno gatvėje, vos ketverių metų amžiaus Juozas Mieželis galėjo matyti horizonte rusų kariuomenės stovyklų dūmus. Keletos valandų bėgyje “pergalinti” raudonoji armija užtvindė jo tėvynę, kai panikos apimti gyventojai paskubomis spruko nuo tos žiaurumo, bado ir naikinimo bangos.

Berniukas, kartu su broliu, motina ir tėvu, Lietuvos kariuomenės generolu (kuris bijojo galimo rusų keršto už vestas bylas Vyr. Teisme prieš rusus kriminalistus), slapta sulipę į traukinį, pasitraukė už Vokiečių sienos.

Tas dėjosi 1944 metais, šiandien, praėjus 25 metams, Juozas Mieželis yra Jungtinių Amerikos Valstybių kapitonas. Dabar jis yra paskirtas 75-tos artilerijos grupės štato baterijos vadu.

Kpt. J. Mieželis stojo tanybą atlikti 1960 m. ir išbuvo kareiviu penkeris metus. Pagrindinį mokymą jis atliko Ft. Leonard Wood, Mo., ir sunkiųjų ginklų apmokymą — Ft. Riley, Ka.

1960 m. liepos mėn. jis buvo išsiųstas į Korėją, grįžęs buvo pakeltas į seržantus. 1965 m. lapkričio mėn. jis baigė Artilerijos Karininkų Kandidatų mokyklą Ft. Sill, Okla. ir buvo pakeltas į jaun. ltn. laipsnį.

1966 m. jis buvo paskirtas brig, gen. G. G. O’Connor (4-tos pėst. div. vado) adjutantu ir dalyvavo veiksmuose Vietname.

Grįžęs į JAV, 1967 m. jis baigė Augštesniuosius Karininkų kursus. Per 10 metų tarnybos kariuomenėje jis buvo apdovanotas eile karinių žymeniu. (Taip rašoma Amerikos karių laikraštyje.)

* * *

Kongresmanas Edward J. Derwin-ski (R-4th, III.) praneša, kad Arvidas Jarašius, Edmundo Jarašiaus iš Lansing, Ill, sūnus, yra priimtas (jo pasiūlymu) į JAV Karo akademiją, West Pointe.

Jarašiai atvyko į JAV 1950 m. Arvidas baigia Thorntono gimnaziją š. m. birželio mėnesį.

LIETUVIAI BUVĘ KARIAI MIRĘ VOKIETIJOJE

Vladas Rastauskas mirė Kaiserslauterno miesto ligoninėje 1969 gruodžio 23. Palaidotas gruodžio 31 Kaiserslauterno kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. Br. Liubinas, vainikus padėjo 2040 ir 8593 LS lietuvių kuopos.

Velionis buvo gimęs 1898 vasario 25 Vaiškiuose, Aukštaitijoje. Buvo Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas, o vėliau tarnavo pasienio policijoje. Turėjo gausią šeimą, bet II pasaulinio karo gale į Vakarus pasitraukė vienas. Negalėjęs išemigruoti į JAV, ilgą laiką tarnavo 2040 LS kuopoje, iš kurios buvo atleistas į pensiją. Priklausė ir toj kuopoj veikiančiai LB apylinkei, uoliai dalyvaudavo lietuviškuose renginiuose, nevengdamas nė tolimų kelionių. Su savo šeima, žmona ir vaikais, turėjo glaudų ryšį, nepaisant, kad kai kurie jos nariai gyvena Kaune, o kiti Sibire.

Schonenbergo (Kreis Kusel) karių kapinėse yra palaidoti šie buv. vokiečių kariai, kurie, sprendžiant iš pavardžių, gali būti lietuviai: Martin Preikszas, 66 metų, miręs 1945; Georg Preikszas, 35 metų, miręs 1945 ir Adolf Sendzik, 34 metų, miręs taip pat 1945.