Lietuvių diena Pasaulinėje parodoje, New Yorke

R. Kisieliaus nuotr.