Laisvės Varpas ir Mylimai Žemei

LEONAS VIRBICKAS

LAISVĖS VARPAS

Iš už jūrų - marių, žemės pavergtos,
Girdžiu varpo garsą
Varpą Lietuvos.
Dūžis paskui dūžį, griaudams baisią tylą
Laisvės varpas tautos aimanoms prabyla.

Ten, iš tėvų žemės, neša šiurpų gandą:
Pavergtoji žemė plieno pančiuose žvanga!
Aimanos, dejonės, smurtas, kančia, kraujas . . . 
Parblokšta tėvynė
bet gyva dar. . . kaujas!

Ir galingais dūžiais: virpa, dreba, šaukia:
Kovą, kovą tęskit
tauta laisvės laukia!
Į visus žemynus, už vandenų plotų,
Išblaškytus sūnus šaukdams, kad kovotų.

Kad už bočių žemę, už jos laisvę brangią,
Kovotų ir žygiams būtų pasirengę.
Kas tautai atšalo, laisvės kovų vengia,
Amžių prakeikimas jų vardus tedengia!

Dūžis paskui dūžį . . . lyg širdies plakimą
Girdžiu laisvės varpo amžiną šaukimą . . .
Ten
... už jūrų, marių . . . Žemėj pavergtoj
Laisvės varpas šaukia: Laisvė tik kovoj!

MYLIMAI ŽEMEI

Žemė, mano žemė, žemė numylėta,
Amžiais kur gyveno mūs tėvų tėvai! 
Sodžiais padabinta ir gėlėm nusėta,
Man esi gyvybė ir širdies namai.

tave, kaip sielą, saugosiu, gedėsiu,
Kol krūtinėj mano plaks gyva širdis.
Tavo brangų vardą, Lietuva, minėsiu, 
Kol pats gyvas būsiu, kol tarnaus mintis.

Iš toli, svajonėj, po laukus keliauju,
Naktimis sapnuoju kalnus ir miškus, 
Gulant man ar keliant mintys nesiliauja 
Traukti į tėvynę, į tėvų laukus.

Tavo girių kvapą užmirštyj alsuoju,
Po dirvas bėgioju padangėj laisvoj . . .
Vos akis atmerkiu
siela vėl dejuoja 
Ilgesio parblokšta žemėj svetimoj.

Žemė, darbo žemė, mano kūdikystės,
Tu likai svajonių ir sapnų šalis,
Aš tave mylėjau nuo pačios jaunystės,
O dabar kaip myliu,
kas bepasakys?

 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų — I970 Metų proga sveikiname visus LVS "Ramovė" narius, seses birutininkes, Lietuvos karius plačiame pasaulyje, brolius partizanus okupuotoje Lietuvoje ir giminingų orga-nizacijų narius, linkėdami giedrios šventiškos nuotaikos ir laimingų naujųjų metų, viltingai sulaukti Lietuvos laisvės ryto aušros.

LVS "RAMOVĖ" CENTRO VALDYBA

Jungiame savo sveikinimus prie Centro Valdybos ir linkime sekmingų ir sveikatingų metų visiems KARIO skaitytojams ir rėmėjams.

KARIO REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA