KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO DIENA

Tai buvo 1923 m. sausio 15 dieną, taigi prieš 45 metus. Nuo tos didelės istorinės reikšmės dienos Didžioji Lietuva susivienijo su Mažosios Lietuvos dalimi — Klaipėdos kraštu.

Tai įvyko lietuvių sukilėlių kraujo aukomis ir sukilimą organizavusių ir jam vadovavusių asmenų dėka. Tie garbingi asmenys buvo: min. pirm. E. Galvanauskas, M. Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas — M. Jankus, sukilimo organizatorius — E. Simonaitis ir sukilėlių narsusis vadas — J. Budrys.

Visiems sukilimo dalyviams priklauso mūsų nuoširdi padėka ir amžina pagarba. Savo drąsiais žygiais jie laimėjo Lietuvai Klaipėdos kraštą, kuris padidino valstybės teritoriją, ir atgavo Klaipėdos uostą, kuris žymiai sustiprino Lietuvos ekonominį gyvenimą. Įsigijus uostą ir prekybos laivus, Lietuva tapo prekybos srityje nepriklausoma nuo kaimyninių valstybių.

Sausio 15-ji buvo švenčiama visoje Lietuvoje, gi, pačioje Klaipėdoje ši diena buvo ypatingai iškilmingai švenčiama.

Neužmirškime jos ir svetur gyvendami ir, kiek sąlygos leidžia, minėkime ją kasmet.

R. Liormonas