Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Vasaros laikotarpyje atsiskyrė iš gyvųjų tarpo: Australijoje mirė aviacijos mjr. Kazimieras Šimkus; kariuomenės kapelionas prel. L. Paznonskas, Wilkes-Barre, Pa.; inž. Algirdas Rūbas, Korėjos karo veteranas, tesulaukęs tik 35 metų; aviacijos vyr. pusk. Bronius Glodas iš Worcester; kpt. Jonas Ignatavičius; plk. ltn. Aleksandras Makulevičius, buvęs Varniuose įgulos viršininku, mirė Argentinoje; savanoris Ignas Grigaliūnas, Kenoshoje.

—    Algimantas Vasiliauskas baigė JAV laivyno akademiją ir tuoj buvo paskirtas į specialų dalinį, San Diego, Anapolyje jam buvo įteiktas pažymėjimas ir jis buvo pakeltas į ltn. laipsnį.

—    Algimantas Simanauskas, iš Hartfordo, išbuvęs virš šešius metus JAV marinuose, sugrįžo į namus. Jis dvejus metus išbuvo P. Vietname ir ten pakėlė daug visokių išgyvenimų. Artimieji jį gražiai pagerbė.

Jonas Baškus, iš Čikagos, uolus šaulys ir šokėjas jau nuo 1957 m. tarnauja JAV kariuomenėje. Paviešėjęs Čikagoje ir pašokęs III Tautinių Šokių šventėje, liepos 26 d. jis išvyko į P. Vietnamą; ten jis dirbs prie raketų.

—    Aviacijos plk. ltn. Ričardas Gussen, ištarnavęs 20 metų karinėje tarnyboje, pasitraukė į civilinį gyvenimą ir dabar dirba televizijos srityje, So. Carolina.

—    Eugenijus Kniukšta, iš Čikagos, grįžo iš karinės tarnybos, ilgą laiką jam teko būti Pietų Korėjoje, demilitarizuotoje zonoje, kur saugojo sieną nuo bolševikų slapukų, kurie yra siunčiami į Pietų Korėją.

—    Rimas Bakaitis, kuris dabar yra P. Vietname, ten sulaukė liūdną žinią, kad Union Pier, staiga mirė jo tėvas inž. Z. Bakaitis.

—    Arch. Paulius Markūnas, atlikęs JAV armijoj pradinį apmokymą Fort L. Woods, dabar laukia kelionės į V. Vokietiją.

—    Algirdas Žardinskas, iš Clevelando, liepos 5 d. išvyko 5 metams JAV karinėn tarnybon, į marinų korpą.

—    Vladas Pakutka, JAV kariuomenės seržantas, jau 15 metų tarnyboje ir dalyvavęs P. Vietnamo frontuose, nesenai atvyko pas seserį į Wood-haven, N.Y.

—    Adv. Rimantas Ivaška atliko poros metų karininko stažą; jis priklauso Amerikos tautinei gvardijai ir jau pakeltas į majoro laipsnį.

—    A. Norkus, kilęs iš Cicero, III., yra pašauktas JAV karinei tarnybai.

-— Pranas Bastis iš Pewaukee, Wis., atšventė savo 75 m. gyvenimo sukaktį. Buvo JAV karys I Pas. kare, o jam baigiantis, įstojo Lietuvos kariuomenėn savanoriu.

—    J. Kepalas, kilęs iš Stone Park, Ill., neali Čikagos, dabar kovoja su komunistais P. Vietname. Jam tenka atlikti slapukų-seklių pareigas: būreliais jie išmėtomi po visą kraštą ir stebi komunistų judėjimą. Tai yra labai pavojingos pareigos.

Siuntiniams į Pietų Vietnamą yra išleistas specialus potvarkis: iki 5 svarų siuntiniai užrašant tik žodį SAM, eina oro paštu, bet mokestis imamas kaip ir už paprastus siuntinius ir kariai juos gauna per 5-7 dienas. Sunkesni siuntiniai kaip 5 sv., pažymėti PAL, eina oro paštu dvi savaites.

— Raimundas Šarka iš Čikagos, grįžęs iš P. Vietnamo ir išėjęs į atsargą, sumainė žiedelius su Egle Sinkute iš Ročesterio.

Algimantas J. Strazdas,

gim. 1945 m. gegužės mėn. 20 d., šiais metais sausio mėn. baigė The City College, New Yorke, geologijos kursą BS laipsniu. Būdamas kolegijoje lankė ir ROTC kursą, kurį baigęs, 1968 m. sausio mėn. 30 d. buvo pakeltas karininku — antruoju leitenantu, ir išsiųstas į Ft. Belvoir, prie Washing-tono. Čia 1968 m. balandžio mėn. 12 d. baigė U.S. Army Engineer School.

Būdamas kolegijoje ir lankydamas ROTC kursą jis pareiškė norą būti lakūnu ir 1967 metų bėgyje gavo pradinį skraidymo apmokymą mažais mokomaisiais lėktuvais. Dabar Algimantas yra Ft. Wolters, Texas, kur apmokomas skraidyti kariuomenės helikopteriais. Pagal kariuomenės tradiciją 1968 m. birželio mėn. 28 d., atlikęs pirmą solo skridimą helikopteriu, Algimantas gavo “Hoverbug” titulą ir tradiciškai draugų buvo įmestas į vandens baseiną. (Išsidžiovinęs, jaunasis lakūnas, be abejo, ir vėl pakils į orą. Red.)

 


Rugsėjo 11 d. Vietname žuvo vos 22 m. amžiaus sulaukęs Sp/4 Kęstutis Petrauskas. Jis buvo ką tik nuvykęs į Vietnamą su 25 armijos divizija, kurion buvo įstojęs vasario 29 d.

—    Rugpjūčio 18 d. Kaune mirė Lietuvos kariuomenės savanoris, Sibiro kankinys Kazimieras Lukoševičius, Žaliosios ir Virbalio miestų buv. sekretorius. Edvardas Janaudis, gyv. Brazilijoj, Lietuvos Sav.-kūrėjas, mirė sulaukęs 68 m. Buvo kilęs iš Degučių valse. Čikagoje rugsėjo mėn. 13 d. mirė plk. ltn. Antanas Špokevičius, 67 m. amžiaus. Brooklyne mirė kpt. Antanas Kirkyla, o rugpjūčio 28 d. prie Brocktono, eismo nelaimėje, žuvo viršila Jonas Vasiliūnas, 43 m. amžiaus.

—    Serž. G. M. Nasakaitis, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, dabar yra Pietų Vietname, kur eina karo policininko pareigas. Jo tėvas ir jo broliai yra JAV kariai, tėvas jau išėjęs į atsargą. Jonas ir Pranas Nasakaičiai jau 21 metai kai tarnauja JAV kariuomenėje.

—    Dr. Bruno Zubricko sūnus jau 6 mėnesiai yra P. Vietname, QuanTri provincijoje, kur vyksta nuolatinės kovos. Jis tarnauja JAV laivyne. Linkime jam ir kitiem ten esantiems sėkmės!

—    Mjr. Antanas Vaitekūnas, kilęs iš Brooklyno, nesenai buvo pakeltas į plk. ltn. laipsnį. Jis dabar tarnauja aviacijoje Washingtone, D.C.

—    Arvydas Endzelis, kuris gyvena Čikagoje, prieš keletą savaičių baigė karinės aviacijos tarnybą seržanto laipsniu ir dabar rengiasi studijoms Illinois universitete.

Sp/4 Jonas Maženis, kilęs iš Čikagos, rašo iš P. Vietnamo ir dėkoja SWNews laikraštyje už visuomenės siunčiamas dovanas.

—   Kazimieras Oksas, Mutual Federal banko viceprez. buvo išvykęs trumpam atsarginių apmokymui Virginijoj, kur buvo supažindintas su naujausiais dalykais kariuomenėje.

—    Allen Petrulis, iš Čikagos, išbuvęs du metus JAV kariuomenėje, išėjo į atsargą. Pusantrų metų jis praleido V. Vokietijoje.

—  Dr. Kazys Ašoklis, Vokietijos kariuomenės gydytojas, buvo atvykęs į Cicero, III. pas brolį Augustiną atostogų.

—   Rimantas Šarka, kuris išbuvo 2 metus JAV kariuomenėje ir metus Vietname, sukūrė šeimos židinį su Eglute Sinkute, iš Rochesterio.

-— Kpt. A. Namsky su šeima atvyko iš Havajų ir apsistojo San Antonio, Texaso bazėje, kur eis mokyklos viršininko pareigas, o žmona — WAF dalies vadės.

— Algimantas Vasiliauskas sėkmingai baigė JAV laivyno akademiją Annapolyje. Jis yra žinomo aktoriaus Kazio Vasiliausko sūnus.

— Londone, lietuvių bažnyčioje, bus įrengta 50 metų atžymėti paminklinė lenta, pagerbianti visus žuvusius už Lietuvos ir pasaulio laisvę. Lentos projektą paruošė dail. Jokūbaitis.

— Londone jau kuris laikas, kaip buvę 9 pėst. pulko kariai pamini savo pulko šventę. Šiemet šventė buvo labai iškilmingai paminėta, su pamaldom, dainom ir giesmėm ir Lietuvos Himnu. Prie altoriaus, bažnyčioje, plėvesavo Lietuvos ir Anglijos vėliavos, kun. Matulaitis pasakė pamokslą, o p. Černiaus choras giedojo giesmes.

—    Kpt. Robertas Perry buvo atvykęs į Čikagą iš Floridos pas tėvelius atostogų. Netrukus jis baigs JAV karinę tarnybą.

—    Lietuviai policininkai: Augustas Rodonis, Augustas Nakutis ir Tomas Sadauskas buvo sužeisti riaušių metu Čikagoje.AMERIKIETĖS VIETNAME

 

Lietuvė karo korespondentė Vietname Jūratė Kazickaitė duoda amerikiečių laikraščiams žinių, sulig kuriomis amerikiečių daliniuose tarnauja 1000 JAV merginų. Daugiau kaip 600 jų esančios gailestingosios seserys, kurios slaugo sužeistuosius, kitos dirba karinėe įstaigose, kaip sekretorės. Jų amžius: 19 iki 50 metų. Visos yra savanorės.