Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Pietų Vietname, kautynių lauke, vėl žuvo trys lietuviai. Nakties kautynėse, ties Dow Tieng, bal. 12 d. žuvo čikagietis Alan Butkus, vos 20 metų amžiaus. Bedirbant Da Hang bazėje, nelaimingo atsitikimo metu, kovo mėn. 21 d. žuvo laivyno ūkio dalies viršininkas Ronaldas Rakūnas, iš Čikagos, sulaukęs vos 22 metų. Balandžio mėn. 1 d. komunistų raketos šovinys, pataikęs į gyvenamo namo stogų, jį pramušė ir sprogdamas užmušė tris Amerikos karius, jų tarpe ir čikagietį kapitoną Jurgį Fischerį, 30 metų amžiaus. Paliko jo žmona su dviem vaikais. Jie žuvo už laisvę, kad kiti geriau ir laimingiau gyventų. Amžinai mes juos atminsime!

—    Juozas Juškevičius, Toronte, mirė po sunkios ligos, buvo Lietuvos savanoris - kūrėjas; jo šeima likosi Lietuvoje, kuria jis labai rūpinosi.

—    Mjr. Ignas Grigaliūnas, iš Kenoshos, Wisc., Lietuvoje iš Klovainių, atsiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 d. Jis buvęs savanoris -kūrėjas.

—    Antanas Petrulis, gyv. Brighton Parke, Čikagoje, Dariaus ir Girėno posto '271 narys, L. Vyčių veikėjas, mirė balandžio 9 d., sulaukęs 74 m. amžiaus.

—    Aviacijos seržantai broliai Jonas ir Jokūbas Giruliai, kilę iš Čikagos, Roselando apylinkėj, išvyko į Pietų Vietnamą. JAV kariuomenėje, tš tos apylinkės, dar tarnauja Sabaliauskas ir Palevičius.

—    L. Cpl. Juozas Legeckis dėkoja iš P. Vietnamo už pakietėlius, kuriuos žmonės siunčia per SW Herald leidėją Vondrak.

—    Admirolas Fred Bakutis, nesenai buvo įvesdintas į naujas pareigas vadovauti 5 laivyno daliniams su baze Havajuose. Honolulu Daily Star plačiai paminėjo dviem atvejais šį garbingą lietuvį.

—    Lawrence Gaška, iš LaGrange miestelio, Ill., mirė Hines ligoninėje po sunkių sužeidimų, patirtų Pietų Vietnamo kare, ten jam išbuvus 7 mėnesius.

—    Dr. Albertas Aviža, dirbąs Veteranų administracijoje, Togus, Maine, dalyvavo Vašingtone Armijos institute, patologijos kursuose.

—    Lakūnas Ričardas Janulis dabar yra Thailande Thai aviacijos bazėje. Jis yra turto specialistas.

—    Aviacijos mjr. J. Pachankis šiuo metu dirba mokslinį darbą Indianos universitete, kur buvo apdovanotas specialiu medaliu.

—Albinas Rizleris iš Čikagos ištarnavo trejus metus JAV kariuomenėje. Jis džiaugiasi aplankęs visą pasaulį.

—Arturas Radvilas, čikagietis, armijos kapitonas, buvo sužeistas P. Vietname ir apdovanotas medaliais.

—    Sav. Stasys Motuzas sulaukė 70 metų amžiaus. Jis labai gražiai išpjausto iš medžio įvairius kryžius, statulas ir paveikslus.

—    Dariaus ir Girėno Postas 271 Čikagoje nori priimti visus P. Vietname buvusius karius į savo eiles. Jų įstaiga yra 4416 So. Western Ave.

— Sydnejuje, Australijoje, iš P. Vietnamo atsilanko lietuviai kariai. Ten lankėsi Petronis iš Čikagos, marinas Kuraitis, mjr. Dambrauskas, Itn. Julius Šermukšnis. Ltn. šermukšnis buvo du kartus sužeistas fronte, su žaizdų randais kojose ir rankose. Jis teturi tik 22 m. amžiaus.

—    Lietuviai kariai P. Vietname buvo apklausinėti koresp. Jūratės Kazickaitės, kuri įrašė į juosteles pasikalbėjimus. Čikagoje per Sophie Barčus radio buvo perduotas jos pasikalbėjimas su karininku Garsiu ir Gedmintu, kilusiu iš Worcester, Mass. Iš Worcesterio P. Vietname yra dar Štaras, Pajeda ir dr. Alekna.

— Kpt. V. Andriuškevičius, gyv. Anglijoje, Stoke-on-Trent kolonijoje, atšventė savo 60 metų gyvenimo sukaktį. Lietuviai jį gražiai pagerbė. V. Vokietijoje yra trys Lietuvių Savanorių kuopos. Pirmai kuopai vadovauja kpt. J. Valiūnas, antrai — kpt. J. Venckus ir trečiai — kpt. M. Petkūnas. Kuopose įvyko gražūs Vasario 16 d. minėjimai.


Ir vėl turime nulenkti galvas, pagerbdami tylos minute žuvusius P. Vietname mūsų brolius, lietuvius karius. Nakties kautynėse ties Dow Tieng, Didįjį Penktadienį, bal. 12 d., sutiko mirtį jaunas čikagietis karys Alan P. Butkus. Jo tėvai gyvena Čikagoje. Žuvo sulaukęs vos 20 metų. Kitas lietuvis, laivyne, dalies viršininkas Ronaldas Rakūnas žuvo Da Hang prieplaukoje nelaimingo atsitikimo atveju, sulaukęs vos 22 metus. Jo tėvai gyvena Čikagoje. Tegu jų paaukotos gyvybės suteikia visiems jėgos toliau kovoti už laisvę.

— Edmundas Butkus, brolis žuvusio Alan, tris metus praleido V. Vokietijoj su Amerikos kariniais daliniais, kaip chemikas.

—    Šarūnas Mikulskis laimingai baigė karinę tarnybą ir grįžo pas tėvelius į Čikagą.

—    Lakūnas Leonas Rusėnas, kilęs iš Čikagos, įstojo į aviacijos technikinį centrą ir baigęs mokyklą, tapo aviacijos specialistas—mokytojas. Jis lankė De Paul universitetą.

—    Inž. ltn. U. Kubilius visus 12 mėnesių išbuvo Vietname ir grįžo į JAV, pas tėvus, kurie gyvena West-woode, Mass. Tarnybą jis baigs JAV.

—    Remigijus Bičiūnas, ilgą laiką išbuvęs marinuose, San Diego, Cal., baigė karinę tarnybą ir sugrižo į Čikagą.

—    Edward Uzemeckas, kilęs iš Skokie, Ill., išvyko į JAV kariuomenę. Jam išleistuves paruošė jo tėveliai.

   Vincas Matulis, kilęs iš Čikagos, savanoriu išvyko į karinę tarnybą ir po 4 mėnesių apmokymo ir atostogų, išvyko į Okinawą, kur dar turės išeiti specialų džiunglių karo apmokymą. Vėliau vyks į P. Vietnamą.

   Andrius Pužauskas, “Naujienų” red. Algirdo ir St. Pužauskų sūnus, atlikęs JAV armijoj, Fort Leonard Woods, inžinerijos brigadoje pradinį apmokymą, buvo parvykęs į Čikagą. Po atostogų išvyko į V. Vokietiją.

—    Juozas Preikšaitis tarnauja kariuomenėj kaip elektronikos technikas prie radaro; buvo atvykęs pas savo tėvelius į Čikagą atostogų, o po jų — vėl į Tolimuosius Rytus.

—    A. Alantas, iš Detroito, dabar tarnauja JAV kariuomenėje ir yra P. Vietname karo lauke.

—    Alen Petrulis atostogavo Graikijoj. Jis ten nuvyko iš V. Vokietijos, kur stovi jo dalinys. Šiuo metu jis grįžo į Čikagą.

—    Karys GI. Nasakaitis, kilęs iš Čikagos, dėkoja SW Herald News, kad gauna P. Vietname įvairių paketėlių—dovanų ir džiaugiasi, kad palikę artimieji savo krašte, jų neužmiršta. Taip pat ir pfc. T. Kuropas dėkoja iš Vietnamo už dovanas. Neužmirškime savųjų karių, kurie kovoja ir žūsta, kad mes čia laisvi gyventume.

—    Ltn. Rimas Navikėnas, tarnaująs Kanados kariuomenėje, atostogas praleido Montrealyje pas savo motiną. Kpt. Paukštaitis gavo paaugštinimą pareigose. Jis eina ryšių dalies vado pareigas.

—    Vytautas Palevičius, kurio tėveliai gyvena Roselande, šiuo metu tarnauja savanoriu JAV armijoj, inžinerijos dalinyje. Gegužės mėn. 9 d. jis sugrįžo sveikas ir laimingas iš Pietų Vietnamo karo lauko. Ten dirbo prie minų išmontavimo, kurias padėdavo komunistai. Iš nuvykusių jo grupės 37 karių tik 12 liko gyvų ir sužeistų.

—    Lietuvos karo savanorių-invalidų V. Vokietijoje yra dar nemažas skaičius, štai jų keletas: Pranas Bagdonavičius, Jonas Dūda, Petras Gudelis, Kostas Jankauskas, Antanas Nulis, Liudvikas Jonikaitis, Juozas Kriščiūnas, Stasys Kundrotas, Vladas Maleckas, Antanas Mažeika, Petras Paulikas, Pranas Plauska, Juozas Rizauskas. žinoma, jie visi yra senesnio amžiaus, todėl Balfas ir mūsų karinės organizacijos, kiek galima, turėtų nors ryšius su jais palaikyti ir varge esančius sušelpti.

Šiuo metu veikia dar trys lietuvių daliniai prie JAV armijos, tai Schwetzingene, Kaiserslauterne ir Darmstadte. Visi trys iškilmingai minėjo Nepriklausomybės paskelbimo jubilėjų. Programą visur atliko Vasario 16 gimnazija.

LIETUVIAI KARIŠKIAI DĖDĖS SAMO KARIUOMENĖJE

Šį pavasarį pastebėjome, kad eilė lietuvių buvo pakelti į karininkus JAV karinėje tarnyboje. Pagal š.m. balandžio 8 d. egzekutyvines nominacijas į aviacijos vyresnius leitenantus pakelti: Leonard Gricius FV 313-7755; Richard Korejwo (Koreiva) FV 3129689 ir Vilius Ramūnas FV 312-2859. Pagal š.m. balandžio 10 d. nominacijas į armijos jaunesnius leitenantus — Martin L. Mikstas Jr., Michael A. Konopka 05424784; į armijos kapitonus Benjamin Narbuth (Narbutas).

Gegužės 6 d. egzekutyviniu nutarimu Karo Laivyno Akademiją baigė Algimantas Vasiliauskas ir Barry Yankolonis (Jankulionis).

Gegužės 15 d. į aviacijos pulkininkus leitenantus buvo pakelti William

J. Baltrušaitis 38879, Joseph R. Be-kius 27699 ir Ronald D. Blenis 52588.

Pagal gegužės 22 d. nominacijas, Paul F. Stulgaitis pakeltas į armijos jaun. leitenantus; Joseph Milkevitch (Milkevičius) FV 3145314 į aviacijos vyr. ltn. (medikų korpe) ir John J. Simonaitis Jr. FV 3114335 į aviacijos medikų kapitonus.

Pagal birželio 28 d. nominacijas į aviacijos kapitonus pakeltas John A. Kulas FV 3104045, Edward C. Noyal-lis (Naujalis) FV 3117708 ir į vyr. leitenantus — John Veteikis FV 314-7633 bei Joseph A. Yurkiewicz (Jurkevičius) FV 3148469.

Algirdas Budreckis