Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

—    Praeitų metų pabaigoje Prienų “specialioje” ligoninėje pasimirė lietuvis patriotas partizanas Jonas Vaitkus, kilęs iš Raseinių apskr. Turimomis žiniomis, jis po paskutinės bolševikų okupacijos Raseinių apylinkėse buvo suorganizavęs partizanų būrelį ir kovėsi su įsibrovėliais okupantais. Vienų kautynių metu buvo sunkiai sužeistas, ir dalinai suparaližuotas ilgus metus gulėjo Raseinių ligoninėje, o išvežtas į tą “specialią” Prienų ligoninę tuoj pasimirė.

— Juozas Šilimaitis, atvykęs į Čikagą aplankyti savo motinos, išskrido į Pietų Vietnamą, kuriame išbus 8 mėn. Atsiųstame laiške rašo, kad esąs netoli Saigono, kur labai karšta ir dažnai lyja.

—    Kęstutis Kuraitis, marinas, yra Pietų Vietname, iš kur vasario mėn. pradžioje parvyks į Čikagą, o vėliau žada išvykti į Australiją kur tęs mokslus. P. Vietname jis išbuvo vienus metus.

— Jonas Vyšniauskas, viršila, buvo sunkiai minos sužeistas P. Vietname. Jo tėveliams, Clevelande, karinė įstaiga pranešė, kad gyvybei pavojaus nėra.

— Iš Waukeegan, Ill. JAV kariuomenėje tarnauja šie lietuviai: J. Butkus, E. Grįžas, P. Markūnas ir K. Triukas. Baigęs apmokymą, K. Triukas jau kovoja Pietų Vietname. Ten anksčiau nuvykęs yra waukeganiškis Itn. P. Šaulys, kuris buvo jau kartą sužeistas.

—    Jonas Šalčius, gyv. Mančester, Conn., baigęs Georgeton universitetą įstojo į karininkų mokyklą Quantico, Vir. Jo brolis Viktoras tarnauja aviacijoje ir yra išvykęs į Japoniją.

—    Adv. Albertas Winevičius, II Pasauliniame kare buvo sužeistas ir neteko regėjimo, bet ir aklas būdamas pasiekė augšto mokslo. Jis gyvena Miami, kur paskirtas Amerikos valdžios teisėju.

—    Algis Šiugžda, nesenai grįžo iš P. Vietnamo, ten išbuvęs vienus metus sunkvežimio šoferiu. Buvo sustojęs Čikagoje ir ta proga kalbėjo per S. Barčus radio, smulkiai nupasakodamas apie karą.

—    Aviacijos kpt. Frank Bastis buvo parvykęs į Pewaukee, Wis. pas savo tėvelius šventėms. Kovo mėn. 1 d. jis išeis į atsargą.

—    Petras Gytis, jau beveik 20 metų tarnauja JAV kariuomenėje. Kilęs iš Čikagos.

— Ramonas Taujenis, kilęs iš Čikagos, dabar tarnauja oro jėgose P. Vietname savanoriu. Vasario mėn. jis parvyks, po 4 metų tarnybos, į namus.    

—    Mike Shviraga, gyv. Čikagoje, išvyko į karinę tarnybą.

—    Arch. Algimantas Bublys, atlikęs karinę tarnybą Pietų Korėjoje, grįžo į Detroitą

—    Remigijus Bičiūnas, jau antri metai tarnauja marinuose, buvo susirgęs ir San Diego ligoninėje praleido kurį laiką.

—    Petras Norbutas tarnauja karinėje aviacijoje, Chanette, Ill. Įstojo prieš 7 mėn., jo tėveliai gyvena Čikagoje.

—    Plk. Itn. Richardas Gusen-Gustainis išbuvo tris metus V. Vokietijoje. Dabar jis apsistojęs Warner Robins bazėje, GA. Ten jis eina augštas pareigas. Šiais metais sueis 20 metų kaip tarnauja. Jo tėvai gyvena Cicero, Ill.

—    Voldemaras Strazdas gavo pirmąjį jūrų karininko laipsnį. Iš Kalifornijos jis išvyko į Tolimuosius Rytus. Jo tėveliai gyvena Wethersfield, Conn.

— Domininkas Franckevičius, savanoris-kūrėjas, mirė Čikagoje š.m. sausio 5 d. Jis buvo Vyties Kryžiaus kavalierius ir karo invalidas.

Karinė įstaiga perspėja visus jaunuolius, kad nedegintų kortelių ir nesipriešintų stoti į JAV kariuomenę. Štai, čikagietis J. Mottas, pašauktas; į tarnybą, atsisakęs atlikti pareigas, sausio mėn. 5 d. buvo nuteistas 5 metams kalėjimo. Iš lietuvių, karinė įstaiga sako, nėra dezertyrų ir visi yra geri kariai tarnybose.

—    Pietų Vietname vėl žuvo 20 m. amžiaus lietuvis, sgt. Gerald Povilaitis, kilęs iš Marquette Park, ten užaugęs, bei mokslus ėjęs. Jis žuvo lapkričio 16 d. netoli Dak-To karinės bazės. Prieš tai buvo V. Vokietijoj ir jam beliko tik kelios dienos išbūti Vietname, kai staigus komunistų puolimas pakirto to puikaus jaunuolio gyvybę. Šimtai mūsų tautiečių Čikagoje su juo atsisveikino palydėdami jį į šv. Kazimiero kapines.

—    Žymus veikėjas, II Pasaulinio karo veteranas J. Juozaitis, staiga mirė lapkričio 15 d., sulaukęs 60 metų amžiaus. Jis buvo Čikagoje atstovas, Lietuvos vyčių garbės narys, 13 Ward demokratų valdybos narys, Don Varnas posto ilgus metus vadas ir posto įsteigėjas.

—    R. Petrulis, kilęs iš Čikagos, tarnauja savanoriu aviacijos bazėje Alaskoje, kur dirba prie radio ir radaro; vakarais eina į mokyklą ir tarnyba labai patenkintas.

—    Walter Lukša yra paskirtas Užsienio Karo Veteranų štabo viršininko pavaduotoju.

   Ltn. J. Motiejūnas šiuo metu tarnauja aviacijos dalinyje.

   Petras Mikužis, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, dabar yra P. Vietname, 3 marinų divizijoje.

—    Į JAV karinę tarnybą iš Čikagos įstojo šie lietuviai: Ronaldas Jobaris, gabus muzikas, K. Gailis iš La Grange, ir lakūnas Martinas Lekšas, kuris baigė Lackland aviacijos bazėje apmokymą.

   Valdemaras J. Bylaitis, baigęs augštuosius mokslus Čikagoje, lapkričio mėnesį išvyko į JAV kariuomenę.

   Plk. Itn. E. Ketvirtis, iš Mass., 28 metus išbuvęs aviacijos rezerve įvairiose pareigose, spalio mėn. išėjo į pensiją.

—    Mjr. P. Gudelis, buvęs Joniškėlio partizanų mirties bataliono steigėjas, dabar gydosi Lemberg ligoninėje, Vak. Vokietijoje.

—    Sp/4 James Yudis, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, siunčia padėkos žodžius iš P. Vietnamo už gautus, per SW Herald laikraštį, siuntinėlius ir spaudą. Labai džiugu, kad ir lietuviai sujudo daugiau rūpintis P. Vietname kariais, pagirtinas p. Gribausko, šv. Antano banko sekretoriaus, pagalba. Jo bendrovėje buvo supakuota 20 maišų dovanų kariams.

—    Plk. Itn. Kazimieras Oksas atliko armijos rezervo 378 inžinerijos bn. karinius pratimus. Jis yra to dalinio vadas.

—    Karininkas R. Navikėnas, kilęs iš Montrealio, ką tik baigęs Kanados armijos karinę mokyklą, Borden, Ont., atvyko aplankyti savo šeimą Montrealyje. Jis eina karininko pareigas dalinyje Picton, Ont. ir tęsia studijas Ottawos universitete.

—    Iš Lietuvos ateina skaudžios žinios, kad ten komunistų siautėjimas nesibaigia ir po 26 metų okupacijos. Kazys Šniukas, Aleksas Malinauskas, Danielius Kriuka — nuteisti sušaudyti, konfiskuojant visą jų turtą, o Jonas Karalius ir Stasys Grigas 15 metų teisių atėmimu, atliekant bausmę pataisos kolonijoje. Jie visi kaltinami už masinį “tarybinių” žmonių šaudymą Kupiškyje 1941 m. Kažin kas kada surengs teismą tiems sovietinės kompartijos vadams, žmogžudžiams, kurie drįsta iki šiol teisti ne savo tautos žmones ir kurie daug jųišžudė Sibire, Rainių miške, Pravieniškiuose ir kt. Lapkričio 14-17 d. Šiauliuose vėl buvo nauja byla penkiems lietuviams , buvusiems Papilės policininkams: virš. Vincui Viskantui, pol. Antanui Jaugai, P. Stonkui, A. Baltrūnui ir J. Jaučkojui.

LIETUVIAI VIETNAME

Karui Vietname besitęsiant, apart įvairias pareigas ten einančių lietuvių JAV kariuomenėje, į kovotojų eiles vis daugiau įsijungia Australijos lietuvių jaunoji karta, atlikdama karinę prievolę Vietname.

Bernardas Jarašius, baigęs 1964 m. Melbourno universitete medicinos mokslus ir mokomoje ligoninėje atlikęs praktiką, pasirašė dviem metams tarnybos sutartį su Australijos Karo Aviacija ir dirbo aviacijos ligoninėje Victorijoje.

1967 m. kovo mėn. 26 d., kapitono laipsniu, jis siunčiamas tarnybai į Vietnamą. Kelionėje, atskridus į Saigoną, pasijuto esąs karinėje zonoje: keliai ir bunkeriai saugomi kariuomenės, bei baltose uniformose mažo ūgio policininkų, amerikiečių pravardžiuojamų baltosiomis pelėmis.

Pakeliui, vandenyno pakraštyje, Van Tau mieste, apsistojus geriausiame oro vėsinamame “Grand Hotely-

Dr. kpt. B. Jarašius

je”, jaunam kapitonui teko įsijungti į kovą prieš... tarakonus ir driežus, kurie, tik sutemus, iš sutrūkusių sienų plyšių išėjo atakon prieš naująjį ateivį. Po sunkios kovos, kur nemažai buvo užmuštų, laimėtoju liko viešbučio savininkas, kuriam už nakvynę teko sumokėti 1700 piastrų, t.y. 15 dolerių. Van Tau yra įrengta stambi oro bazė kariškiems lėktuvams ir yra didelė karo ligoninė, su aštuoniomis operacinėmis, kur dirba 28 gydytojai.

Atvykęs į aštuonių mylių atstume nuo jūros slėnyje esamą Phan Rang, kur dienos oro temperatūra siekia iki 90° F, bet naktys vėsios ir labai retai lyja, rado didelę oro bazę saugomą vietinių, korėjiečių ir amerikiečių. Gyvenimas mieste atrodė labai judrus, kaip taikos metu, tačiau tolumoje sprausminių lėktuvų staugimai, artilerijos bei minosvaidžių šaudymai, bombų sprogimai, nakties gaisrų pašvaistės neleido užmiršti, kad karas vyksta netoliese visu tempu.

Pakeltas į majoro laipsnį, Bernardas pradėjo Australijos karinės aviacijos medicinos sekcijos įrengimą, kuri po trumpo laiko, planingai išdėstyta, pradėjo veikti.

Gyvenimas vyko gerose, oro vėsinamose patalpose, amerikiečių karininkų tarpe su geru australų virėjų skaniai gaminamu amerikonišku maistu, vietinių patarnaujamas. Pramogoms veikia kinas bei klubas.

Australijos “Canberra” bombonešiai, nešantieji iki 12 tonų bombų, įsitraukė į karinius veiksmus balandžio pabaigoje ir Bernardas jaunatviško žingeidumo žadinamas, kaip stebėtojas, su devintu skridimu vyksta 160 mylių į šiaurės-vakarus, netoli Cambodijos sienos, į Pleiku, su bombardavimo misija. Sėdėdamas tarp piloto ir navigatoriaus jis matė kaip 500 svarų bombos tiksliai krito ant taikinių. Grįžtant, pilotui norint jaunam gydytojui palikti daugiau malonių pergyvenimų, virš jūros atlikta keletą oro akrobatikos numerių. Vėliau į frontą teko skristi keletą kartų su aiškia savo profesijos misija: — atvykstančius sužeistuosius aptvarstyti jų priėmimo punktuose.

Vykdant “medicininės pagalbos civiliams gyventojams schemą”, Bernardui tekdavo helikopteriu atsidurti primityviai vietnamiečių gyvenamuose mažuose miesteliuose, kur jokių medicininių priemonių neturi ir jomis mažiausiai rūpinasi.

Lėktuvų skridimai Vietname yra toki dažni, kad pilotai, bijodami susidūrimų nakties metu, skrenda su šviesomis, rizikuodami būti pašauti, kas neretai ir pasitaiko.

Bernardas labai patenkintas savo dideliu patyrimu medicininėje praktikoje, sanitarinėje administracijoje ir asmenine karine tvarkdara. Gruodžio mėnesį jis grįžo į Levertoną (Victorijoje), kur jo laukė išsiilgusi žmona Vida ir vienmetė dukrelė Daiva.

N. B.

PAVYZDINGAS JAUNUOLIS

1967 m. lapkričio 18 d., Leonas Vasiliūnas, savanoris-kūrėjas ir Lietuvos Vyčio Kryžiaus kavalierius, Lietuvių namų salėje suruošė savo sūnui Leonui šaunias 21 metų sukaktuves.

Jaunasis Leonas gimė 1946 m. lapkričio 18 d. Kasselyje, Vokietijoje, lietuvių tremtinių stovykloje. Sunkus lietuvio tremtinio kelias jį pasitiko gyvenime. Kada jo vienmečiai džiaugėsi gyvenimu, jam nekartą teko nuryti karčią ašarą. 1949 m. tėvai iš D.P. stovyklos emigruodami į Australiją, atsivežė ir 3 metų Leoną.

Australijoje įsikūrimo laikotarpis visiems buvo panašus, o mažojo Leono ir čia nepamiršo žiaurus likimas. 1954 metais eismo nelaimėje sužeidžiama jo motina, kuri nuvežta į ligoninę neužilgo mirė.

Po poros metų eismo nelaimėje sužeidžiamas ir jo tėvas. Pagijo tik po trijų su puse metų. Tėvas kietu užsispyrimu gyvenime, ir Nepriklausomybės kovose užgrūdintas ir po tiek nelaimių rankų nenuleido ir sūnų prižiūrėjo, auklėjo ir sudarė jam tinkamas sąlygas mokytis. Jaunasis Leonas, pasižymėdamas drausmingumu ir klusnumu, daug pasiekė. Lankė katalikišką Rostrevor kolegiją ir ją baigė. Pasirinkęs mokytojo profesiją, mokėsi mokytojų seminarijoje ir ją taip pat sėkmingai baigė. Jau antri metai jis mokytojauja valstybinėje mokykloje, o laisvu laiku studijuoja Adelaidės universitete mokytojo augštesniam diplomui.

Leonas Vasiliūnas


Lankydamas australišką mokyklą, lankė ir baigė lietuvių savaitgalio mokyklą. Lankė lituanistinius kursus. Gerai kalba, rašo ir skaito lietuviškai. Australų tarpe, savo kolegų mokytojų ir studentų tarpe, nesivaržo pasirodyti esąs lietuvis.

Dar besimokydamas kolegijoje vakarais ir savaitgaliais lankė muzikos mokyklą ir ją baigė. Jau eilė metų jis yra Pietų Australijos lietuvių tautinių šokių, abiejų savaitgalinių mokyklų ir jaunimo vasaros stovyklų akordeonistas. Priklauso skautams ir yra grupės vadovas, dirba ateitininkams, dalyvauja sporto klubo veikloje krepšininku, dalyvauja vaidinimų pastatymuose. Jis priklauso ir suaugusių organizacijoms: Lietuvių bendruomenei ir Pietų Australijos Lietuvių sąjungai.

Taigi, Leonas švęsdamas savo 21 metų sukaktį šventė kartu ir savo, ne tik pilietinio subrendimo, bet taip pat ir visuomeninio bei tautinio subrendimo sukaktį. Tad nenuostabu, kad šiai šventei jo tėvelis ir sukvietė tiek daug svečių iš kurių jis susilaukė daug sveikinimų ir linkėjimų.

Iš sveikinusių pažymėtini: vietos klebonas kun. Kazlauskas, MIC, bendruomenės apylinkės pirmininkas V. Raginis, Lietuvių Sąjungos pirmininkas P. Bielskis, Australijos skautų Rajono vadas V. Neverauskas, sporto klubo vardu J. Jaunutis, skautų vyčių — stud. Šimkus, tautinių šokių vadovas stud. V. Straukas, ateitininkų vardu globėjas J. Vasiliauskas, karių “Ramovės” vardu pirmininkas inž. majoras V. Petkūnas ir P. Dumčius, įteikdami solenizantui gražią knygą su visų pobūvyje esančių parašais.

Leono pagerbimo pobūvyje dalyvavo ir Pietų Australijos jaunimas, taip pat daug ir senimo — viso 140 žmonių. Matėsi dalyvių tarpe ir eilė australų, mokyklos draugų, mokytojų ir mokyklos direktorius su ponia.

Jaunasis Leonas šiuo metu atlieka būtinąją karinę prievolę. Po sunkaus mokytojavimo darbo, vyksta į universitetą, o po to į kariuomenės stovyklą, kur iki nakties 2 val. atlieka karinį apmokymą, o atostogų metu vyksta ilgesniam laikui stovyklom Ats. virš. Jonas Storpirštis

***

Nepersenai išėjusioje knygoje — “L’Aventure—De Lattre et les Viets” ($6.50, Libraire Quartier Latin, 25 Blvd. Princess Charlotte, Monte Carlo, Monaco) — rašoma kaip prancūzų jauniausias penkių žvaigždžių generolas II Pas. kare, De Lattre de Tassigny, būdamas vyriausias civilinis ir karinis viršininkas Indokinijoje (dabartniame Vietname) pradžioje manė, jog su Hanojaus vyriausybe ir iš viso su komunistais, yra galima derėtis ir kalbėtis. Neilgai tačiau trukus jis įsitikino, kad jis tik svajojo ir sapnavo. Iš savo kartaus patyrimo De Lattre pasimokė kas yra Vietminh (dabartinis Vietcong) ir iš viso kas yra komunistai: “Tai vabalų pasaulis. Kaip žmogus, net toks kaip ir jis pats, galėtų turėti kokios nors įtakos pav. į skruzdės ir jų skruzdėlynus,. . . Nežiūrint viso jo įgyto patyrimo, jis išmoko dar vieną pamoką, kad su vietminhais, tais klastingais komunistais, tais aziatais, vykdančiais Mao Tse-tungo ilgąjį karą, iš viso, nėra kas veikti, o tik juos naikinti, visai prastai ir paprastai — juos išžudyti”... rašo knygos autorius.    A. O.

 


—    Ltn. Mykolas G. Gureckas išWaterburio, praėjusių metų gruodžio mėn. 17 d. lėktuvo avarijoje, Kalifornijoje, buvo sunkiai sužeistas ir dar vis guli ligoninėje, nes nevaldo abiejų kojų. Ltn. Gureckas skraidė didžiuliais B-52 bombonešiais ir už gerą tarnybą gavo Silver Wings atžymėjimą.

—    Kpt. Faustinas Švenčionis, išbuvęs dvejus metus 25 pėst. pulke, Chubut provincijoje, dabar perkeltas į karo mokyklą Palomar, Buenos Aires.

—    Ltn. inž. Jurgis Paulikas, buvęs karininkas, žuvo automobilio nelaimėje, gruodžio 22 d. Čikagoje.

—    Kazimieras Pučinskas, buvęs 2 pėst. pulko karys, mirė 1967 m. lapkričio 12, Leicesteryje, Anglijoje. Jis ten buvo ilgą laiką DBLS skyriaus pirmininku.

-— Ltn. Raimundas Petniūnas dabar atlieka karinę prievolę Fort Benign, Ga.

-— Justinas Tarvydas, 42 m. amžiaus, gyv. Čikagoje, buvo rastas miręs prie savo mašinos. Jis buvo II Pas. karo veteranas.

—    Marinas Petras Janavičius Vietnamo karo frontuose buvo sužeistas ir pateko į Great Lakes Navai ligoninę. Po operacijos pasveiko ir sausio 13 d. Čikagoje sukūrė šeimos židinį.

   Stasys Laukaitis, Lietuvos savanoris, mirė Čikagoje, sulaukęs 65 m.

— Gediminas Senuta, jau metai tarnauja JAV kariuomenėje ir po atostogų, kurias praleido Brocktone pas tėvus, išvyko į P. Vietnamą,.

   K. Triukas, bekovojus P. Vietname, džiaugiasi gavęs daug laiškų ir siuntinėlių iš Amerikos lietuvių. Jis buvo patiekęs savo adresą spaudai.

—    Kpt. Domas Žvirblis mirė sausio 14 d. Brooklyne. Lietuvoje jis buvo įsigijęs prekybos laivo kapitono specialybę, o II Pasauliniame kare dalyvavo vienam laive, kuris pristatinėdavo pagalbą JAV kariams į Europą per Atlantą.

   Pranas Zelvis, kilęs iš Čikagos, baigia karo tarnybą V. Vokietijoje. Rugp. mėn. išeis į atsargą.

—    Serž. Kęstutis Brokas, kilęs iš Detroito, laimingai grįžo į savo namus iš P. Vietnamo karo lauko. Apdovanotas 8 medaliais už drąsą, budrumą ir gerą elgesį.

—    Marinas vyr. serž. Vincas Grybas buvo išvykęs kovoti savanoriu į P. Vietnamą ir ten pasižymėjo. Prez. Johnsonas apdovanojo jį žvaigžde ir medaliu. Dabar jis gyvena Virginijoje.

—    Viktoras Giedraitis, kilęs iš Čikagos, jau 10 mėnesių kaip tarnauja JAV kariuomenėje. Vasario pradžioje jis išvyko į V. Vokietiją.

—    Marinas Remigijus Bičiūnas ir Tadas Edelis iš Čikagos, atlieka tarnybą kariuomenėje. R. Bičiūnas šiuo metu yra laivyno ligoninėje, San Diego, Calif.

— Laivyno ltn. Rimantas Dumbrystarnauja specialiame dalinyje, Viduržemio jūroje.

—    Inžinierius V. Karvelis, baigęs aeronautikos mokslą Urbanos universitete, išvyko į laivyno aviacijos karininkų mokyklą, Pensacola, Fla.

— Adomas Zabukas, buvęs Lietuvos savanoris, mirė Čikagoje, sulaukęs 65 metų.

—    Sav. Adolfas Juotka, kuris dalyvavo garsiajame mūšyje ties Radviliškiu ir Zarasų fronte, dabar yra Jaunimo Centro sargas Čikagoje.

—    Jokūbas Yčas mirė gruodžio 17 d. Čikagoje. Jis buvo baigęs Karo Mokyklos Lietuvoj VI laidą ir Alytaus Miškų Mokyklą.

—    Antanas Bičkauskas atsiskyrė su šiuo pasauliu Leamingtone, Anglijoje. Lietuvoje jis tarnavo 4 pėst. L.K. Mindaugo pulke.

—    Ltn. Ed. Paulauskas, iš Čikagos, nesenai grįžo atsižymėjęs iš P. Vietnamo. Praleidęs savo atostogas, išvyko toliau tęsti tarnybos Vokietijoje.

LIETUVIAI AMERIKOS KARIUOMENĖJE

Kadangi JAV-bėse gyvena 1,500,000 lietuvių kilmės žmonių, mūsiškių užtiksi visose srityse. Randasi lietuvių, čiagimių ir ateivių, kurie pasirenka karjerą JAV kariuomenėje. Kaikada spaudoje minimi ir lietuviai karininkai. Tikslesnis šaltinis yra Egzekutyvinis nominacijos aktas, kuris pristatomas JAV Kongresui tvirtinti. Tame sąraše mirgėte mirga lietuviškos pavardės. KARIO skaitytojams čia pateikiamas toks sąrašas.

Šie, 1968 m. sausio 18 d. Egzekutyvinės nominacijos aktu laipsnių pakėlimai buvo patvirtinti JAV Senato: Kariuomenėje — į pulkininkus leitenantus: John J. Balitis Nr. 060414, Tom Kanelis Nr. 058940, William Yonushonis (Jonušonis) Nr. 082129; į pulkininkus leitenantus (Medikų korpe) : Joseph A. Gelinas Nr. 071190. LIETUVIAI... (atkelta iš 58 psl.)

Marinų Korpe — į jaunesnius leitenantus (laikinai) : Michael L. Kudalis; į locmanus (Chief Warrant Officer W-2) : Donald B. Walaconis (Valakonis), Wilfred P. Woidyla (Vaidyla).

(1968 m. sausio 26 d.):

Karo aviacijoje — į vyresnius leitenantus: Mathew J. Jaskiewicz (Jaškevičius) FV 3150182; į jaunesnius leitenantus:    Kenneth Backus (Bač

kys) FC 3152480, William C. Balchunas FV 3161691, William Dubis FV 3175999, Nicholas E. Grynkewich (Grinkevičius) FV 3171937, Mark Rymsza (Rimša) FV 3158776, William C. Savage (Savičius) FV3175892, Leon A. Uzdavinis (Uždavinys) FV 3159535.

Algirdas Budreckis

Ltn. Povilas P. Nakrošius iš Worcester, Mass., 1967 m. gruodžio 30 d., vedė Mildą M. Tumaitę iš Norwood, Mass.

Jų moterystės ryšį lietuvių šv. Jurgio parapijos bažnyčioje palaimino kun. A. Janušonis. Vestuvinės vaišės, dalyvaujant daug svečių, o ypač jaunimo, įvyko lietuvių svetainėje. Jaunoji yra baigusi Norwood High School ir Dean J. kolegiją Franklyne, o jaunasis — Bostono Universiteto aeronautikos inžineriją ir šiuo metu yra karinėje tarnyboje lakūnų-pilotų mokykloje, Moody AFB. Jaunavedžiai ilgesniam laikui apsigyveno Georgijos valstybėje, netoli Floridos.