LIETUVI, LIETUVE!

Penkiasdešimtą kartą minime Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Dvidešimt aštuntą kartą minime ją nelaisvės ir priespaudos ženkle. Minime su širdgėla, skausmu, ryžtu ir ilgesiu laisvų dienų pavergtiems savo broliams ir viliamės, kad greitai jos ateis, kad laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė bus vėl atkurta.

Tai mūsų viltis.

Istorija ir gyvenimo patirtis byloja, kad laisvė dar niekam niekada nebuvo veltui duota. Laisvė visuomet turėjo būti iškovota ir išpirkta krauju ir aukomis ją mylinčių tautos vaikų. Ne išimtimi yra ir pavergtoji lietuvių tauta, visuomet už laisvę atkakliai kovojusi ir tebekovojanti su šimteriopai gausesniu pavergėju. Nuo tos laisvės kovos nėra atpalaiduota nei lietuviškoji išeivija.

Nedidelė mūsų tauta, jėgų neperdaugiausia ir jos kasdien retėja tai rusifikacijos padarinių įtakoje pavergtame krašte, tai išeivijos didžiajame tautų virinimo katile. Mes tam neturime pasiduoti. Turime išsaugoti ir išlaikyti kiekvieną lietuvį savu ir tautiniai susipratusiu, dirbančiu ir kovojančiu, kad amžiais gyvastinga, gaji ir kūrybinga liktų lietuvių tauta. Tad visas jėgas ir žinias, patirtį ir energiją, mokslą ir kūrybą turime skirti prarastos Lietuvos Nepriklausomybės atgavimui ir lietuvybės išlaikymui.

Tai mūsų pareiga.

Laisvės kovai laimėti mums yra reikalinga kaimynų ir draugų parama. Mes negalime būti užsidarę. Visam pasauliui turime atskleisti savo tautos tragediją ir jos siekimus. Valstybininkai, mokslininkai, kultūrininkai, visuomenininkai, akademikai ir visi kiti svetimų tautų intelektualai turi būti pirminė mūsų darbo dirva. Spauda, radijas, televizija, kongresų, senatų, akademijų, suvažiavimų ir konferencijų auditorijos turi būti mūsų laisvės siekimo priemonės.

Šeima, lituanistinė mokykla, jaunimo organizacija, stovykla, knyga, laikraštis, mokslas, menas ir lietuviškoji kūryba turi būti lietuvybės išlaikymo tvirtovės.

Tai mūsų darbo metodas.

Jubiliejinės Nepriklausomybės Šventės proga nuoširdžiai sveikindami visus lietuvius išeivijoje ir pavergtoje tėvynėje, linkime niekada nenustoti vilties, kviečiame sąžiningai ir uoliai atlikti savo pareigą, išmintingai ir tiksliai renkantis darbo metodus visuomet siekti lietuvybės išlaikymo išeivijoje ir laisvos nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo.

JAV LB CENTRO VALDYBA

Lietuvos Laisvės Kovos Metai

1968 vasario 5

Čikaga.