PASKUTINIAI ŽINGSNIAI

 

MOTINOS širdyje kiekviena kūdikio gyvenimo smulkmena įrašyta ne-džiūstančiu atminimo rašalu. Kiekvienas jos vaiko šypsnys — yra baladė, kiekvienas nusivylimas — tragedija, ir visas vaiko gyvenimas jai — šviesiausia poema ar heroinis epas. —

Balys Auginas

 M         ū i

KUR tu, Sūnauvienintelė palikusi šaka,
Bedžiūstančio senatvės medžio? Girdžiu 
Nutolstančius žingsnius stikliniam gruode— 
Jie skamba, tarsi dūžtantys Likimo laimės veidrodžiai
Ir aštrios skausmo šukės
Įsminga mano vienišon širdin

O, gulbine išskridęs mano!
Tavieji žodžiai atsisveikinant
Dar virpa ausyseJuos paslėpiau 
Širdies slapčiausioje kertelėj
Tai lobis, užrakintas raktais
Iš niekad nerūdijančios vilties!

— O, Mamatu sakeiBalti
Balandžiai snapuose ataneša 
Saulėtekio varsom ataustą žinią 
Nuo Gedimino Miesto ligi vienkiemių 
Šiaudinių. Ir spindintys danguj 
Vaivorykštės lašai srovena laisve 
Bundančion širdin
Ir Kraštas keliasinubudus mūsų Žemė
Aušrų rasotom akimis jau žvelgia

Mamut, ir aš einu Saulėtekį
Sutikt kartu su bundančiais prieš Rytą.
Parnešiu Tau, Mamut, ne šilko skarą,
Ne vėrinį gintaro Tavo nuostabiam
Mielajam kaklui apkabintiSvajonėse 
Regiu vainiką laisvės, pinamą iš kraujo.
Ir vilties, ir žygių, bręstančių krūtinėj

Ir tu čiulbėjai man, lyg vieversys
Prieš aušrą tvinstančią pragydęs— 
Nesupratau tavų troškimų
Tačiau giesmė mūs Krašto Saulei
Įaudrino maneIr saldžiai apsvaigino

Kodėl tada tos laimės prieangio šešėliuos
Pasivaideno man laukuos vientulis,
Besiblaškąs pavasario agonijoje, beržas
Su kruvinų sulos lašų šaltiniais? Ir baimės 
Griaustinio daužoma širdis drebėjo 
Tavesavo vienintelįprarast

      Ak, medi mano, sodyboj mūsų pasodintas
     Užuovėja vienintelė senatvės vėjuos

Raudų liūtim aš išsiliejau,
Ir žodžių potvyniu užpyliau, lyg banga
Ir ašarų grandinėmis norėdama Tave pririšti
Prie namų

        — Ir išėjai

Audringą lapkričio vėjuotą naktį.
Ir paukščio giesmę,
Ir saulės vyzdį išsinešęs su savim

Dabar taip tyliai byra mano dienos
Nužydę obelų ir vyšnių trupantys žiedai
Ir nors pavasario ugningi pirštai 
Darželyje man tulpę degančią įžiebia 
Nušviesti pėdas vienišas senatvės
tulpių degančioj liepsnoj
Regiu, Sūnau, tik tavo brangų veidą
Ir Tavo skruostai vėl pražysta širdyje

Ir kai pavasario žalioj nakty sudėjus bluostą,
Įsiklausau, kaip vėjas skambina konvalijųvarpeliais
Man ausyse nuspengia Tavo paskutiniaižingsniai

Ir aš tikiu
Tai ne konvalijos, tai   e  
Tai Tavo       ž i
Čia aidi, tartum dūžiai
       Varpo šermeniniai